Project Name Village Name Serial # AWC # Name of Worker Date of Birth Date Of Appointment SC/CT OBC/SBC/VJNT Other Joining Age 65th Year Current Age No. of years of service @ 65 Total Contribution at the time of retirement (provided the minimum voluntary employee contribution is Rs.100 p.m) Year of Retirement Month # of employees retiring Total Contribution from employees retiring in year Total Expenditure  for the govt. in Year Caste Educational Qualification Handicapped Category Category for Priority Window Divorcee "Special Training"/ Qualifications Date of Job Traning    
Arvi EKLARA 1 1 PREMILA AMBADAS MANWAR 08/05/1957 12/06/1997   40.3 8/5/2022 49.2 24.7 29,595.07 2022 8       SC 11         18/7/2001  
Arvi BANODA 2 6 ANITA GANESH BHAGAT 04/05/1970 11/20/1998   28.6 4/5/2035 36.6 36.4 43,646.82 2035 4       OBC 6   W     18/7/2001  
Arvi DHANODI 3 19 SANGITA NAMDEV MANWR 06/10/1976 06/23/1998   22.0 6/10/2041 30.4 43.0 51,558.11 2041 6       SC 9         18/7/2001  
Arvi DEURWADA 4 20 SHANTA RAJU RAJGURE 12/27/1969 12/05/1997   27.9 12/27/2034 36.9 37.1 44,471.46 2034 12       OBC 5         18/7/2001  
Arvi ITALPUR 5 23 SHILA SHRIRAM WANKHEDE 06/26/1957 12/05/1997   40.4 6/26/2022 49.4 24.6 29,466.94 2022 6       VJ 4     D   18/7/2001  
Arvi JAM 6 30 PRATIKSHA VITTHAL KURE 07/28/1966 11/20/1998   32.3 7/28/2031 40.3 32.7 39,221.36 2031 7       SC 9         18/7/2001  
Arvi KARMABAD 7 32 SUNITA GULAB SAYAM 07/07/1969 06/18/1998   28.9 7/7/2034 37.3 36.1 43,262.42 2034 7       ST 6         18/7/2001  
Arvi LADEGAON 8 40 INDU BHIMRAO BAHE 06/06/1948 12/06/1997   49.5 6/6/2013 58.4 15.5 18,598.77 2013 6       OBC 9         18/7/2001  
Arvi MANDALA 9 41 MANDA SURESH KANGALE 08/14/1969 11/30/1998   29.3 8/14/2034 37.2 35.7 42,845.17 2034 8       ST 4   W     27/2/2003  
Arvi MANERI 10 42 SUDHA GANESH DHALE 06/12/1975 11/26/1998   23.5 6/12/2040 31.4 41.5 49,852.98 2040 6       SC 9         27/2/2003  
Arvi MAHODA 11 43 SOJWALA BABA WANKKEDE 09/12/1966 11/30/1998   32.2 9/12/2031 40.1 32.8 39,339.63 2031 9       SC 8     D   18/7/2001  
Arvi NANDPUR 12 51 VIJAYA PRAMOD PAHANE 03/18/1963 06/18/1998   35.3 3/18/2028 43.6 29.7 35,699.38 2028 3       SC 5   W     18/7/2001  
Arvi RAJAPUR 13 68 MANORAMA DHANRAJ MULE 05/15/1952 12/08/1997   45.6 5/15/2017 54.5 19.4 23,319.92 2017 5       OBC 7         18/7/2001  
Arvi SHIRPUR 14 76 MALTI VISHWESHWAR AWALE 11/30/1964 12/01/1998   34.0 11/30/2029 41.9 31.0 37,197.54 2029 11       OBC 10         27/2/2003  
Arvi YAKURKHEDA 15 83 CHAYA BABANRAOI PEDHE 01/26/1966 12/05/1997   31.9 1/26/2031 40.8 33.1 39,770.02 2031 1       SC 5   W     18/7/2001  
Arvi VARDH 16 93 VANMALA JANARDAN CHARDE 06/15/1966 06/18/1998   32.0 6/15/2031 40.4 33.0 39,589.32 2031 6       SC 4   W     27/2/2003  
Arvi JALGAON 17 29 MANJULA NAGORAO DAUTPURE 08/01/1960 02/10/1997   36.5 8/1/2025 46.3 28.5 34,165.09 2025 8       SC 5         27/2/2003  
Arvi PARTODA 18 61 SUREKHA JYOTIRAM TIKHADE 12/13/1964 08/22/1998   33.7 12/13/2029 41.9 31.3 37,572.07 2029 12       SC 9     D   18/7/2001  
Arvi PACHEGAON 19 63 VANDANA SHIVDAS TELTUMDE 06/20/1969 12/06/1997   28.5 6/20/2034 37.4 36.5 43,843.94 2034 6       OBC 7     D   27/2/2003  
Arvi AHIRWADA 20 2 SUNANDA MORESHWAR ITHAPE 05/20/1969 06/18/1998   29.1 5/20/2034 37.5 35.9 43,104.72 2034 5       OBC 4         18/7/2001  
Arvi ANRATDOHA 21 3 PUSHPA RANGRAOJI HOTE 06/01/1951 12/04/1997   46.5 6/1/2016 55.4 18.5 22,189.73 2016 6       SC 9         27/2/2003  
Arvi BAJARWADA 22 7 LATA PANDHARINATH PATIL 05/07/1971 12/06/1997   26.6 5/7/2036 35.5 38.4 46,101.03 2036 5       OBC 6   W     18/7/2001  
Arvi BORGAON 23 9 SUNANDA MAROTI KOLSE 12/12/1968 12/06/1997   29.0 12/12/2033 37.9 36.0 43,219.71 2033 12       VJ 5         27/2/2003  
Arvi DAHEGAON M. 24 18 NANDA ASHOKRAO WANKHEDE 04/10/1968 12/06/1997   29.7 4/10/2033 38.6 35.3 42,411.50 2033 4       ST 6         18/7/2001  
Arvi JARHANKHEDI 25 24 DEVIKA KIRAN DURVE 02/05/1970 02/10/1997   27.0 2/5/2035 36.7 38.0 45,581.93 2035 2       ST 9         18/7/2001  
Arvi HARDOLI 26 28 PREMILA BAPURAO IRPACHE 01/04/1972 12/06/1997   25.9 1/4/2037 34.8 39.1 46,896.10 2037 1       OBC 4         18/7/2001  
Arvi KHUBGAON 27 33 ASHA GULABRAO THAKRE 04/06/1955 12/05/1997   42.7 4/6/2020 51.6 22.3 26,802.46 2020 4       SC 7   W     18/7/2001  
Arvi KAWADI 28 34 KALAWATI MAROTRAO MADAVI 07/01/1964 12/08/1997   33.4 7/1/2029 42.3 31.6 37,874.33 2029 7       OBC 6   W     18/7/2001  
Arvi MIRZAPUR 29 44 RATNA RAMESH TUNASKAR 07/01/1970 11/23/1998   28.4 7/1/2035 36.3 36.6 43,922.79 2035 7       SC 7   W     27/2/2003  
Arvi MOHAMMADPUR 30 45 TARIMA SOPAN POHEKAR 09/10/1968 11/30/1998   30.2 9/10/2033 38.1 34.8 41,734.70 2033 9       SC 6         18/7/2001  
Arvi NANDORA 31 52 MANGALA AMBADAS BHOYAR 02/16/1969 12/30/1997   28.9 2/16/2034 37.7 36.1 43,357.70 2034 2       SBC 9         27/2/2003  
Arvi NERI 32 53 KAMAL SANJAY ADSAD 06/20/1958 06/28/1998   40.0 6/20/2023 48.4 25.0 29,972.90 2023 6       SC 9   W     18/7/2001  
Arvi NIMBOLI 33 54 SHILA DEVIDAS VARHADE 03/03/1971 12/30/1998   27.8 3/3/2036 35.7 37.2 44,609.45 2036 3       OBC 4         18/7/2001  
Arvi PIMPRI 34 64 NIRMALA GOPAL DAHAT 08/05/1948 12/09/1997   49.3 8/5/2013 58.2 15.7 18,786.04 2013 8       SC 9     D   18/7/2001  
Arvi SAWALAPUR 35 75 NANDA MADHUKAR DONGRE 11/13/1966 12/05/1997   31.1 11/13/2031 40.0 33.9 40,726.08 2031 11       SC 4         18/7/2001  
Arvi SARKASPUR 36 77 SONU PANJAB MAHATME 08/15/1948 12/09/1997   49.3 8/15/2013 58.2 15.7 18,818.89 2013 8       SC 9         27/2/2003  
Arvi WADHODA 37 95 YAMU NARENDRA TOKSE 04/05/1969 12/05/1997   28.7 4/5/2034 37.6 36.3 43,597.54 2034 4       SC 11         27/2/2003  
Arvi WADHODA DHA. 38 96 MINA GAMPAT DHOLE 02/05/1977 06/22/1998   21.4 2/5/2042 29.7 43.6 52,349.90 2042 2       SC 11         27/2/2003  
Arvi KHARANGANA 39 38 REKHA BABARAO WAGHMARE 04/21/1962 11/30/1998   36.6 4/21/2027 44.5 28.4 34,066.53 2027 4       OBC 9         18/7/2001  
Arvi ANANGAON 40 4 DURGA CHANDRABHAN SHRIRAME 01/16/1976 06/24/1998   22.4 1/16/2041 30.8 42.6 51,078.44 2041 1       SBC 6     D   27/2/2003  
Arvi BHADOD 41 13 LATA VITTHAL PENDAM 08/09/1973 12/01/1998   25.3 8/9/2038 33.2 39.7 47,625.46 2038 8       ST 4         18/7/2001  
Arvi GORKHEDI 42 14 SUSHILA NATHUKAR DHADEKAR 03/16/1959 12/05/1997   38.7 3/16/2024 47.6 26.3 31,533.47 2024 3       OBC 4         27/2/2003  
Arvi DADEGAON GONDI 43 22 VARSHA AMBADAS KHADSE 06/14/1970 12/06/1997   27.5 6/14/2035 36.4 37.5 45,023.41 2035 6       SC 9         18/7/2001  
Arvi KACHNUR 44 37 CHANDRAKALA NARHARI GUTALKAR 01/05/1952 12/09/1997   45.9 1/5/2017 54.8 19.1 22,889.53 2017 1       ST 9         27/2/2003  
Arvi KASARKHEDA 45 39 PUSHPA SHARADRAO NEHARE 08/15/1973 12/02/1998   25.3 8/15/2038 33.2 39.7 47,641.89 2038 8       NT 9         27/2/2003  
Arvi MAHAKALI 46 47 LATA GULABRAO PRADHAN 07/14/1964 06/18/1998   33.9 7/14/2029 42.3 31.1 37,286.24 2029 7       ST 9         18/7/2001  
Arvi MALEGAON THEKA 47 49 MANDA VISHNUPANT NAVRATE 03/08/1965 12/09/1997   32.8 3/8/2030 41.7 32.2 38,692.40 2030 3       SC 4         27/2/2003  
Arvi NAHALA 48 56 LTA DNYANESHWAR SURJUSE 11/13/1973 11/30/1998   25.0 11/13/2038 33.0 40.0 47,944.15 2038 11       OBC 10   W     27/2/2003  
Arvi MORANGANA 49 48 SANGITA ARUN GAIKWAD 05/18/1973 11/30/1998   25.5 5/18/2038 33.5 39.5 47,356.06 2038 5       OBC 5   W     18/7/2001  
Arvi PIMPALGAON BHO. 50 60 DEVIKA DEVIDAS DHURVE 04/01/1976 12/10/1998   22.7 4/1/2041 30.6 42.3 50,769.61 2041 4       OBC 11         18/7/2001  
Arvi SAHELI 51 72 USHA MAROTI DEHARE 05/10/1974 12/09/1997   23.6 5/10/2039 32.5 41.4 49,698.56 2039 5       ST 5         27/2/2003  
Arvi SAWAD 52 73 MUKTA KRUSHNA IRPACHE 07/01/1965 11/30/1998   33.4 7/1/2030 41.3 31.6 37,900.62 2030 7       ST 7         27/2/2003  
Arvi SUKLI U. 53 74 LATA VASUDEV POHANE 04/23/1960 12/05/1997   37.6 4/23/2025 46.5 27.4 32,857.49 2025 4       ST 4         27/2/2003  
Arvi TALEGAON R. 54 85 CHAYA ANAND DABHEKAR 01/25/1966 12/05/1997   31.9 1/25/2031 40.8 33.1 39,766.74 2031 1       OBC 10         18/7/2001  
Arvi UMRI 55 87 USHA SHRIPAT LAVHANE 06/01/1961 12/06/1997   36.5 6/1/2026 45.4 28.5 34,181.52 2026 6       ST 4         18/7/2001  
Arvi PANWADI 56 59 SURYAKANTA ASHOK KURSANGE 08/13/1966 12/19/1997   31.4 8/13/2031 40.2 33.6 40,377.82 2031 8       SC 4         18/7/2001  
Arvi BODHLI KI. 57 12 PRATIBHA VIJAY PETKAR 04/01/1972 11/20/2000   28.6 4/1/2037 34.6 36.4 43,633.68 2037 4       ST 8         27/2/2003  
Arvi MADNA 58 50 MANDA MADHUKAR MADAVI 04/05/1965 12/19/1997   32.7 4/5/2030 41.6 32.3 38,751.54 2030 4                      
Arvi PIMPALKHUTA 59 58 BEBI SUDHAKAR PEDAKHE 12/07/1958 12/06/1997   39.0 12/7/2023 47.9 26.0 31,201.64 2023 12       SC 5   W     18/7/2001  
Arvi YENHARA 60 5 NALINI SHANKAR GEDAM 09/02/1972 12/09/1997   25.3 9/2/2037 34.2 39.7 47,678.03 2037 9       OBC 6     D   27/2/2003  
Arvi BEDHONA 61 8 VIMAL MADAN URDE 11/07/1963 02/06/1997   33.3 11/7/2028 43.0 31.8 38,101.03 2028 11       OBC 4     W   18/7/2001  
Arvi CHINCHOLI 62 16 MANDA SUDHAKAR MANWAR 08/09/1960 12/09/1997   37.3 8/9/2025 46.2 27.7 33,199.18 2025 8       SC 4         27/2/2003  
Arvi HIWARTANDA 63 27 SHILA RAJARAM GALHAT 03/07/1973 12/05/1997   24.7 3/7/2038 33.7 40.3 48,302.26 2038 3       VJ 4     W   27/2/2003  
Arvi JAMARKUTA 64 31 DWARKA RAMDAS RATHOD 11/10/1965 12/09/1997   32.1 11/10/2030 41.0 32.9 39,503.90 2030 11       NT 5         27/2/2003  
Arvi PACHOD 65 62 REKHA VISHNUPANT BADHE 03/14/1959 12/08/1997   38.7 3/14/2024 47.6 26.3 31,517.04 2024 3       VJ 4         27/2/2003  
Arvi WADHONA 66 94 ARUNA MULCHAND RATHOD 03/08/1974 12/06/1997   23.7 3/8/2039 32.7 41.3 49,501.44 2039 3       NT 7     W   27/2/2003  
Arvi GOURKHEDA 67 25 PRVINA SHIVMURTI TIRODE 04/06/1970 02/10/1997   26.9 4/6/2035 36.6 38.1 45,779.06 2035 4       SC 4         18/7/2001  
Arvi KAKADDHARA 68 35 NANDA MADHUKAR GUJARAM 04/12/1977 06/22/1998   21.2 4/12/2042 29.6 43.8 52,566.74 2042 4       ST 5         27/2/2003  
Arvi PANJARA BO. 69 65 MIRA SURESH KOMDI 08/06/1976 12/19/1998   22.4 8/6/2041 30.2 42.6 51,157.29 2041 8       ST 5         27/2/2003  
Arvi SALGHARA 70 80 SHILA ISHWAR SAKAR 09/12/1969 12/19/1997   28.3 9/12/2034 37.1 36.7 44,077.21 2034 9       ST 7         27/2/2003  
Arvi CHANDNI 71 17 PRAMILA JANARDAN JUGNAKE 08/06/1976 12/09/1998   22.3 8/6/2041 30.2 42.7 51,190.14 2041 8       OBC 3         27/2/2003  
Arvi KINHAL 72 36 ASHA MADHAVRAO GALHAT 09/29/1969 12/06/1997   28.2 9/29/2034 37.1 36.8 44,175.77 2034 9       ST 4         18/7/2001  
Arvi TARODA 73 84 SUMAN LAXMAN DHOKALE 08/01/1944 12/05/1997   53.3 8/1/2009 62.3 11.7 13,986.04 2009 8       SC 11         18/7/2001  
Arvi GUMGAON 74 26 CHITRA DNYANESHWAR ADSAD 10/27/1960 12/05/1997   37.1 10/27/2025 46.0 27.9 33,471.87 2025 10       SC 9         27/2/2003  
Arvi BODHLI N. 75 15 MANDA HEMCHAND RAUT 09/14/1970 12/31/1997   27.3 9/14/2035 36.1 37.7 45,243.53 2035 9       ST 9         27/2/2003  
Arvi SORTA 76 82 VISHRANTI MANOHAR DHEGRE 06/22/1958 06/23/1998   40.0 6/22/2023 48.4 25.0 29,995.89 2023 6       SC 9         27/2/2003  
Arvi BAHADARPUR 77 10 SHALINO NAMDEV GEDAM 06/12/1965 11/27/1998   33.5 6/12/2030 41.4 31.5 37,848.05 2030 6       OBC 4         27/2/2003  
Arvi DHANODI BA. 78 21 RANJANA RAVINDRA RAUT 07/01/1973 12/03/1998   25.4 7/1/2038 33.3 39.6 47,490.76 2038 7       NT 8     W   18/7/2001  
Arvi MARDA 79 46 MANDAKINI ARVIND PAWADE 10/09/1951 12/05/1997   46.2 10/9/2016 55.1 18.8 22,613.55 2016 10       SC 4         18/7/2001  
Arvi PIMPALGAON (B.) 80 57 SUMITRA FAKIRCHAND MADAVI 04/01/1952 12/11/1997   45.7 4/1/2017 54.6 19.3 23,165.50 2017 4       NT 4         18/7/2001  
Arvi NAGAPUR 81 55 REKHA SANJAY DATE 09/13/1972 11/30/1998   26.2 9/13/2037 34.1 38.8 46,544.56 2037 9       NT 8     W   18/7/2001  
Arvi PACHOD (P.) 82 66 VANMALA ANNAJI DHURAT 11/07/1966 12/01/1997   31.1 11/7/2031 40.0 33.9 40,719.51 2031 11       ST 9         27/2/2003  
Arvi ROHNA 83 70 SUDNANDA MADHAVRAO KOHALE 07/14/1975 12/10/1997   22.4 7/14/2040 31.3 42.6 51,111.29 2040 7       SC 4         27/2/2003  
Arvi ROHNA 84 69 SUNITA VASUDEV NEHARE 03/24/1969 06/29/1998   29.3 3/24/2034 37.6 35.7 42,881.31 2034 3       OBC 4         18/7/2001  
Arvi SAWANGI 85 78 SANGITA JAGDISH THAKRE 07/27/1971 06/18/1998   26.9 7/27/2036 35.3 38.1 45,729.77 2036 7       ST 4         27/2/2003  
Arvi SAYKHEDA 86 79 PRATIBHA ANIL BONDRE 04/26/1970 12/01/1998   28.6 4/26/2035 36.5 36.4 43,679.67 2035 4       ST 6         27/2/2003  
Arvi SALPHAL 87 81 SUNANDA HANUKANJI DHURVE 09/05/1970 12/19/1997   27.3 9/5/2035 36.2 37.7 45,253.39 2035 9       OBC 9       D 18/7/2001  
Arvi TEMBHRI 88 86 KANTA MAHADEV KOPTI 06/28/1970 12/19/1997   27.5 6/28/2035 36.4 37.5 45,026.69 2035 6       SC 4       D 18/7/2001  
Arvi VADGAON PANDE 89 88 KUSUM SURESH BHUYAR 07/22/1948 06/30/1998   49.9 7/22/2013 58.3 15.1 18,073.10 2013 7       OBC 6         27/2/2003  
Arvi WAI 90 89 SANJIVANI BHIMRAO SAYAN 09/10/1974 11/30/1998   24.2 9/10/2039 32.1 40.8 48,933.06 2039 9       ST 8         27/2/2003  
Arvi PARJODI 91 67 ASHA MOTIRAM CHATUR 09/02/1964 12/09/1997   33.3 9/2/2029 42.2 31.7 38,078.03 2029 9       ST 9         27/2/2003  
Arvi VIRUL 92 91 KANDA KRUSHNARAO DAHAT 05/14/1957 12/09/1997   40.6 5/14/2022 49.5 24.4 29,312.53 2022 5       OBC 5     W   18/7/2001  
Arvi VIRUL 93 90 BABITA CHANDRAKANT CHIMOTE 01/22/1970 06/22/1998   28.4 1/22/2035 36.8 36.6 43,903.08 2035 1       SC 9       D 27/2/2003  
Arvi WADALA 94 92 JYOTI ARUNRAO DESHPANDE 07/01/1950 11/01/1999   49.3 7/1/2015 56.3 15.7 18,795.89 2015 7       NT 9         18/7/2001  
Arvi BODAD 95 11 SUMAN AMBADAS CHOUDHARI 03/12/1963 12/10/1997   34.7 3/12/2028 43.6 30.3 36,303.90 2028 3       ST 4         18/7/2001  
Arvi RASULABAD 96 71 MANGALA RAJESH INGOLE 05/05/1966 06/22/1998   32.1 5/5/2031 40.5 32.9 39,441.48 2031 5       SC 4     W   27/2/2003  
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Pulfail 1 1 P S Ramteke 4/14/1968 7/8/2004 SC 36.2 4/14/2033 38.6 28.8 34,519.92 2033 4         7th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Anand Nagar 2 2 M R Pendor 5/5/1968 7/9/2004 ST 36.2 5/5/2033 38.5 28.8 34,585.63 2033 5         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Dayal Nagar 3 3 K A Gayakwad 8/4/1975 7/9/2004 SC 28.9 8/4/2040 31.2 36.1 43,285.42 2040 8         9th Pass 1 1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Dayal Nagar 4 4 J R Lingayat 11/30/1970 7/8/2004 SC 33.6 11/30/2035 35.9 31.4 37,673.92 2035 11         SSC Fail   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Tarfail 5 5 V B Hatekar 8/1/1985 7/8/2004 SC 18.9 8/1/2050 21.3 46.1 55,277.21 2050 8         8th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Ashok Nagar 6 6 S U Nakhale 7/1/1973 7/8/2004 SC 31.0 7/1/2038 33.3 34.0 40,775.36 2038 7         6th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Telicom Nagar 7 7 P S Nitnaware 4/10/1975 7/8/2004 SC 29.2 4/10/2040 31.6 35.8 42,907.60 2040 4         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Itwara Bazar 8 8 M B Kohachade 7/1/1970 7/9/2004 ST 34.0 7/1/2035 36.3 31.0 37,171.25 2035 7         10th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Zakir Husain Colony 9 9 P R Nirmalkar 10/3/1976 7/12/2004 OTHER 27.8 10/3/2041 30.1 37.2 44,671.87 2041 10         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shiv Nagar 10 10 M A Thakare 11/15/1973 7/8/2004 OBC 30.6 11/15/2038 33.0 34.4 41,225.46 2038 11         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Snehal Nagar 11 11 K V Bhagat 10/15/1974 7/8/2004 SC 29.7 10/15/2039 32.1 35.3 42,322.79 2039 10         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha   12 12         0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gond Mohhala 13 13 S V Khandagade 9/3/1970 7/8/2004 OTHER 33.8 9/3/2035 36.2 31.2 37,384.80 2035 9         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gond Mohhala 14 14 M D Dhote 7/1/1970 7/8/2004 OBC 34.0 7/1/2035 36.3 31.0 37,174.54 2035 7         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gaurakshan Ward 15 15 A A Meshram 7/2/1978 7/8/2004 SC 26.0 7/2/2043 28.3 39.0 46,777.82 2043 7         SSC Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gaurakshan Ward 16 16 N D Wankhede 12/21/1971 7/9/2004 SC 32.6 12/21/2036 34.9 32.5 38,942.09 2036 12         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gaurakshan Ward 17 17 M V Dhafre 12/8/1961 8/12/2004 OBC 42.7 12/8/2026 44.9 22.3 26,786.04 2026 12         8th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gote Layout 18 18 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Hind Nagar 19 19 M J Pande 5/17/1970 7/9/2004 OBC 34.1 5/17/2035 36.5 30.9 37,023.41 2035 5         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Krushan Nagar 20 20 J S Daud 5/26/1960 7/12/2004 OBC 44.1 5/26/2025 46.4 20.9 25,044.76 2025 5         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Krushan Nagar 21 21 S P Chandankhede 2/10/1979 7/12/2004 OBC 25.4 2/10/2044 27.7 39.6 47,497.33 2044 2         SSC Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Tukaram Ward 22 22 S R Daud 6/5/1962 7/12/2004 OBC 42.1 6/5/2027 44.4 22.9 27,475.98 2027 6         8th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Indiara Nagar 23 23 S P Pendam 1/7/1971 7/13/2004 ST 33.5 1/7/2036 35.8 31.5 37,782.34 2036 1         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Indiara Nagar 24 24 C G Hiwarale 6/30/1968 7/8/2004 SC 36.0 6/30/2033 38.3 29.0 34,772.90 2033 6         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Bhamtipura 25 25 P R Gadegaone 9/1/1975 7/9/2004 OBC 28.9 9/1/2040 31.2 36.1 43,377.41 2040 9         8th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Indiara Nagar 26 26 R P Malve 8/16/1951 7/28/2004 OBC 53.0 8/16/2016 55.2 12.1 14,462.42 2016 8         SSC Pass         D Ed  
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Pulfail 27 27 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Pulfail 28 28 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Station Fail 29 29 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Station Fail 30 30 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Station Fail 31 31 P M Shatrakar 3/23/1954 7/28/2004 OBC 50.3 3/23/2019 52.6 14.7 17,580.29 2019 3         SSC Pass   1     D.Ed.  
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha   32 32         0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Ram Nagar 33 33 M M Raut 3/20/1952 7/30/2004 OBC 52.4 3/20/2017 54.6 12.6 15,165.50 2017 3         SSC Pass         D.Ed.  
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant kabir ward 34 35 S M Raut 4/6/1975 7/12/2004 OBC 29.3 4/6/2040 31.6 35.7 42,881.31 2040 4         7th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant kabir ward 35 36 A D Dodake 11/2/1985 7/9/2004 ST 18.7 11/2/2050 21.0 46.3 55,579.47 2050 11         SSC Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant kabir ward 36 37 S S Kambale 6/1/1982 7/12/2004 SC 22.1 6/1/2047 24.4 42.9 51,462.83 2047 6         SSC Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Indira Gandhi Ward 37 38 S C Wankhede 5/1/1972 7/8/2004 OBC 32.2 5/1/2037 34.5 32.8 39,375.77 2037 5         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Tukadoji Ward 38 39 M S Landage 10/15/1977 7/12/2004 OBC 26.7 10/15/2042 29.1 38.3 45,910.47 2042 10         SSC Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Tukadoji Ward 39 40 A D Badnerkar 7/14/1980 7/12/2004 OBC 24.0 7/14/2045 26.3 41.0 49,205.75 2045 7         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Tukadoji Ward 40 41 P D Umak 7/1/1968 7/9/2004 OBC 36.0 7/1/2033 38.3 29.0 34,772.90 2033 7         8th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Tukadoji Ward 41 42 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shashtri Ward 42 43 K V Sayare 11/3/1967 7/9/2004 OBC 36.7 11/3/2032 39.0 28.3 33,984.39 2032 11         SSC Fail   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shashtri Ward 43 44 A L Gahwad 9/4/1974 7/8/2004 ST 29.8 9/4/2039 32.2 35.2 42,188.09 2039 9         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shashtri Ward 44 45 R W Dhok 11/11/1974 7/12/2004 SC 29.7 11/11/2039 32.0 35.3 42,398.36 2039 11         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Abdul Nagar 45 46 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Santa Dnyaneshwar Nagar 46 47 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Khandoba Ward 47 48 S C Vaidya 7/1/1969 7/9/2004 SC 35.0 7/1/2034 37.3 30.0 35,972.07 2034 7         SSC Fail            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Chokhoba Ward 48 49 B A Chavan 3/4/1964 7/12/2004 NT 40.4 3/4/2029 42.7 24.6 29,572.07 2029 3         4th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Dnyaneshwar 49 50 M R Lokhande 12/15/1973 7/9/2004 OBC 30.6 12/15/2038 32.9 34.4 41,320.74 2038 12         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Dnyaneshwar 50 51 N R Tiwari 5/20/1964 7/8/2004 OTHER 40.1 5/20/2029 42.5 24.9 29,838.19 2029 5         8th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sant Dnyaneshwar 51 52 I M Kudmethe 5/1/1972 7/9/2004 ST 32.2 5/1/2037 34.5 32.8 39,372.48 2037 5         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Station Ward 52 53 V R Tivaskar 1/15/1974 7/9/2004 OBC 30.5 1/15/2039 32.8 34.5 41,422.59 2039 1         SSC Fail            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Station Ward 53 54 R A Kale 2/6/1968 7/8/2004 OBC 36.4 2/6/2033 38.7 28.6 34,299.79 2033 2         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Ram Nagar Ward 54 55 C P Raut 5/25/1975 7/9/2004 OBC 29.1 5/25/2040 31.4 35.9 43,052.16 2040 5         SSC Fail            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Ram Nagar Ward 55 56 J N Sahare 3/30/1982 7/9/2004 OBC 22.3 3/30/2047 24.6 42.7 51,265.71 2047 3         SSC Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Kochar Ward 56 57 B R Bhekale 7/4/1971 7/9/2004 SC 33.0 7/4/2036 35.3 32.0 38,383.57 2036 7         SSC Fail            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shivaji Ward 57 58 P K Kasiputra 4/25/1962 7/12/2004 OBC 42.2 4/25/2027 44.5 22.8 27,341.27 2027 4         8th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shivaji Ward 58 59 R D Chavan 4/10/1963 7/12/2004 OTHER 41.3 4/10/2028 43.6 23.7 28,494.46 2028 4         SSC Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha   59           0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gomaji Ward 60 60 U R Dandvate 2/18/1972 7/9/2004 SC 32.4 2/18/2037 34.7 32.6 39,135.93 2037 2         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gomaji Ward 61 61 N D Yasansure 2/15/1968 7/12/2004 ST 36.4 2/15/2033 38.7 28.6 34,316.22 2033 2         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Sweeper Colony 62 62 A P Sangole 7/10/1970 7/9/2004 SC 34.0 7/10/2035 36.3 31.0 37,200.82 2035 7         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Neharu Ward 63 63 V C Joshi 11/14/1968 7/12/2004 OTHER 35.7 11/14/2033 38.0 29.3 35,209.86 2033 11         3rd Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Neharu Ward 64 64 R P Waghade 12/1/1969 7/12/2004 ST 34.6 12/1/2034 36.9 30.4 36,464.89 2034 12         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Nanasha Ward 65 65 S S Dhangade 11/23/1980 7/9/2004 OBC 23.6 11/23/2045 25.9 41.4 49,649.28 2045 11         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Nanasha Ward 66 66 U B Ninave 8/11/1960 7/8/2004 OBC 43.9 8/11/2025 46.2 21.1 25,310.88 2025 8         6th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gautam Ward 67 67 M D Khandar 4/5/1970 7/9/2004 SC 34.3 4/5/2035 36.6 30.7 36,885.42 2035 4         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gautam Ward 68 68 S S Chide 9/1/1968 7/12/2004 VJNT 35.9 9/1/2033 38.2 29.1 34,966.74 2033 9         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Vir Bhagatsingh 69 69 S R Jangale 5/15/1971 7/12/2004 SC 33.2 5/15/2036 35.5 31.8 38,209.45 2036 5         9th Pass 1          
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Mahavir Ward 70 70 U G Barie 11/5/1974 7/9/2004 OBC 29.7 11/5/2039 32.0 35.3 42,388.50 2039 11         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Hanuman Ward 71 71 S R Uike 4/5/1975 7/9/2004 ST 29.3 4/5/2040 31.6 35.7 42,887.89 2040 4         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Raka Ground 72 72 M R Kale 8/2/1965 7/9/2004 OBC 38.9 8/2/2030 41.3 26.1 31,277.21 2030 8         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Raka Chouk 73 73 S N Karode 3/30/1974 7/12/2004 SC 30.3 3/30/2039 32.6 34.7 41,655.85 2039 3         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shivaji Ward 74 74         0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Tilak Ward  75 75 A P Pampanukar 5/22/1969 7/9/2004 OBC 35.1 5/22/2034 37.5 29.9 35,840.66 2034 5         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Tilak Ward  76 76 K Y Deshmukh 12/19/1968 7/9/2004 OTHER 35.6 12/19/2033 37.9 29.4 35,334.70 2033 12         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Aathawadi Bazar 77 77 R V Kharate 2/1/1983 7/9/2004 SC 21.4 2/1/2048 23.8 43.6 52,277.62 2048 2         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Dnyaneshwar Nagar 78 78 S V Lahkare 7/28/1965 7/8/2004 OTHER 38.9 7/28/2030 41.3 26.1 31,264.07 2030 7         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Central Ward 79 79 S B Deshmukh 6/24/1976 7/9/2004 OBC 28.0 6/24/2041 30.4 37.0 44,349.90 2041 6         SSC Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Central Ward 80 80 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Malhari Ward 81 81 V G Banaeit 5/15/1970 7/9/2004 OBC 34.2 5/15/2035 36.5 30.8 37,016.84 2035 5         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Vitthal Ward 82 82 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Hanuman Ward 83 83 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Rangari Ward 84 84 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Nishanpura Ward 85 85 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Tukadoji Ward 86 86 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Pandurang Ward 87 87 R M Somovanshi 4/2/1964 7/9/2004 OBC 40.3 4/2/2029 42.6 24.7 29,677.21 2029 4         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha   88 88 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Dr Ambedkar Nagar 89 89 S H Ubhade 11/13/1968 7/9/2004 SC 35.7 11/13/2033 38.0 29.3 35,216.43 2033 11         SSC Fail            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Janta Nagar 90 90 I H Bandari 4/5/1973 7/12/2004 ST 31.3 4/5/2038 33.6 33.7 40,476.39 2038 4         SSC Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Datta Ward 91 91 S W Godbole 8/12/1965 7/8/2004 OBC 38.9 8/12/2030 41.2 26.1 31,313.35 2030 8         8th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Ramdeobaba Ward 92 92 N S Konkate 7/11/1974 7/12/2004 ST 30.0 7/11/2039 32.3 35.0 41,994.25 2039 7         8th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Maharana Pratap Ward 93 93 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Maybai Ward 94 94 S A Lwgde 7/1/1960 7/12/2004 OBC 44.0 7/1/2025 46.3 21.0 25,163.04 2025 7         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Walmiki Ward 95 95 R N Doifode 7/30/1983 7/12/2004 SC 21.0 7/30/2048 23.3 44.0 52,859.14 2048 7         11th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shivaji Wad 96 96 S R Avhad 8/10/1971 7/9/2004 VJNT 32.9 8/10/2036 35.2 32.1 38,505.13 2036 8         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Vitthal Ward 97 97 S G Shendare 7/1/1964 7/9/2004 ST 40.0 7/1/2029 42.3 25.0 29,972.90 2029 7         8th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Hanuman Ward 98 98 R C Asole 1/1/1965 7/9/2004 OBC 39.5 1/1/2030 41.8 25.5 30,577.41 2030 1         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Rashtra Sant Tukadoji Ward 99 99 S A Lokhande 3/11/1960 7/9/2004 OBC 44.3 3/11/2025 46.6 20.7 24,804.93 2025 3         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Mahadeo Ward 100 100 N R Agrawal 11/28/1963 7/9/2004 OBC 40.6 11/28/2028 42.9 24.4 29,266.53 2028 11         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Walisha Ward 101 101 R P B S Khan 3/5/1969 7/9/2004 OPEN 35.3 3/5/2034 37.7 29.7 35,584.39 2034 3         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shriram Ward 102 102 M V Vadatakar 7/1/1964 7/8/2004 OBC 40.0 7/1/2029 42.3 25.0 29,976.18 2029 7         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Ganpati Ward 103 103 R J Mahore 6/16/1972 7/8/2004 SC 32.1 6/16/2037 34.4 32.9 39,526.90 2037 6         SSC Fail            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Damaji Ward 104 104 A M Doroi 1/27/1983 7/12/2004 OBC 21.5 1/27/2048 23.8 43.5 52,251.33 2048 1         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Rani Laxmibai Ward 105 105 L A Meshram 5/10/1970 7/13/2004 SC 34.2 5/10/2035 36.5 30.8 36,987.27 2035 5         4th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Mahavir Ward 106 106 M D Mandare 11/7/1976 7/9/2004 VJNT 27.7 11/7/2041 30.0 37.3 44,796.71 2041 11         9th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Chandrashekhar Ward 107 107 N M Arak 5/23/1964 7/9/2004 ST 40.1 5/23/2029 42.4 24.9 29,844.76 2029 5         SSC Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Subhasha Nagar 108 108 Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Shahid Bhagatsingh Wardha 109 109 V E Nandeshwar 8/5/1973 7/9/2004 SC 30.9 8/5/2038 33.2 34.1 40,887.06 2038 8         SSC Fail            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gaurakshan Peth Ward 110 110 J S Rabbewar 3/9/1978 7/9/2004 OBC 26.3 3/9/2043 28.7 38.7 46,396.71 2043 3         7th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Gautam Ward 111 111 A V Dongare 8/20/1961 7/12/2004 SC 42.9 8/20/2026 45.2 22.1 26,526.49 2026 8         7th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Hinganghatfail 112 112 S S Kowe 9/14/1972 7/9/2004 ST 31.8 9/14/2037 34.1 33.2 39,819.30 2037 9         SSC Fail   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Siddhartha Navyuwak Wachanalaya 113 113 L L Gotmare 12/10/1965 7/14/2004 OBC 38.6 12/10/2030 40.9 26.4 31,687.89 2030 12         7th Pass   1        
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Juna Kurla Gul wanjari 114 114 N R Mendhe 1/27/1962 7/8/2004 SC 42.4 1/27/2027 44.8 22.6 27,065.30 2027 1         9th Pass            
Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Wardha Near M S E B Board 115 115 L V Kosalkar 5/5/1965 7/12/2004 OBC 39.2 5/5/2030 41.5 25.8 30,974.95 2030 5         8th Pass   1        
Ashti ASHTI-1 1   KAMAL SONAJI VIGHNE   08/23/1990   90.6 12/31/1964 106.8 -25.6 -30,771.25 1964 12       SC     W     6/9/1993 to 11/9/1993  
Ashti ASHTI-2 2   PRABHA RAMESH ZISAT 08/30/1957 10/01/1990   33.1 8/30/2022 49.2 31.9 38,294.87 2022 8       OBC 10         6/9/1993 to 11/9/1993  
Ashti ASHTI-3 3   USHA RAMDAS SAVALAKHE 05/28/1963 12/20/1990   27.6 5/28/2028 43.4 37.4 44,924.85 2028 5       OBC 7         12/10/1993 to 18/10/1993  
Ashti ASHTI-4 4   BEBI RAMESH INGLE 01/10/1962 09/01/1990   28.6 1/10/2027 44.8 36.4 43,630.39 2027 1       SC 5         6/9/1993 to 11/9/1993  
Ashti ASHTI-5 5   CHANDRAKALA RAMESH BHANGE 10/03/1965 11/27/1990   25.1 10/3/2030 41.1 39.8 47,819.30 2030 10       OBC 7         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti ASHTI-6 6   SHALINI VITTHAL DAROKAR 06/15/1963 08/23/1990   27.2 6/15/2028 43.4 37.8 45,374.95 2028 6       OBC 6         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti ASHTI-7 7   PARVATI DIGAMBAR MOHEKAR 08/20/1968 12/19/1990   22.3 8/20/2033 38.2 42.7 51,203.29 2033 8       SC 11   W     6/9/1993 to 11/9/1993  
Ashti ASHTI-8 8   PRAMILA SANJAY BANORE 02/19/1970 10/28/2003   33.7 2/19/2035 36.7 31.3 37,575.36 2035 2       OBC 9   W        
Ashti ASHTI-9 9   USHA ISHWAR INGLE 05/15/1969 03/15/1994   24.8 5/15/2034 37.5 40.2 48,200.41 2034 5       SC 8         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti ASHTI-10 10   SUVARNA VASUDEV KOURTI 11/30/1980 12/24/2001   21.1 11/30/2045 25.9 43.9 52,721.15 2045 11       ST 7            
Ashti NARSINGPUR 11   INDIRA SHALIKRAO DHONE 07/01/1961 09/01/1990   29.2 7/1/2026 45.3 35.8 42,996.30 2026 7       VJ 3         6/9/1993 to 11/9/1993  
Ashti L.ARVI-22 12   SUNANDA DNYANESHWAR VIRUDKAR 09/01/1960 08/16/1990   30.0 9/1/2025 46.2 35.0 42,053.39 2025 9       OBC 6         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti L.ARVI-23 13   KUSUM GANGADHAR BHUSKUTE 05/26/1957 12/26/1990   33.6 5/26/2022 49.4 31.4 37,696.92 2022 5       OBC 6         12/10/1993 to 18/10/1993  
Ashti THAR 14   VIMAL VIDAKAR KARPACHE 04/15/1980 10/23/2003   23.5 4/15/2045 26.6 41.5 49,774.13 2045 4       ST 9            
Ashti BORKHEDI 15   SHOBHA DHANRAJ BHANANGARE 06/26/1981 12/24/2001   20.5 6/26/2046 25.4 44.5 53,404.52 2046 6       NY 7            
Ashti CHAMLA 16   SAKHU RAMAJI BOTRE 08/23/1957 01/17/1992   34.4 8/23/2022 49.2 30.6 36,717.86 2022 8       SBC 2         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti LINGAPUR 17   CHABU RAJENDRA THAKRE 07/03/1968 06/01/1992   23.9 7/3/2033 38.3 41.1 49,304.31 2033 7       OBC 6            
Ashti JOTAPUR 18   SUNANDA DADARAO NEHARE 12/26/1969 02/01/1992   22.1 12/26/2034 36.9 42.9 51,479.26 2034 12       ST 6         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti MAMDAPUR 19   LAXMI VINAYAK MADAVI 05/10/1960 08/20/1990   30.3 5/10/2025 46.5 34.7 41,665.71 2025 5       ST           17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti SIRKUNI 20   ANUSAYA MAHADE SIRAM 07/01/1964 11/12/1991   27.4 7/1/2029 42.3 37.6 45,161.40 2029 7       ST 2         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti SUJATPUR 21   MIRA BHIVADAS KUMRE 12/06/1965 12/21/1995   30.0 12/6/2030 40.9 35.0 41,951.54 2030 12       ST 8            
Ashti PARSODA 22   REKHA ASHOK REVATKAR 07/02/1964 08/14/1990   26.1 7/2/2029 42.3 38.9 46,659.55 2029 7       OBC 7         12/11/1993 to 18/11/1993  
Ashti PETH-1 23   MANDA DNYNESHWAR BAWANKAR 07/11/1961 09/10/1990   29.2 7/11/2026 45.3 35.8 42,999.59 2026 7       OBC 7         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti PETH-2 24   KALPANA SHATRUJI GAWALI 07/01/1965 09/01/1990   25.2 7/1/2030 41.3 39.8 47,796.30 2030 7       SC 6         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti NEW ANTORA 25   RAMA SUDHAKAR THAKARE 02/14/1964 08/16/1990   26.5 2/14/2029 42.7 38.5 46,199.59 2029 2       SC 7         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti OLD ANTORA 26   BEBI MAROTRAO TAIWADE 01/01/1955 08/14/1990   35.6 1/1/2020 51.8 29.4 35,259.14 2020 1       SC 9         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti CHONCHOLI 27   SUNANDA SAHEBRAO RAHLE 01/03/1970 08/18/1990   20.6 1/3/2035 36.8 44.4 53,253.39 2035 1       SC 1         12/10/1993 to 18/10/1993  
Ashti TALEGAON-1 28   MANDA GAMPAT BELSARE 03/02/1969 08/16/1995   26.5 3/2/2034 37.7 38.5 46,252.16 2034 3       OBC 9            
Ashti TALEGAON-2 29   SHAKUNTALA LAXMAN ATRAM 10/19/1962 09/01/1990   27.9 10/19/2027 44.0 37.1 44,556.88 2027 10       ST           8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti TALEGAON-3 30   KAMAL GULAB NEHARE 11/15/1955 03/26/1992   36.4 11/15/2020 51.0 28.6 34,368.79 2020 11       ST 1         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti TALEGAON-4 31   VANDANA NATHUJI BORKAR 06/12/1972 09/01/1990   18.2 6/12/2037 34.4 46.8 56,134.70 2037 6       OBC 9         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti TALEGAON-5 32   KUSUM SURESH SONONE 09/27/1966 04/17/1992   25.6 9/27/2031 40.1 39.4 47,333.06 2031 9       ST           8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti TALEGAON-6 33   VIMAL DILIP MANOHARE 07/01/1967 08/23/2000   33.1 7/1/2032 39.3 31.9 38,225.87 2032 7       SC 10            
Ashti TALEGAON-7 34   KUSUM SUDHAKAR NEHARE 06/15/1966 10/30/1991   25.4 6/15/2031 40.4 39.6 47,549.90 2031 6       ST 5         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti TALEGAON-8 35   TAAI BHIMRAO TAYADE 12/25/1968 03/06/1992   23.2 12/25/2033 37.9 41.8 50,165.09 2033 12       SC           8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti CHIRTUR 36   KAMAL DADARAO GAWALI 09/03/1963 08/18/1990   27.0 9/3/2028 43.2 38.0 45,654.21 2028 9       SC 7     D   17/8/1993 to 23/9/1993  
Ashti WELORA 37   USHA VASANT WANKHEDE 07/20/1965 11/15/1990   25.3 7/20/2030 41.3 39.7 47,612.32 2030 7       SC 9            
Ashti RANWADI 38   VANDANA SURESH WEIKE 05/06/1979 10/23/2003   24.5 5/6/2044 27.5 40.5 48,643.94 2044 5       ST 10            
Ashti KHADKA 39   VIMAL BHAURAO WAGHMARE 06/15/1961 09/01/1990   29.2 6/15/2026 45.4 35.8 42,943.74 2026 6       SC 6         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti BHINNUR 40   PANCHFULA UTTAM PUNSE 11/15/1951 12/30/1994   43.1 11/15/2016 55.0 21.9 26,253.80 2016 11       NT 3   W        
Ashti ANANDWADI 41   SUNANDA ARUN KHRODE 06/01/1999 08/14/2000   1.2 6/1/2064 7.4 63.8 76,556.88 2064 6       OBC 1         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti AMITPUR 42   KAMAL SHAMRAO KHORGADE 07/01/1945 09/01/1990   45.2 7/1/2010 61.3 19.8 23,796.30 2010 7       OBC 4         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti BHARASWADA-1 43   ANJALI PREMNATH MASRAM 04/02/1958 10/24/1990   32.6 4/2/2023 48.6 32.4 38,925.67 2023 4       ST 4         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti BHARASWADA-2 44   BEBI NILKANTH NAKHATE 05/11/1950 12/12/1990   40.6 5/11/2015 56.5 24.4 29,292.81 2015 5       NT 9         12/10/1993 to 18/10/1993  
Ashti KHADKI 45   RAMA VITTHAL WASNIK 06/04/1967 08/06/1991   24.2 6/4/2032 39.4 40.8 48,995.48 2032 6       SC 7         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti KINHALA 46   VATSALA VITHOBAJI BHAKRE   08/28/1991   91.7 12/31/1964 106.8 -26.7 -31,986.86 1964 12       OBC           8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti SIRSOLI 47   RAMA AKASHMANI WAGHRE 05/03/1961 08/14/1990   29.3 5/3/2026 45.5 35.7 42,861.60 2026 5       SC 7         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti DALPATPUR 48   VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Ashti WAGHODI 49   VIMAL SUBHASH DHAVAT 03/01/1962 01/16/1995   32.9 3/1/2027 44.7 32.1 38,544.56 2027 3       NT 9            
Ashti TEKODA 50   SUJANA AMOL KALPANDE 09/21/1970 08/12/2000   29.9 9/21/2035 36.1 35.1 42,128.95 2035 9       SC 9            
Ashti BABARDA 51   KUSUM DHOMAJI BALWIR 08/25/1943 11/15/1990   47.2 8/25/2008 63.2 17.8 21,332.24 2008 8       NT 4   W     17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti SAHUR-1 52   SHAKUNTALA VISHNUPANT GHOTKAR 03/22/1953 08/15/1990   37.4 3/22/2018 53.6 27.6 33,120.33 2018 3       OBC 4         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti SAHUR-2 53   SHANTA AJABRAO WEIKE 06/04/1964 05/10/1991   26.9 6/4/2029 42.4 38.1 45,683.78 2029 6       ST 1         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti SAHUR-3 54   BEBI RAMESH PATMASE 07/15/1967 09/06/1990   23.1 7/15/2032 39.3 41.9 50,227.52 2032 7       OBC 9         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti SAHUR-4 55   ANITA NILKANTH WAGH 10/17/1976 11/01/2003   27.0 10/17/2041 30.0 38.0 45,552.36 2041 10       OBC 9            
Ashti PANDHURNA 56   CHANDA ANANT PANDIT 07/01/1955 08/19/1990   35.1 7/1/2020 51.3 29.9 35,840.66 2020 7       SC 7         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti DHADI-1 57   USHA VISHNUPANT DUDHKAWARE 07/20/1968 09/01/1990   22.1 7/20/2033 38.3 42.9 51,459.55 2033 7       SBC 3         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti DHADI-2 58   ASHA RAMESH DHASKAWARE 08/17/1963 03/01/1991   27.5 8/17/2028 43.2 37.5 44,957.70 2028 8       ST 5         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti DUGRAWADA 59   BEBI BABARAO KADU 07/29/1961 08/27/1990   29.1 7/29/2026 45.3 35.9 43,104.72 2026 7       OBC 2         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti WADEGAON 60   SANGITA DNYANESHWAR MOGRE 07/03/1971 12/24/2001   30.5 7/3/2036 35.3 34.5 41,429.16 2036 7       ST 7            
Ashti TARASAWANGA-1 61   DHANU GIRDHARRAO WANKHEDE 01/22/1955 09/17/1990   35.7 1/22/2020 51.8 29.3 35,216.43 2020 1       OBC 7         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti TARASAWANGA-2 62   KAMLA PANDHARINATH MANKAR 06/01/1966 12/24/2001   35.6 6/1/2031 40.4 29.4 35,321.56 2031 6       SC 4            
Ashti MANIKWADA-1 63   ASHA RAMESH RAUT 08/07/1954 08/17/1990   36.0 8/7/2019 52.2 29.0 34,766.32 2019 8       OBC 5         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti MANIKWADA-2 64   SUMITRA RAMDAS DHOLE 06/30/1960 09/01/1990   30.2 6/30/2025 46.3 34.8 41,793.84 2025 6       OBC 4         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti JAMGAON 65   PRABHA VITTHAL KATHALE 07/07/1969 12/24/2001   32.5 7/7/2034 37.3 32.5 39,040.66 2034 7       NT 2            
Ashti BHOI 66   SHANTA RAMKISAN RATHOD 03/02/1980 10/23/2003   23.6 3/2/2045 26.7 41.4 49,629.57 2045 3       VJ 7            
Ashti A.KINHI 67   BANNULAJI WEIKE 12/25/1950 09/01/1990   39.7 12/25/2015 55.9 25.3 30,377.00 2015 12       ST 4         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti BORGAON-1 68   VIJAYA DNYANESHWAR PIMPALZARE 07/15/1965 08/16/1990   25.1 7/15/2030 41.3 39.9 47,894.87 2030 7       OBC 3         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti BORGAON-2 69   SUNANDA SUBHASH INGOLE 01/21/1959 12/01/1990   31.9 1/21/2024 47.8 33.1 39,766.74 2024 1       OBC 6         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti ZADGAON 70   KUSUM SUDHAKAR CHACHANE 06/10/1962 12/24/2001   39.5 6/10/2027 44.4 25.5 30,551.13 2027 6       SBC 2            
Ashti WARDHAPUR 71   INDU RAMBHAU NIBORKAR 05/10/1956 12/01/1990   34.6 5/10/2021 50.5 30.4 36,527.31 2021 5       OBC 3         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti WADALA-1 72   BEBI JANRAO KHANDAR 01/25/1965 05/01/1992   27.3 1/25/2030 41.8 37.7 45,282.96 2030 1       OBC 2         12/10/1993 to 18/10/1993  
Ashti WADALA-2 73   INDU NAGORAO DHAVALE 02/17/1964 -   #VALUE! 2/17/2029 42.7 #VALUE! #VALUE! 2029 2       OBC 6            
Ashti SATTARPUR 74   SUNANDA MANOHAR PARTEKI 06/01/1967 -   #VALUE! 6/1/2032 39.4 #VALUE! #VALUE! 2032 6       ST 9            
Ashti PORGAVHAN 75   SATYAPHULA RAMESH RAUT 07/10/1969 10/01/1991   22.2 7/10/2034 37.3 42.8 51,328.13 2034 7       SBC 3            
Ashti PANCHALA 76   CHANDRAKALA BHAGWAT DUDHKAWARE 07/14/1970 03/26/1992   21.7 7/14/2035 36.3 43.3 51,958.93 2035 7       SBC 3         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti VILAPUR 77   UMA NIRANJAN JANGAM 04/17/1971 03/21/1992   20.9 4/17/2036 35.5 44.1 52,888.71 2036 4       SC 6         8/8/1994 to 19/8/1994  
Ashti JOLWADI 78   SANDHYA ASHOK KHANKHALE 06/09/1968 09/01/1990   22.2 6/9/2033 38.4 42.8 51,324.85 2033 6       SC 3         12/10/1993 to 18/10/1993  
Ashti DELWADI 79   KUSUM JANRAO KOLHE 05/14/1953 09/01/1990   37.3 5/14/2018 53.5 27.7 33,238.60 2018 5       OBC 3            
Ashti AMBIKAPUR 80   USHA LILADHAR PATHARE 01/07/1965 11/29/1990   25.9 1/7/2030 41.8 39.1 46,928.95 2030 1       OBC 9         17/9/1993 to 23/9/1993  
Ashti KHAMBIL 81   SUMAN VITTHAL NANDNE 12/30/1971 11/27/1990   18.9 12/30/2036 34.8 46.1 55,310.06 2036 12       NT 9            
Ashti BELORA 82   KANTA BHAGWAN NANDNE 05/25/1972 09/01/1990   18.3 5/25/2037 34.4 46.7 56,075.56 2037 5       NT 3         17/9/1993 to 23/9/1993  
Devli NACHANGAON 1   RANJANA M. BHAGWAT 08/06/1970 01/16/1996   25.4 8/6/2035 36.2 39.6 47,464.48 2035 8       SC           4/7/2001    
Devli NACHANGAON 2   KALAWATI PINJARKAR 10/15/1962 01/16/1996   33.3 10/15/2027 44.1 31.7 38,094.46 2027 10       ST 7   W     4/7/2001    
Devli NACHANGAON 3   PARVATI PENDORE 12/07/1969 01/16/1996   26.1 12/7/2034 36.9 38.9 46,669.40 2034 12       OBC 10         4/7/2001    
Devli NACHANGAON 4   SURYAKANTA S. ROHANKAR 09/12/1977 01/16/1996   18.3 9/12/2042 29.1 46.7 55,986.86 2042 9       NT 11         4/7/2001    
Devli NACHANGAON 5   DEVKI R. PANDIT 07/10/1958 01/16/1996   37.5 7/10/2023 48.3 27.5 32,975.77 2023 7       NT 7         4/7/2001    
Devli GUNJKHEDA 6   MANDATAI B. NATE 03/25/1963 01/16/1996   32.8 3/25/2028 43.6 32.2 38,626.69 2028 3       NT 8         4/7/2001    
Devli GUNJKHEDA 7   SUNANDA S. HADAKE 10/07/1962 04/01/1997   34.5 10/7/2027 44.1 30.5 36,619.30 2027 10       SC 6   W     4/7/2001    
Devli HIWARA H. 8   RAJKANYA R. DHOK 01/01/1965 04/01/1997   32.2 1/1/2030 41.8 32.8 39,303.49 2030 1       SC 4   W     4/7/2001    
Devli KHATKHEDA 9   CHANDRAKALA M. NAGOSE 07/01/1962 01/16/1996   33.5 7/1/2027 44.3 31.5 37,746.20 2027 7       ST 7         4/7/2001    
Devli KANDEGAON 10   MIRAY. THAKARE 05/19/1964 01/16/1996   31.7 5/19/2029 42.5 33.3 40,006.57 2029 5       OBC 10         4/7/2001    
Devli APTI 11   RAJKANYA B. BHAGAT 09/12/1961 01/16/1996   34.3 9/12/2026 45.1 30.7 36,786.86 2026 9       SC 9         4/7/2001    
Devli WAGHOLI 12   VANDANA P. DHAVANE 04/01/1971 01/16/1996   24.8 4/1/2036 35.6 40.2 48,249.69 2036 4       SC 8         4/7/2001    
Devli DAHEGAON 13   SARLA K. KHADSE 05/13/1970 01/16/1996   25.7 5/13/2035 36.5 39.3 47,185.22 2035 5       SC 4         4/7/2001    
Devli GHODEGAON KO. 14   SARASWATI MANKAR 06/06/1965 01/16/1996   30.6 6/6/2030 41.4 34.4 41,264.89 2030 6       ST 7         4/7/2001    
Devli KOLONA GHO. 15   BEBI V. SAYAM 03/11/1959 01/16/1996   36.9 3/11/2024 47.6 28.2 33,780.70 2024 3       T 3         4/7/2001    
Devli BABHUGAON 16   PUSHPA Y. SALODKAR 05/07/1962 04/01/1997   34.9 5/7/2027 44.5 30.1 36,116.63 2027 5       OBC 7         4/7/2001    
Devli KAWITHGAON 17   SHAKUNTALA R. PAWAR 01/01/1955 04/01/1997   42.2 1/1/2020 51.8 22.8 27,301.85 2020 1       NT 4         4/7/2001    
Devli HIRAPUR T. 18   ARUNA B. NIBUGHE 06/04/1972 01/16/1996   23.6 6/4/2037 34.4 41.4 49,659.14 2037 6       OBC 5         4/7/2001    
Devli SONORA DOK 19   ANURADHA A. BODADE 02/06/1965 01/16/1996   30.9 2/6/2030 41.7 34.1 40,870.64 2030 2       SC 9         4/7/2001    
Devli SHENDRI 20   SUNANDA S. MARASKOLHE 05/30/1963 01/16/1996   32.6 5/30/2028 43.4 32.4 38,843.53 2028 5       ST 4   W     4/7/2001    
Devli TALNI 21   SANGITA N. SHENDRE 09/29/1973 01/16/1996   22.3 9/29/2038 33.1 42.7 51,242.71 2038 9       OBC 8         4/7/2001    
Devli LAXMINARAYANPUR 22   SUDHA N. TAKSANDE 07/05/1957 04/01/1997   39.7 7/5/2022 49.3 25.3 30,311.29 2022 7       SC 6   W     4/7/2001    
Devli KAWATHA RE. 23   KALPANA A. KOLASKAR 07/22/1966 04/01/1997   30.7 7/22/2031 40.3 34.3 41,166.32 2031 7       OBC 4         4/7/2001    
Devli KAWATHA ZO. 24   RATNAMALA D. BAGESHWAR 06/05/1961 01/16/1996   34.6 6/5/2026 45.4 30.4 36,461.60 2026 6       SC 5         4/7/2001    
Devli PIPRI KH. 25   MANDA V. BHAGWAT 09/02/1956 01/16/1996   39.4 9/2/2021 50.2 25.6 30,754.83 2021 9       SC           4/7/2001    
Devli EKAMBA 26   BEBI D. CHAVAT 10/14/1956 01/16/1996   39.3 10/14/2021 50.1 25.7 30,892.81 2021 10       OBC 4         4/7/2001    
Devli EZALA 27   VANITA D. NAWADE 07/04/1973 04/01/1997   23.7 7/4/2038 33.3 41.3 49,508.01 2038 7       OBC           4/7/2001    
Devli EZALA 28   REKHA R. BARDE 04/03/1964 01/16/1996   31.8 4/3/2029 42.6 33.2 39,855.44 2029 4       OBC           4/7/2001    
Devli AGARGAON 29   PANCHFULA A. PANDHARE 07/02/1959 01/16/1996   36.5 7/2/2024 47.3 28.5 34,151.95 2024 7       ST 4         4/7/2001    
Devli LONI 30   SUSHILA J. RAMTEKE 08/01/1967 04/01/1997   29.7 8/1/2032 39.3 35.3 42,401.64 2032 8       SC 4   W     4/7/2001    
Devli AKOLI 31   SURYAKANTA M WEIKE 02/03/1974 04/01/1997   23.2 2/3/2039 32.7 41.8 50,211.09 2039 2       ST 4         4/7/2001    
Devli BHIDI 32   SINDHU N. JIVTODE 06/15/1965 01/16/1996   30.6 6/15/2030 41.4 34.4 41,294.46 2030 6       NT 4         4/7/2001    
Devli BHIDI 33   NIRMALA K. LAMBSOGE 02/15/1958 01/16/1996   37.9 2/15/2023 48.7 27.1 32,499.38 2023 2       SC 9         4/7/2001    
Devli CHONDI 34   TARABAJ G. PATKI 02/01/1962 04/01/1997   35.2 2/1/2027 44.8 29.8 35,804.52 2027 2       ST 6         4/7/2001    
Devli TAMBA 35   PUSHPA N. GEDAM 06/20/1969 04/01/1997   27.8 6/20/2034 37.4 37.2 44,662.01 2034 6       ST 5         4/7/2001    
Devli SAWANGI YENDE 36   PANCHFULA K. SARATE 02/01/1954 10/15/1997   43.7 2/1/2019 52.8 21.3 25,557.29 2019 2       ST           4/7/2001    
Devli VIJAYGOPAL 37   REKHA N. CHOUDHARI 02/13/1972 01/16/1996   23.9 2/13/2037 34.7 41.1 49,294.46 2037 2       ST 5   W     4/7/2001    
Devli VIJAYGOPAL 38   SHOBHA G. SHIRBHATE 08/15/1964 01/16/1996   31.4 8/15/2029 42.2 33.6 40,295.69 2029 8       OBC 7         4/7/2001    
Devli HIWARA KA. 39   LATA B. POYAM 07/12/1976 04/01/1997   20.7 7/12/2041 30.3 44.3 53,135.11 2041 7       ST 2         4/7/2001    
Devli KOLHAPUR RAO 40   SHILA BETAL 03/25/1974 04/09/2001   27.0 3/25/2039 32.6 38.0 45,549.08 2039 3       SC 4         4/7/2001    
Devli ROHNI 41   GANGA D. DHAMTE 02/01/1954 04/01/1997   43.2 2/1/2019 52.8 21.8 26,204.52 2019 2       OBC 9         4/7/2001    
Devli HUSNAPUR 42   NIRMALA A. BHAGAT 09/16/1966 04/01/1997   30.5 9/16/2031 40.1 34.5 41,350.31 2031 9       SC 7         4/7/2001    
Devli WAFGAON 43   PRAMILA R. WAVRE 08/10/1956 01/16/1996   39.4 8/10/2021 50.2 25.6 30,679.26 2021 8       SC 9         4/7/2001    
Devli SHIRPUR 44   BEBI V. PATIL 11/04/1963 04/01/1997   33.4 11/4/2028 43.0 31.6 37,913.76 2028 11       SC 7         4/7/2001    
Devli KHARDA 55   KAMAL S. DALWALKAR 09/18/1968 04/01/1997   28.5 9/18/2033 38.1 36.5 43,758.52 2033 9       OBC 7         4/7/2001    
Devli BOPAPUR 46   SHOBHA B. WEIKE 07/03/1961 04/01/1997   35.7 7/3/2026 45.3 29.3 35,104.72 2026 7       ST 4         4/7/2001    
Devli FATEPUR 47   SUNANDA YESANKAR 07/01/1973 01/16/1996   22.5 7/1/2038 33.3 42.5 50,947.02 2038 7       SC 9         4/7/2001    
Devli PALASGAON 48   CHANDRAKALA V MANKAR 08/16/1965 01/16/1996   30.4 8/16/2030 41.2 34.6 41,498.15 2030 8       SC 9         4/7/2001    
Devli DURGADA 49   SUNANDA P. KAMBLE 07/09/1969 01/16/1996   26.5 7/9/2034 37.3 38.5 46,173.31 2034 7       SC 3         4/7/2001    
Devli MALKAPUR 50   ANTAKALA N NEHARE 05/31/1957 01/16/1996   38.6 5/31/2022 49.4 26.4 31,645.17 2022 5       ST 4         4/7/2001    
Devli YESGAON 51   SUSHILA V. MHAISKAR 01/15/1954 01/16/1996   42.0 1/15/2019 52.8 23.0 27,597.54 2019 1       SC 4         4/7/2001    
Devli SONEGAON A. 52   MANDA R. WARKADE 10/03/1973 01/16/1996   22.3 10/3/2038 33.1 42.7 51,255.85 2038 10       ST 9         4/7/2001    
Devli MURADGAON WE. 53   NIRMALA A. ROGHE 03/20/1959 01/16/1996   36.8 3/20/2024 47.6 28.2 33,810.27 2024 3       OBC 7         4/7/2001    
Devli DINGDOH 54   LILA B. SUTE 11/17/1942 07/10/1997   54.6 11/17/2007 64.0 10.4 12,425.46 2007 11       SC           4/7/2001    
Devli ISAPUR 55   PRAMILA F. SHENDE 11/15/1960 01/16/1996   35.2 11/15/2025 46.0 29.8 35,797.95 2025 11       OBC 9         4/7/2001    
Devli NANDORA 56   MALA R. PATHADE 05/05/1969 01/16/1996   26.7 5/5/2034 37.5 38.3 45,959.75 2034 5       OBC 9         4/7/2001    
Devli MURADGAON KHO. 57   VANITA B. HOTE 03/20/1967 04/01/1997   30.0 3/20/2032 39.6 35.0 41,961.40 2032 3       OBC 7         4/7/2001    
Devli NAGZARI 58   SUMAN S, TAKSANDE 06/14/1965 01/16/1996   30.6 6/14/2030 41.4 34.4 41,291.17 2030 6       SC 6         4/7/2001    
Devli RATNAPUR 59   VANDANA S. MADAVI 05/12/1964 04/01/1997   32.9 5/12/2029 42.5 32.1 38,534.70 2029 5       ST 3   W     4/7/2001    
Devli DIGHI BO. 60   PUSHPA D. KINNAKE 12/12/1969 01/16/1996   26.1 12/12/2034 36.9 38.9 46,685.83 2034 12       ST 9         4/7/2001    
Devli KAJALSARA 61   PARVATI R. NAGOSE 07/01/1962 01/16/1996   33.5 7/1/2027 44.3 31.5 37,746.20 2027 7       ST 7         4/7/2001    
Devli BABHULGAON KHO. 62   SUNITA M. BHALAVI 06/25/1965 04/01/1997   31.8 6/25/2030 41.4 33.2 39,878.44 2030 6       ST 4         4/7/2001    
Devli KOLHAPUR SI. 63   MAYA KAMBLE 02/20/1970 01/16/1996   25.9 2/20/2035 36.7 39.1 46,915.81 2035 2       SC 9         4/7/2001    
Devli ANDORI 64   ARUNA P. RAICH 05/05/1968 01/16/1996   27.7 5/5/2033 38.5 37.3 44,760.57 2033 5       OPEN           4/7/2001    
Devli ANDORI 65   LILABAI M. KARKULE 01/01/1964 01/16/1996   32.0 1/1/2029 42.8 33.0 39,553.18 2029 1       NT           4/7/2001    
Devli AANJI 66   LATA S. SHIKHARE 02/08/1973 04/01/1997   24.1 2/8/2038 33.7 40.9 49,028.34 2038 2       SC 7         4/7/2001    
Devli JAMNI 67   SHAKUNTALA W. JADHAV 06/26/1971 04/01/1997   25.8 6/26/2036 35.4 39.2 47,083.37 2036 6       SC 7         4/7/2001    
Devli TALNI KH. 68   SHILABAI F. POPATKAR 03/31/1963 01/16/1996   32.8 3/31/2028 43.6 32.2 38,646.41 2028 3       SC 3         4/7/2001    
Devli WATKHEDA 69   VANITA N. MADAVI 05/12/1968 04/01/1997   28.9 5/12/2033 38.5 36.1 43,334.70 2033 5       ST 9   W     4/7/2001    
Devli TAKLI 70   SHALU B. GAIKWAD 05/12/1965 04/01/1997   31.9 5/12/2030 41.5 33.1 39,733.88 2030 5       SC 9         4/7/2001    
Devli BOPAPUR 71   SANGITA G. MHAISKAR 09/27/1976 01/16/1996   19.3 9/27/2041 30.1 45.7 54,836.96 2041 9       SC 10         4/7/2001    
Devli CHIKHLI 72   ANTAKALA D. MHAISKAR 06/07/1967 01/16/1996   28.6 6/7/2032 39.4 36.4 43,669.82 2032 6       SC 10   W     4/7/2001    
Devli SONEGAON 73   SUGANDHA A. NAKHALE 03/07/1956 01/16/1996   39.9 3/7/2021 50.7 25.1 30,166.74 2021 3       SC 10         4/7/2001    
Devli TAKLI CH. 74   SUNITA A. DONGRE 03/15/1976 04/01/1997   21.0 3/15/2041 30.6 44.0 52,744.15 2041 3       SC 10         4/7/2001    
Devli ALODI 75   RAAI A. GAWALI 08/01/1962 04/01/1997   34.7 8/1/2027 44.3 30.3 36,399.18 2027 8       SC 9         4/7/2001    
Devli BORGAON 76   SHANTABAI P. CHATURKAR 08/10/1966 04/01/1997   30.6 8/10/2031 40.2 34.4 41,228.75 2031 8       OBC 10         4/7/2001    
Devli SARUL 77   ANITA S. KAMBLE 10/10/1976 01/16/1996   19.3 10/10/2041 30.1 45.7 54,879.67 2041 10       SC 10         4/7/2001    
Devli CHINCHALA 78   CHANDRAKALA B. DUKRE 07/04/1963 01/16/1996   32.5 7/4/2028 43.3 32.5 38,958.52 2028 7       SC 10   W     4/7/2001    
Devli ADEGAON 79   BEBIL. BAIS 06/20/1965 01/16/1996   30.6 6/20/2030 41.4 34.4 41,310.88 2030 6       OPEN 4         4/7/2001    
Devli KOLONA 80   NANDA A. PACHKHEDE 07/20/1967 01/16/1996   28.5 7/20/2032 39.3 36.5 43,811.09 2032 7       OBC 7         4/7/2001    
Devli GOUL 81   SUBHADRA N. KAMBLE 07/01/1975 01/16/1996   20.5 7/1/2040 31.3 44.5 53,348.67 2040 7       SC 9         4/7/2001    
Devli DAPORI 82   SHILA V. BHOYAR 08/19/1968 04/01/1997   28.6 8/19/2033 38.2 36.4 43,659.96 2033 8       OTHER 4   W     4/7/2001    
Devli PIMPALGAON LUTE 83   KANTA D. KURSANGE 03/07/1965 01/16/1996   30.9 3/7/2030 41.7 34.1 40,965.91 2030 3       ST 4   W     4/7/2001    
Devli AANDODA 84   GITA G. WEIKE 02/12/1956 01/16/1996   39.9 2/12/2021 50.7 25.1 30,091.17 2021 2       ST 5   W     4/7/2001    
Devli GIROLI 85   ASHA N. RAUT 07/01/1961 04/01/1997   35.8 7/1/2026 45.3 29.2 35,098.15 2026 7       OBC 5   W     4/7/2001    
Devli PATHRI 86   SANGITA S. KALE 04/08/1974 01/16/1996   21.8 4/8/2039 32.6 43.2 51,870.23 2039 4       OBC           4/7/2001    
Devli NIMSADA 87   SUMITRA U. KAMBLE 05/12/1963 04/01/1997   33.9 5/12/2028 43.5 31.1 37,335.52 2028 5       SC 1   W     4/7/2001    
Devli TAKLI D. 88   SUNITA M. ATRAM 09/15/1975 01/16/1996   20.3 9/15/2040 31.1 44.7 53,598.36 2040 9       ST 4         4/7/2001    
Devli BHOJANKHEDA 89   KUSUM R. MOHITE 07/28/1959 04/01/1997   37.7 7/28/2024 47.3 27.3 32,788.50 2024 7       NT 6   W     4/7/2001    
Devli MAMDAPUR 90   JYOTSNA D. WEIKE 01/10/1971 04/01/1997   26.2 1/10/2036 35.8 38.8 46,531.42 2036 1       ST 3         4/7/2001    
Hingnaghat BURKONI 1   KALPANA RAMESH KAKHE 06/26/1981 11/01/2002   21.3 6/26/2046 25.4 43.6 52,379.47 2046 6       OBC 8         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat PARDI 2   SUKERANI BHAURAO WASEKAR 11/29/1962 11/01/2002   39.9 11/29/2027 43.9 25.1 30,091.17 2027 11       SC 5         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat SAVANGIHETI 3   NIRMALA BHAURAO SURJUSE 09/06/1968 11/01/2002   34.2 9/6/2033 38.2 30.8 37,016.84 2033 9       NT 8         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat CHIKMOH 4   RANJANA RAMBHAU KAMATKAR 11/20/1972 11/01/2002   29.9 11/20/2037 34.0 35.1 42,063.24 2037 11       NT 7         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat CHINCHILI 5   SANGITA DILIP GAIKWAD 01/10/1970 11/01/2002   32.8 1/10/2035 36.8 32.2 38,629.98 2035 1       OBC 7         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat YENARA 6   KALPANA GANPATRAO HATE 05/07/1964 11/01/2002   38.5 5/7/2029 42.5 26.5 31,816.02 2029 5       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat LADKI 7   KAMLA SAMSHERRAO WARGHANE 08/26/1967 11/01/2002   35.2 8/26/2032 39.2 29.8 35,781.52 2032 8       OBC 4         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat MANORA 8   INDU NANESHWAR SAKHARKAR 10/16/1965 11/01/2002   37.0 10/16/2030 41.0 28.0 33,547.43 2030 10       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat SASTEPHAL 9   RANJANA UTTAMRAO SATPUTE 05/23/1973 11/01/2002   29.4 5/23/2038 33.4 35.6 42,667.76 2038 5       OBC 8         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat BALPUR 10   JAYA VASUDEV BOKDE 07/01/1983 11/01/2002   19.3 7/1/2048 23.3 45.7 54,797.54 2048 7       OBC 8         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat KUMBHI 11   PANCHFULA DNYANESHWAR PARCHAKE 11/07/1972 11/01/2002   30.0 11/7/2037 34.0 35.0 42,020.53 2037 11       ST 4         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat NARSALA 12   SUREKHA SHALIK SHIRPURKAR 05/07/1973 11/01/2002   29.5 5/7/2038 33.5 35.5 42,615.20 2038 5       NT 1         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat KAJALSARA 13   GANGA BANDUJI PENDORE 03/04/1975 11/01/2002   27.7 3/4/2040 31.7 37.3 44,806.57 2040 3       NT 3         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat MURPAD 14   MIRA TIMAJI NEHARE 02/12/1974 11/01/2002   28.7 2/12/2039 32.7 36.3 43,538.40 2039 2       NT 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat SAVALI WAGH-1 15   MAYA NATTHUJI PISURDE 05/05/1968 11/01/2002   34.5 5/5/2033 38.5 30.5 36,609.45 2033 5       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat SAVALI WAGH-2 16   MAYA KISHOR BHAJBHUJE 05/05/1968 11/01/2002   34.5 5/5/2033 38.5 30.5 36,609.45 2033 5       OBC 5         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat KADAJANA 17   SUNITA BHAURAO DEVTALE 06/07/1978 11/01/2002   24.4 6/7/2043 28.4 40.6 48,716.22 2043 6       OBC 7         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat KAWADGHAT 18   KANTA BHAGAWANT KAPTE 08/24/1968 11/01/2002   34.2 8/24/2033 38.2 30.8 36,974.13 2033 8       NT 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat SHEGAON KUND 19   PUSHPA MAROTRAO CHICHULKAR 06/30/1980 11/01/2002   22.3 6/30/2045 26.3 42.7 51,193.43 2045 6       ST 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat AJANTI 20   BEBI DHANRAJ KAMBLE 01/15/1968 11/01/2002   34.8 1/15/2033 38.8 30.2 36,248.05 2033 1       SC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat VELA 21   MANDA GOVINDRAO DEVTALE 09/14/1972 11/01/2002   30.1 9/14/2037 34.1 34.9 41,843.12 2037 9       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat WAGHOLI-1 22   REKHA SITARAM ASHTANKAR 06/05/1965 11/01/2002   37.4 6/5/2030 41.4 27.6 33,110.47 2030 6       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat WAGHOLI-2 23   SUNANDA ADINATH PATIL 05/12/1970 11/01/2002   32.5 5/12/2035 36.5 32.5 39,030.80 2035 5       SC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat KINGAON 24   CHANDRAPRABHA DEVRAO SUT 08/28/1969 11/01/2002   33.2 8/28/2034 37.2 31.8 38,186.45 2034 8       SC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat GOVINDPUR 25   MAYA ANIL NAIK 08/28/1965 11/01/2002   37.2 8/28/2030 41.2 27.8 33,386.45 2030 8       SC 8         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat NURAPUR 26   KAVITA ASARAM WASNIK 08/20/1980 11/01/2002   22.2 8/20/2045 26.2 42.8 51,360.99 2045 8       SC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat JAMNI 27   SHAIKH SHAHID SHAIKH GULAB 06/15/1974 11/01/2002   28.4 6/15/2039 32.4 36.6 43,942.51 2039 6       OTHER 7         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat SSATABAD 28   PUSHPA WAMANRAO RAUT 07/15/1975 11/01/2002   27.3 7/15/2040 31.3 37.7 45,243.53 2040 7       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat BORKHEDA 29   KANTA MURLIDHAR GHODE 10/15/1963 11/01/2002   39.0 10/15/2028 43.1 26.0 31,145.79 2028 10       OBC 8         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat PIMPALGAON (M.) 30   JYOTI DOULATRAO WAWARE 07/06/1971 11/01/2002   31.3 7/6/2036 35.3 33.7 40,413.96 2036 7       SC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat NANDGAON (BO.) 31   SUNANDA MAROTI SHERKI 09/07/1971 11/01/2002   31.2 9/7/2036 35.2 33.9 40,620.94 2036 9       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat UMRI 32   LALITA BHIMRAO KALMARKAR 08/01/1975 11/01/2002   27.3 8/1/2040 31.3 37.7 45,299.38 2040 8       NT 6         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hingnaghat WAMANGAON 33