INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE

Women And Child Development Department, Government Of Maharashtra..

...


Hon'ble Minister
RD and Women & Child Development Dept,
Govt. of Maharashtra

...


Hon'ble Minister of State
Women and Child Development Department,
Govt. of Maharashtra

...

Smt. I. A. Kundan
I.A.S.
Secretary
Women and Child Development Dept,
Govt. of Maharashtra

...

Smt.Indra Mallo
I.A.S.
Commissioner
ICDS Scheme,
Govt. of Maharashtra

   News & bulletin

Information of SAM Children as per CAS for the month of Nov. 2019
Printing Tender No 366 Pre Bid Meeting Dated 11-9-2019
CORRIGENDUM for Smart Anganwadi Kits Tender no 4/2019
Minutes of Pre Bid Meeting for Smart AWC Kits Tender No 4/2019
Minutes of Pre Bid Meeting for Baby Care Kits Tender No 3/2019
Tender No 285 Smart Anganwadi Kits Tender Form
Baby Care Kit Tender Form
List of delivery Location for Supply of Aadhaar enrolment Kits
Tender No 2/2019(E-Tender 281 PSE Kits Pre-Bid Meeting Minitus
Tender No 2/2019 ( E tender No 281) PSE Kits
Grievance Redressal संदर्भात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना
Grievance Redressal अधिकारी नियुक्ती पत्र
ECCE Policy 1st March 2019 GR & Guidelines
Aakar ECE Calendar
Change mode of EMD for tender no 276
Minutes of Pre Bid Meeting for Tender No 276/2019
Tender No-276 Pre-Bid Meeting 26-4-19
ECCE Policy Tender No- 276 document
Terms of references (ToR) for Hiring Consultants
printing tender cancel letter
WARDHA CAS INFORMATION
Information of RUTF/EDNF...4
Information of RUTF/EDNF...3
Information of RUTF/EDNF...2
Information of RUTF/EDNF...1
Read More..
Dist Coordinator TA 12/12/2019
CBE April 19 to Sept 19 13/09/2019
अंगणवाडी केंद्राना आदर्श अंगणवाडीत रुपांतर करणेसाठी स्मार्ट अंगणवाडी किट पुरवठा करणेबाबतचे आदेश 13/09/2019
अंगणवाडयांना बेबी केअर किटचा पुरवठा करणेबाबतचे आदेश 13/09/2019
ILA Budget order 11/09/2019
अंगणवाडयांना पुर्व शालेय शिक्षण संचाचा (PSE Kits) (खेळणी साहित्य) पुरवठा करणेबाबतचे आदेश 09/09/2019
LS Application Trg 31/08/2019
AWW CAS Pustrika Printing 31/08/2019
IEC Budget 31/08/2019
Master Trainers & CAS Trg 1790 dt 25/4/2019 25/04/2019
जिल्हास्तरावर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण व अंगणवाडी सेविकांचे CAS प्रशिक्षणासाठी वितरीत अनुदानाचे आदेश 25/04/2019
CBE order 4 diatrict order no 958 dt.02/03/2019 02/03/2019
SIM Card Recharge order 947 dated 1/3/2019 01/03/2019
राज्यात 6 जिल्हयांमध्ये पोषण अभियान सुरु करणेचा शासन निर्णय‍ 22-2-2019 22/02/2019
ILA Module 4,5,6,7,8 Printing Budget order 14/02/2019
IEC Janandolan order 618 dt.11/2/2019 11/02/2019
Training for DRG BRG & Sector level budget order no 313 dt-23-1-2019 23/01/2019
CBE Programme May-18 to Dec-18 19/01/2019
ILA Modules 1 2 3 Printing Fund allocation 21/12/2018
CBE Programme Jan-19 to March-19 20/12/2018
पोषण अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करणेबाबतचा शासन निर्णय 11-7-2018 11/07/2018
IEC जन आंदोलन मार्गदर्शिका 02/07/2018
CBE Guideline 01/06/2018
ILA Guidelines 01/06/2018
CBE Guidelines marathi 01/06/2018
पोषण अभियान केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना 26-2-2018 26/02/2018
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन जुन्या पद्धतीने आहरीत करून अदा करण्याबाबत 26/02/2018
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा परिषद, पालघरच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्याबाबत 20/12/2017
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन जुन्या पद्धतीने आहरीत करून अदा करण्याबाबत 17/11/2017
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आलेल्या कामात बदल करणेबाबत 16/10/2017
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये बदल करून सुधारित नवीन योजना लागू करण्याबाबत 01/08/2017
Admin Administrative Approval Addendum 27.4.2017 27/04/2017
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे कामकाज आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांच्याकडे सोपविण्याबाबत 07/03/2017
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यासाठी अनुसरायच्या पद्धती 07/03/2017
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्याबाबत 22/02/2017
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत 14/02/2017
ISSNIP-World Bank राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी निधी वितरित करण्याबाबत 08/02/2017
अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी अंगणवाडी अंतर्गत असलेल्या आहार समितीच्या बँक खात्यामध्ये निधीचे थेट वितरण करण्यासाठी संगणीकृत "अमृत प्रणाली" ची अंमलबजावणी करण्याबाबत 11/01/2017
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यानं स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडर करिता निधी उपलब्ध करून देणेबाबत 10/11/2016
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणाऱ्या ५ % पेसा अबंध निधीमधून " भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाडीमध्ये आहार तयार करण्यासाठी एक महिला स्वयंपाकीचे मानधन अदा करणे " हि सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत. 14/10/2016
अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटाच्या सर्व बालकांना अंडी/ केळी/ऋतुमानानुसार फळे इत्यादींचा अतिरिक्त आहार पुरविण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा २ राबविण्याबाबत 05/08/2016
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्याचा कालावधी वाढविण्याबाबत 02/08/2016
"बेटी बचाओ - बेटी पढाओ" हा केंद्र शासन पुरस्कृत कार्यक्रम अतिरिक्त ६ जिल्ह्यात राबविण्याबाबत 15/06/2016
Administrative Approvals 18/03/2016
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाड्याना भांडी खरेदी करणे व स्वयंपाकासाठी गॅस शेगडी उपलब्ध करून देण्याबाबत 18/03/2016
माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविण्याबाबत 26/02/2016
अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याबाबत 30/11/2015
अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेस मान्यता देणे व अंमलबजावणी व सनियंत्रणाची मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्याबाबत 18/11/2015
Beti Bachao Beti Padhao 02/11/2015
"बेटी बचाओ - बेटी पढाओ" हा केंद्र शासन पुरस्कृत कार्यक्रम राबविण्याबाबत 02/11/2015
केंद्र शासनाने मंजूर केलेली जागतिक बँक सहायित एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प या योजनेसाठी निधी वितरणास मान्यता देणेबाबत 28/08/2014
3. Guidelines for organizing Community Based Events 01/07/2014
केंद्र शासनाने जागतिक बँकेच्या साहाय्याने मंजूर केलेली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करणेबाबत 30/04/2014
GOI WCD GR No.2-92012-WBP dated 10.1.2013 10/01/2013
सबला " राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण" योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत 30/04/2011
किशोरी शक्ती योजना ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत 14/09/2006
Read More..

   Media Gallery

Photo
Video

  Events

Read More..

Previous
Website Content Managed by INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE