Project Name Village Name Serial # AWC # Name of Worker Date of Birth Date Of Appointment SC/CT OBC/SBC/VJNT Other Joining Age 65th Year Current Age No. of years of service @ 65 Total Contribution at the time of retirement (provided the minimum voluntary employee contribution is Rs.100 p.m) Year of Retirement Month # of employees retiring Total Contribution from employees retiring in year Total Expenditure  for the govt. in Year Caste Educational Qualification Handicapped Category Category for Priority Window Category for Priority Divorcee "Special Training"/ Qualifications Date of Job Traning    
Arvi EKLARA 1 1 PREMILA AMBADAS MANWAR 08/05/1957 12/06/1997   40.3 8/5/2022 49.2 24.7 29,595.07 2022 8       SC 9         26/1/1999  
Arvi BANODA 2 6 ANITA GANESH BHAGAT 04/05/1970 11/20/1998   28.6 4/5/2035 36.6 36.4 43,646.82 2035 4       SC 10         2/7/1999    
Arvi DHANODI 3 19 SANGITA NAMDEV MANWR 06/10/1976 06/23/1998   22.0 6/10/2041 30.4 43.0 51,558.11 2041 6       SC 10         2/7/1999    
Arvi DEURWADA 4 20 SHANTA RAJU RAJGURE 12/27/1969 12/05/1997   27.9 12/27/2034 36.9 37.1 44,471.46 2034 12       SC 12         2/8/1999    
Arvi ITALPUR 5 23 SHILA SHRIRAM WANKHEDE 06/26/1957 12/05/1997   40.4 6/26/2022 49.4 24.6 29,466.94 2022 6       OBC 10         20/9/1999  
Arvi JAM 6 30 PRATIKSHA VITTHAL KURE 07/28/1966 11/20/1998   32.3 7/28/2031 40.3 32.7 39,221.36 2031 7       OBC B.A.-1         2/7/1999    
Arvi KARMABAD 7 32 SUNITA GULAB SAYAM 07/07/1969 06/18/1998   28.9 7/7/2034 37.3 36.1 43,262.42 2034 7       ST 9         2/7/1999    
Arvi LADEGAON 8 40 INDU BHIMRAO BAHE 06/06/1948 12/06/1997   49.5 6/6/2013 58.4 15.5 18,598.77 2013 6       OBC 7   E     20/9/1999  
Arvi MANDALA 9 41 MANDA SURESH KANGALE 08/14/1969 11/30/1998   29.3 8/14/2034 37.2 35.7 42,845.17 2034 8       ST 11         2/7/1999    
Arvi MANERI 10 42 SUDHA GANESH DHALE 06/12/1975 11/26/1998   23.5 6/12/2040 31.4 41.5 49,852.98 2040 6       OBC 9         2/7/1999    
Arvi MAHODA 11 43 SOJWALA BABA WANKKEDE 09/12/1966 11/30/1998   32.2 9/12/2031 40.1 32.8 39,339.63 2031 9       OBC 8     D   13/10/1999  
Arvi NANDPUR 12 51 VIJAYA PRAMOD PAHANE 03/18/1963 06/18/1998   35.3 3/18/2028 43.6 29.7 35,699.38 2028 3       OBC 10         6/7/1999    
Arvi RAJAPUR 13 68 MANORAMA DHANRAJ MULE 05/15/1952 12/08/1997   45.6 5/15/2017 54.5 19.4 23,319.92 2017 5       OBC 8   W     2/7/1999    
Arvi SHIRPUR 14 76 MALTI VISHWESHWAR AWALE 11/30/1964 12/01/1998   34.0 11/30/2029 41.9 31.0 37,197.54 2029 11       OBC B.A.-1         2/7/1999    
Arvi YAKURKHEDA 15 83 CHAYA BABANRAOI PEDHE 01/26/1966 12/05/1997   31.9 1/26/2031 40.8 33.1 39,770.02 2031 1       OBC 10         20/1/1999  
Arvi VARDH 16 93 VANMALA JANARDAN CHARDE 06/15/1966 06/18/1998   32.0 6/15/2031 40.4 33.0 39,589.32 2031 6       OBC 10         2/7/1999    
Arvi JALGAON 17 29 MANJULA NAGORAO DAUTPURE 08/01/1960 02/10/1997   36.5 8/1/2025 46.3 28.5 34,165.09 2025 8       OBC 10 HANDICAPPED       2/7/1999    
Arvi PARTODA 18 61 SUREKHA JYOTIRAM TIKHADE 12/13/1964 08/22/1998   33.7 12/13/2029 41.9 31.3 37,572.07 2029 12       SC 12         2/7/1999    
Arvi PACHEGAON 19 63 VANDANA SHIVDAS TELTUMDE 06/20/1969 12/06/1997   28.5 6/20/2034 37.4 36.5 43,843.94 2034 6       SC 10         11/10/2001    
Arvi AHIRWADA 20 2 SUNANDA MORESHWAR ITHAPE 05/20/1969 06/18/1998   29.1 5/20/2034 37.5 35.9 43,104.72 2034 5       OBC 8         2/7/1999    
Arvi ANRATDOHA 21 3 PUSHPA RANGRAOJI HOTE 06/01/1951 12/04/1997   46.5 6/1/2016 55.4 18.5 22,189.73 2016 6       OBC 9         20/1/1999  
Arvi BAJARWADA 22 7 LATA PANDHARINATH PATIL 05/07/1971 12/06/1997   26.6 5/7/2036 35.5 38.4 46,101.03 2036 5       VJNT 11   W     2/7/1999    
Arvi BORGAON 23 9 SUNANDA MAROTI KOLSE 12/12/1968 12/06/1997   29.0 12/12/2033 37.9 36.0 43,219.71 2033 12       OBC 10         13/10/1999  
Arvi DAHEGAON M/ 24 18 NANDA ASHOKRAO WANKHEDE 04/10/1968 12/06/1997   29.7 4/10/2033 38.6 35.3 42,411.50 2033 4       SC 10         2/7/1999    
Arvi JARHANKHEDI 25 24 DEVIKA KIRAN DURVE 02/05/1970 02/10/1997   27.0 2/5/2035 36.7 38.0 45,581.93 2035 2       ST 9         2/7/1999    
Arvi HARDOLI 26 28 PREMILA BAPURAO IRPACHE 01/04/1972 12/06/1997   25.9 1/4/2037 34.8 39.1 46,896.10 2037 1       ST 9         20/1/1999  
Arvi KHUBGAON 27 33 ASHA GULABRAO THAKRE 04/06/1955 12/05/1997   42.7 4/6/2020 51.6 22.3 26,802.46 2020 4       OBC 10         20/1/1999  
Arvi KAWADI 28 34 KALAWATI MAROTRAO MADAVI 07/01/1964 12/08/1997   33.4 7/1/2029 42.3 31.6 37,874.33 2029 7       ST 8         20/1/1999  
Arvi MIRZAPUR 29 44 RATNA RAMESH TUNASKAR 07/01/1970 11/23/1998   28.4 7/1/2035 36.3 36.6 43,922.79 2035 7       OBC 10         6/6/2001    
Arvi MOHAMMADPUR 30 45 TARIMA SOPAN POHEKAR 09/10/1968 11/30/1998   30.2 9/10/2033 38.1 34.8 41,734.70 2033 9       SC 8     D   28/7/1999  
Arvi NANDORA 31 52 MANGALA AMBADAS BHOYAR 02/16/1969 12/30/1997   28.9 2/16/2034 37.7 36.1 43,357.70 2034 2       OBC 8     D   20/1/1999  
Arvi NERI 32 53 KAMAL SANJAY ADSAD 06/20/1958 06/28/1998   40.0 6/20/2023 48.4 25.0 29,972.90 2023 6       OBC 9         2/7/1999    
Arvi NIMBOLI 33 54 SHILA DEVIDAS VARHADE 03/03/1971 12/30/1998   27.8 3/3/2036 35.7 37.2 44,609.45 2036 3       OBC 10         20/1/1999  
Arvi PIMPRI 34 64 NIRMALA GOPAL DAHAT 08/05/1948 12/09/1997   49.3 8/5/2013 58.2 15.7 18,786.04 2013 8       SC 10   W     20/1/1999  
Arvi SAWALAPUR 35 75 NANDA MADHUKAR DONGRE 11/13/1966 12/05/1997   31.1 11/13/2031 40.0 33.9 40,726.08 2031 11       SC 9         2/7/1999    
Arvi SARKASPUR 36 77 SONU PANJAB MAHATME 08/15/1948 12/09/1997   49.3 8/15/2013 58.2 15.7 18,818.89 2013 8       NT 7         28/9/1999  
Arvi WADHODA 37 95 YAMU NARENDRA TOKSE 04/05/1969 12/05/1997   28.7 4/5/2034 37.6 36.3 43,597.54 2034 4       SC 9         28/9/1999  
Arvi WADHODA DHA/ 38 96 MINA GAMPAT DHOLE 02/05/1977 06/22/1998   21.4 2/5/2042 29.7 43.6 52,349.90 2042 2       SC 10         13/10/1999  
Arvi KHARANGANA 39 38 REKHA BABARAO WAGHMARE 04/21/1962 11/30/1998   36.6 4/21/2027 44.5 28.4 34,066.53 2027 4       OBC 10         2/7/1999    
Arvi ANANGAON 40 4 DURGA CHANDRABHAN SHRIRAME 01/16/1976 06/24/1998   22.4 1/16/2041 30.8 42.6 51,078.44 2041 1       ST 10         2/7/1999    
Arvi BHADOD 41 13 LATA VITTHAL PENDAM 08/09/1973 12/01/1998   25.3 8/9/2038 33.2 39.7 47,625.46 2038 8       ST 9         20/1/1999  
Arvi GORKHEDI 42 14 SUSHILA NATHUKAR DHADEKAR 03/16/1959 12/05/1997   38.7 3/16/2024 47.6 26.3 31,533.47 2024 3       ST 7   W     20/1/1999  
Arvi DADEGAON GONDI 43 22 VARSHA AMBADAS KHADSE 06/14/1970 12/06/1997   27.5 6/14/2035 36.4 37.5 45,023.41 2035 6       SC 11         30/12/2000  
Arvi KACHNUR 44 37 CHANDRAKALA NARHARI GUTALKAR 01/05/1952 12/09/1997   45.9 1/5/2017 54.8 19.1 22,889.53 2017 1       OBC 7         2/7/1999    
Arvi KASARKHEDA 45 39 PUSHPA SHARADRAO NEHARE 08/15/1973 12/02/1998   25.3 8/15/2038 33.2 39.7 47,641.89 2038 8       SBC B.A.-1   W     2/7/1999    
Arvi MAHAKALI 46 47 LATA GULABRAO PRADHAN 07/14/1964 06/18/1998   33.9 7/14/2029 42.3 31.1 37,286.24 2029 7       OBC 10         2/7/1999    
Arvi MALEGAON THEKA 47 49 MANDA VISHNUPANT NAVRATE 03/08/1965 12/09/1997   32.8 3/8/2030 41.7 32.2 38,692.40 2030 3       ST 9         20/1/1999  
Arvi NAHALA 48 56 LTA DNYANESHWAR SURJUSE 11/13/1973 11/30/1998   25.0 11/13/2038 33.0 40.0 47,944.15 2038 11       NT 12         2/7/1999    
Arvi MORANGANA 49 48 SANGITA ARUN GAIKWAD 05/18/1973 11/30/1998   25.5 5/18/2038 33.5 39.5 47,356.06 2038 5       OBC B.A.-1         30/12/2002  
Arvi PIMPALGAON BHO. 50 60 DEVIKA DEVIDAS DHURVE 04/01/1976 12/10/1998   22.7 4/1/2041 30.6 42.3 50,769.61 2041 4       ST 10         2/7/1999    
Arvi SAHELI 51 72 USHA MAROTI DEHARE 05/10/1974 12/09/1997   23.6 5/10/2039 32.5 41.4 49,698.56 2039 5       ST 10         20/1/2000  
Arvi SAWAD 52 73 MUKTA KRUSHNA IRPACHE 07/01/1965 11/30/1998   33.4 7/1/2030 41.3 31.6 37,900.62 2030 7       ST 9         20/12/2000  
Arvi SUKLI U. 53 74 LATA VASUDEV POHANE 04/23/1960 12/05/1997   37.6 4/23/2025 46.5 27.4 32,857.49 2025 4       OBC 10         20/1/1999  
Arvi TALEGAON R. 54 85 CHAYA ANAND DABHEKAR 01/25/1966 12/05/1997   31.9 1/25/2031 40.8 33.1 39,766.74 2031 1       OBC 7         2/7/1999    
Arvi UMRI 55 87 USHA SHRIPAT LAVHANE 06/01/1961 12/06/1997   36.5 6/1/2026 45.4 28.5 34,181.52 2026 6       NT 10         2/7/1999    
Arvi PANWADI 56 59 SURYAKANTA ASHOK KURSANGE 08/13/1966 12/19/1997   31.4 8/13/2031 40.2 33.6 40,377.82 2031 8       ST 9            
Arvi BODHLI KI. 57 12 PRATIBHA VIJAY PETKAR 04/01/1972 11/20/2000   28.6 4/1/2037 34.6 36.4 43,633.68 2037 4       OBC 10         20/1/1999  
Arvi MADNA 58 50 MANDA MADHUKAR MADAVI 04/05/1965 12/19/1997   32.7 4/5/2030 41.6 32.3 38,751.54 2030 4       ST 10         2/7/1999    
Arvi PIMPALKHUTA 59 58 BEBI SUDHAKAR PEDAKHE 12/07/1958 12/06/1997   39.0 12/7/2023 47.9 26.0 31,201.64 2023 12       OBC 9         7/1/2000    
Arvi YENHARA 60 5 NALINI SHANKAR GEDAM 09/02/1972 12/09/1997   25.3 9/2/2037 34.2 39.7 47,678.03 2037 9       ST 10         7/1/2000    
Arvi BEDHONA 61 8 VIMAL MADAN URDE 11/07/1963 02/06/1997   33.3 11/7/2028 43.0 31.8 38,101.03 2028 11       OBC 9   W     201/99  
Arvi CHINCHOLI 62 16 MANDA SUDHAKAR MANWAR 08/09/1960 12/09/1997   37.3 8/9/2025 46.2 27.7 33,199.18 2025 8       SC 7         2/7/1999    
Arvi HIWARTANDA 63 27 SHILA RAJARAM GALHAT 03/07/1973 12/05/1997   24.7 3/7/2038 33.7 40.3 48,302.26 2038 3       OBC 10         5/10/2003    
Arvi JAMARKUTA 64 31 DWARKA RAMDAS RATHOD 11/10/1965 12/09/1997   32.1 11/10/2030 41.0 32.9 39,503.90 2030 11       VJNT 6         20/1/1999  
Arvi PACHOD 65 62 REKHA VISHNUPANT BADHE 03/14/1959 12/08/1997   38.7 3/14/2024 47.6 26.3 31,517.04 2024 3       OBC 9         20/1/1999  
Arvi WADHONA 66 94 ARUNA MULCHAND RATHOD 03/08/1974 12/06/1997   23.7 3/8/2039 32.7 41.3 49,501.44 2039 3       VJNT 10   W     15/10/2003  
Arvi GOURKHEDA 67 25 PRVINA SHIVMURTI TIRODE 04/06/1970 02/10/1997   26.9 4/6/2035 36.6 38.1 45,779.06 2035 4       OBC 12 HANDICAPPED       2/7/1999    
Arvi KAKADDHARA 68 35 NANDA MADHUKAR GUJARAM 04/12/1977 06/22/1998   21.2 4/12/2042 29.6 43.8 52,566.74 2042 4       ST 10         2/7/1999    
Arvi PANJARA BO. 69 65 MIRA SURESH KOMDI 08/06/1976 12/19/1998   22.4 8/6/2041 30.2 42.6 51,157.29 2041 8       ST 8         2/7/1999    
Arvi SALGHARA 70 80 SHILA ISHWAR SAKAR 09/12/1969 12/19/1997   28.3 9/12/2034 37.1 36.7 44,077.21 2034 9       ST 7         2/7/1999    
Arvi CHANDNI 71 17 PRAMILA JANARDAN JUGNAKE 08/06/1976 12/09/1998   22.3 8/6/2041 30.2 42.7 51,190.14 2041 8       ST 8         20/1/2000  
Arvi KINHAL 72 36 ASHA MADHAVRAO GALHAT 09/29/1969 12/06/1997   28.2 9/29/2034 37.1 36.8 44,175.77 2034 9       OBC 10         20/1/1999  
Arvi TARODA 73 84 SUMAN LAXMAN DHOKALE 08/01/1944 12/05/1997   53.3 8/1/2009 62.3 11.7 13,986.04 2009 8       OBC 7 HANDICAPPED       20/1/1999  
Arvi GUMGAON 74 26 CHITRA DNYANESHWAR ADSAD 10/27/1960 12/05/1997   37.1 10/27/2025 46.0 27.9 33,471.87 2025 10       OBC 10         2/7/1999    
Arvi BODHLI N. 75 15 MANDA HEMCHAND RAUT 09/14/1970 12/31/1997   27.3 9/14/2035 36.1 37.7 45,243.53 2035 9       SC 12         20/1/2000  
Arvi SORTA 76 82 VISHRANTI MANOHAR DHEGRE 06/22/1958 06/23/1998   40.0 6/22/2023 48.4 25.0 29,995.89 2023 6       SC 10   W     2/7/1999    
Arvi BAHADARPUR 77 10 SHALINO NAMDEV GEDAM 06/12/1965 11/27/1998   33.5 6/12/2030 41.4 31.5 37,848.05 2030 6       ST 10     D   4/6/1999    
Arvi DHANODI BA. 78 21 RANJANA RAVINDRA RAUT 07/01/1973 12/03/1998   25.4 7/1/2038 33.3 39.6 47,490.76 2038 7       OBC 11         5/2/2005    
Arvi MARDA 79 46 MANDAKINI ARVIND PAWADE 10/09/1951 12/05/1997   46.2 10/9/2016 55.1 18.8 22,613.55 2016 10       OBC 10         20/1/1999  
Arvi PIMPALGAON (B.) 80 57 SUMITRA FAKIRCHAND MADAVI 04/01/1952 12/11/1997   45.7 4/1/2017 54.6 19.3 23,165.50 2017 4       ST 7     D   20/1/1999  
Arvi NAGAPUR 81 55 REKHA SANJAY DATE 09/13/1972 11/30/1998   26.2 9/13/2037 34.1 38.8 46,544.56 2037 9       OBC 12     D   2/7/1999    
Arvi PACHOD (P.) 82 66 VANMALA ANNAJI DHURAT 11/07/1966 12/01/1997   31.1 11/7/2031 40.0 33.9 40,719.51 2031 11       OBC 10         2/7/1999    
Arvi ROHNA 83 70 SUDNANDA MADHAVRAO KOHALE 07/14/1975 12/10/1997   22.4 7/14/2040 31.3 42.6 51,111.29 2040 7       OBC 12         20/1/2000  
Arvi ROHNA 84 69 SUNITA VASUDEV NEHARE 03/24/1969 06/29/1998   29.3 3/24/2034 37.6 35.7 42,881.31 2034 3       OBC 8         2/5/1999    
Arvi SAWANGI 85 78 SANGITA JAGDISH THAKRE 07/27/1971 06/18/1998   26.9 7/27/2036 35.3 38.1 45,729.77 2036 7       OBC 11         2/7/1999    
Arvi SAYKHEDA 86 79 PRATIBHA ANIL BONDRE 04/26/1970 12/01/1998   28.6 4/26/2035 36.5 36.4 43,679.67 2035 4       OBC 9   W     13/10/1999  
Arvi SALPHAL 87 81 SUNANDA HANUKANJI DHURVE 09/05/1970 12/19/1997   27.3 9/5/2035 36.2 37.7 45,253.39 2035 9       ST 10         17/12/2003  
Arvi TEMBHRI 88 86 KANTA MAHADEV KOPTI 06/28/1970 12/19/1997   27.5 6/28/2035 36.4 37.5 45,026.69 2035 6       ST 10         15/1/2000  
Arvi VADGAON PANDE 89 88 KUSUM SURESH BHUYAR 07/22/1948 06/30/1998   49.9 7/22/2013 58.3 15.1 18,073.10 2013 7       OBC 10         2/7/1999    
Arvi WAI 90 89 SANJIVANI BHIMRAO SAYAN 09/10/1974 11/30/1998   24.2 9/10/2039 32.1 40.8 48,933.06 2039 9       ST 8         20/1/2000  
Arvi PARJODI 91 67 ASHA MOTIRAM CHATUR 09/02/1964 12/09/1997   33.3 9/2/2029 42.2 31.7 38,078.03 2029 9       SC 9         20/1/1999  
Arvi VIRUL 92 91 KANDA KRUSHNARAO DAHAT 05/14/1957 12/09/1997   40.6 5/14/2022 49.5 24.4 29,312.53 2022 5       SC 7         22/7/1999  
Arvi VIRUL 93 90 BABITA CHANDRAKANT CHIMOTE 01/22/1970 06/22/1998   28.4 1/22/2035 36.8 36.6 43,903.08 2035 1       OBC 12         2/12/2002    
Arvi WADALA 94 92 JYOTI ARUNRAO DESHPANDE 07/01/1950 11/01/1999   49.3 7/1/2015 56.3 15.7 18,795.89 2015 7       OBC 10         2/5/2005    
Arvi BODAD 95 11 SUMAN AMBADAS CHOUDHARI 03/12/1963 12/10/1997   34.7 3/12/2028 43.6 30.3 36,303.90 2028 3       OBC 10         2/7/1999    
Arvi RASULABAD 96 71 MANGALA RAJESH INGOLE 05/05/1966 06/22/1998   32.1 5/5/2031 40.5 32.9 39,441.48 2031 5       OBC 10         20/1/2000  
Ashti ASHTI/1 1   VIMAL VASUDEVKAURATHI 10/7/1953 08/13/1990   36.8 10/7/2018 53.1 28.2 33,780.70 2018 10       ST 9         17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti ASHTI/2 2   MILA SAMPATRO JADHAV 9/9/1970 07/05/1992   21.8 9/9/2035 36.2 43.2 51,814.37 2035 9       SC 9         17/11/1993 to 10/2/1994  
Ashti ASHTI/3 3   LATA BHIMRAO GULHANE 6/22/1971 10/23/2003   32.3 6/22/2036 35.4 32.7 39,198.36 2036 6       OBC 12   W     18/10/1204 to 04/8/1204  
Ashti ASHTI/4 4   SHASHIKALA VITHAL WEIKE 8/30/1961 08/14/1990   29.0 8/30/2026 45.2 36.0 43,252.57 2026 8       ST 10         14/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti ASHTI/5 5   PRAMILA ARUN BAWANKAR 7/9/1970 01/14/1995   24.5 7/9/2035 36.3 40.5 48,578.23 2035 7       OBC 12         14/7/1999 to 13/10/1999  
Ashti ASHTI/6 6   NILIMA VASUDEV BARAI 7/1/1964 08/13/1990   26.1 7/1/2029 42.3 38.9 46,659.55 2029 7       OBC 10         17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti ASHTI/7 7   VANMALA BHIMRAO GAWALI   08/14/1990   90.6 12/31/1964 106.8 -25.6 -30,741.68 1964 12       SC 12         19/11/1990 to 12/2/1991  
Ashti ASHTI/8 8   KUSUM VISHNUJI BELE 10/12/1958 11/29/1990   32.1 10/12/2023 48.1 32.9 39,441.48 2023 10       OBC 10     D   17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti ASHTI/9 9   SOMA SURENDRA GADIYA 8/15/1970 03/15/1994   23.6 8/15/2035 36.2 41.4 49,701.85 2035 8       OTHER 12         14/7/1999 to 13/10/1999  
Ashti ASHTI/10 10   ANITA VIJAY CHOUHAN 9/9/1964 12/24/2001   37.3 9/9/2029 42.1 27.7 33,251.75 2029 9       OTHER 9   W     31/7/2002 to 28/9/2002  
Ashti NARSINGPUR 11   BEBI GANPAT THAKRE 7/4/1961 08/14/1990   29.1 7/4/2026 45.3 35.9 43,065.30 2026 7       OBC 9     D   14/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti L.ARVI/22 12   GUMFA KASHINATH HELSARE 8/7/1949 08/14/1990   41.0 8/7/2014 57.2 24.0 28,777.00 2014 8       OBC 9         21/1/1991 to 17/4/1991  
Ashti L.ARVI/23 13   SHOBHA GANESH NIMKARDE 5/12/1962 11/27/1990   28.5 5/12/2027 44.5 36.5 43,745.38 2027 5       OBC 10         17/11/1993 to 10/2/1994  
Ashti THAR 14   MANDA MAROTRAO RULAME 6/24/1970 01/28/1991   20.6 6/24/2035 36.4 44.4 53,282.96 2035 6       ST 9         26/6/2003 to 16/8/2003  
Ashti BORKHEDI 15   SANGITA NARAYAN GHATI 5/23/1979 12/24/2001   22.6 5/23/2044 27.4 42.4 50,894.46 2044 5       OBC 12         28/4/1991 to 27/7/1991  
Ashti CHAMLA 16   SHOBHA MAROTRAO DHORE 5/28/1964 08/16/1990   26.2 5/28/2029 42.4 38.8 46,537.99 2029 5       OBC 8         23/3/1992 to 22/6/1992  
Ashti LINGAPUR 17   KALOPANA PRALHAD KUTHE 8/21/1962 02/01/1992   29.4 8/21/2027 44.2 35.6 42,661.19 2027 8       OBC 12         23/3/1992 to 22/6/1992  
Ashti JOTAPUR 18   LILA SURESH LANDGE 6/26/1961 09/25/1992   31.2 6/26/2026 45.4 33.7 40,499.38 2026 6       OBC 10   W     5/8/1991 to 2/11/1991  
Ashti MAMDAPUR 19   MIRA AMBADAS SAROTE 8/3/1966 08/13/1990   24.0 8/3/2031 40.3 41.0 49,166.32 2031 8       SC 9         5/8/1991 to 2/11/1991  
Ashti SIRKUNI 20   MANDA AVADHOOT MADAVI 7/25/1967 08/16/1990   23.1 7/25/2032 39.3 41.9 50,329.36 2032 7       ST 9         14/7/1999 to 13/10/1999  
Ashti SUJATPUR 21   PUSHPA SHESHRAO GAWALIKAR 7/25/1966 09/16/1995   29.1 7/25/2031 40.3 35.9 43,025.87 2031 7       OBC 9         14/7/1999 to 13/10/1999  
Ashti PARSODA 22   VANDANA BHAGWAT MADURE 7/16/1974 10/23/2003   29.3 7/16/2039 32.3 35.7 42,874.74 2039 7       OBC 10   W        
Ashti PETH/1 23   TASLIM MUSTAQ SHAIKH 6/2/1960 08/20/1990   30.2 6/2/2025 46.4 34.8 41,741.27 2025 6       OTHER 9 HANDICAPED W     1/7/1992 to 28/9/1992  
Ashti PETH/2 24   CHANDA BABAN BHIVAPURE 9/5/1957 12/01/1990   33.2 9/5/2022 49.2 31.8 38,114.17 2022 9       OBC 10         21/1/1991 to 17/4/1991  
Ashti NEW ANTORA 25   BELA SHESHRAO TAIWADE 11/1/1959 08/14/1993   33.8 11/1/2024 47.0 31.2 37,460.37 2024 11       OBC 10            
Ashti OLD ANTORA 26   ASHA SHRIRAM THAKRE 8/29/1961 10/23/2003   42.1 8/29/2026 45.2 22.9 27,420.12 2026 8       OBC 10   W     17/11/1993 to 10/2/1994  
Ashti CHONCHOLI 27   SUSHMA SHARAD WANKHEDE 9/4/1975 08/14/1990   14.9 9/4/2040 31.2 50.1 60,070.64 2040 9       OBC 10            
Ashti TALEGAON/1 28   PUSHPA BANDOPANT BHAGAT 1/1/1960 11/27/1990   30.9 1/1/2025 46.8 34.1 40,916.63 2025 1       OBC 11   W     19/11/1990 to 12/2/1991  
Ashti TALEGAON/2 29   KUSUM AMRUT THAKRE 2/13/1997 10/23/2003   6.7 2/13/2062 9.7 58.3 69,972.90 2062 2       SC 12         5/2/1991 to 2/11/1991  
Ashti TALEGAON-3 30   NAMETI VIJAY KUSATE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 11         18/10/2004 to 8/12/2004  
Ashti TALEGAON-4 31   PRABHA KESHAV NANOTKAR       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         19/11/1990 to 12/2/1991  
Ashti TALEGAON-5 32   VANDANA MANIKRAO INGOLE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 12         9/10/2001 to 24/10/2001  
Ashti TALEGAON-6 33   ARUNA RAVINDRA GAWANDE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 11            
Ashti TALEGAON-7 34   INDIRA MAHADEV THAKRE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         28/4/1991 to 27/6/1991  
Ashti TALEGAON-8 35   SHILA PANJAB BHULE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         21/1/1991 to 17/4/1991  
Ashti CHIRTUR 36   ARUNA SHAMRAO KOWE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         23/3/1992 to 22/6/1992  
Ashti WELORA 37   VANITA SURESH BABHULKAR       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10   W     14/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti RANWADI 38   INDU SADASHIV MAHURE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       SC 9            
Ashti KHADKA 39   YASHODA WAMAN PATIL       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       SC 10         28/4/1991 to 27/7/1991  
Ashti BHINNUR 40   MINA BHIMRAO THETE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti ANANDWADI 41   RATNAKALA VINOD KADU       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 9         28/4/1991 to 27/7/1991  
Ashti AMITPUR 42   LATA PRABHUDAS KHODE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti BHARASWADA-1 43   DURGA DYNANESHWAR DHOK       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       NT 9            
Ashti BHARASWADA-2 44   SUNITA HARICHAND SHIRBHATE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti KHADKI 45   BEBI SUKHDEV KOLHE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 9         17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti KINHALA 46   ASHA SURESH THAKRE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10   W     21/1/1991 to 17/4/1991  
Ashti SIRSOLI 47   MALA BABAN SOLANKE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         23/3/1992 to 22/6/1992  
Ashti DALPATPUR 48   YAMUNA BABAN MATE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       SC 8            
Ashti WAGHODI 49   MINA PRAKASH INGOLE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti TEKODA 50   VIA ASHOK DHAGE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 11         28/4/1991 to 27/7/1991  
Ashti BABARDA 51   KAMAL DNYANESHWAR BHAGANAGARE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       NT 7         17/11/1993 to 10/2/1994  
Ashti SAHUR-1 52   MAHANANDA RAMESH MARAPE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       SC 11         18/10/2004 to 8/12/2004  
Ashti SAHUR-2 53   SANDHYA BABARAO LAVHANE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       NT 10         17/11/1993 to 10/2/1994  
Ashti SAHUR-3 54   ASHA BAPURAO LAVANKAR       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       NT 10     D   1/7/1992 to 28/9/1992  
Ashti SAHUR-4 55   JYOTI PUNDLIK GULHANE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC B.A.2     D   3/6/2002 to 27/7/2002  
Ashti PANDHURNA 56   SHOBHA KAILAS MAHURE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       SC 9         7/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti DHADI-1 57   MAMTA GORAKHNATH CHORE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         21/1/1991 to 17/4/1991  
Ashti DHADI-2 58   USHA KISAN MANOHARE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       SC 11     D   17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti DUGRAWADA 59   MALA ASHOK KADU       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         23/3/1992 to 22/6/1992  
Ashti WADEGAON 60   KIRTIMALA N. PARTEKI       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       ST 9         28/4/1991 to 27/7/1991  
Ashti TARASAWANGA-1 61   VANMALA KRUSHNARAO        0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 11         30/10/2003 to 17/12/2003  
Ashti TARASAWANGA-2 62   NANDA SURENDRA KAMBLE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       NT 10         19/11/1990 to 12/2/1991  
Ashti MANIKWADA-1 63   MANGALA NANDRAMJI BARANGE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 9         28/4/1991 to 27/7/1991  
Ashti MANIKWADA-2 64   CHAYA HEMRAJ DHOLE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 11         26/6/2003 to 26/8/2003  
Ashti JAMGAON 65   NILIMA BHAURAO FATEKI       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       ST 8         17/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti BHOI 66   GITA SAHEBRAO KORDE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       NT 9   W     13/8/1991 to 13/10/1991  
Ashti A.KINHI 67   MAYA MADHUKAR KAWADE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         14/4/1999 to 13/10/1999  
Ashti BORGAON-1 68   MANGALA SUBHASH PIMPALKHARE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         28/4/1992 to 27/7/1991  
Ashti BORGAON-2 69   INDUMATI RAGHUNATH KADUPULE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 9   W     26/6/2003 to 6/8/2003  
Ashti ZADGAON 70   PRAFULLA SURESH ADSAD       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 9         10/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti WARDHAPUR 71   CHANDRAKALA DNYANESHWAR SATPUTE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 6         15/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti WADALA-1 72   NIRMALA PRALHAD HASHALE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 6   W     15/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti WADALA-2 73   TRIVENI SHESHRAO PANDE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 9     D      
Ashti SATTARPUR 74   RATNAKALA GANPAT KAPADE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 9         19/9/1993 to 4/2/1993  
Ashti PORGAVHAN 75   BEBI DHARMAJI SONONE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       ST 9         5/8/1991 to 2/11/1991  
Ashti PANCHALA 76   NIRMALA PRABHAKAR NEHARE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       ST 8         14/8/1999 to 3/10/1999  
Ashti VILAPUR 77   UKADI RAMAJI KUMRE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       ST 8         23/3/1992 to 22/6/1992  
Ashti JOLWADI 78   PRABHA AJAB CHOPDE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       SC 8         10/12/1990 to 13/3/1991  
Ashti DELWADI 79   SHITAK RAJU KOLHE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 11            
Ashti AMBIKAPUR 80   SHOBHA GANGADHAR KECHE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         21/1/1991 to 7/4/1991  
Ashti KHAMBIL 81   RAKHA MAHADEV BUTLE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       OBC 10         23/3/1992 to 22/6/1992  
Ashti BELORA 82   PRATIBHA SHANKAR UNDAPURE       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12       SC              
Devli NACHANGAON 1   SAVITA M. YEDARE 07/04/1971 01/26/1996   24.6 7/4/2036 35.3 40.4 48,525.67 2036 7       SC 10         15/5/1997 to 13/4/1998  
Devli NACHANGAON 2   SHALINI ANANDRAO MORE 08/04/1964 01/26/1996   31.5 8/4/2029 42.2 33.5 40,226.69 2029 8       OBC 10         13/4/1998  
Devli NACHANGAON 3   NANDA PRAKASH DHANOTKAR 05/12/1972 01/26/1996   23.7 5/12/2037 34.5 41.3 49,550.72 2037 5       OBC 10         3/4/2001    
Devli NACHANGAON 4   PUSHPA SHANKAR NARAJE 12/16/1958 01/26/1996   37.1 12/16/2023 47.9 27.9 33,465.30 2023 12       SC 10         15/5/1997  
Devli NACHANGAON 5   CHITRA PUNDLIK PRANJALE 08/10/1951 01/26/1996   44.5 8/10/2016 55.2 20.5 24,647.23 2016 8       OBC 10         15/5/1997  
Devli GUNJKHEDA 6   YSHODHARA EKNATH BHASME 05/04/1965 01/26/1996   30.7 5/4/2030 41.5 34.3 41,123.61 2030 5       SC 10         15/5/1997  
Devli GUNJKHEDA 7   SUNDAR KRUSHNARAO NANMUJE 07/04/1969 01/26/1996   26.6 7/4/2034 37.3 38.4 46,124.02 2034 7       VJNT 10         13/4/1998  
Devli HIWARA H. 8   CHITRA SANJAY MAMIDWAR 09/01/1964 01/26/1996   31.4 9/1/2029 42.2 33.6 40,318.69 2029 9       OBC 10         15/5/1997  
Devli DAHEGAON BO. 9   NALINI SUDHAKAR CHOUDHARI 05/03/1952 01/26/1996   43.7 5/3/2017 54.5 21.3 25,521.15 2017 5       OBC 10         15/5/1997  
Devli KHATKHEDA 10   VIMAL WAMAN RAUT 03/09/1957 01/26/1996   38.9 3/9/2022 49.7 26.1 31,339.63 2022 3       NT 9         15/5/1997  
Devli KADEGAON 11   SHILA REJENDRA GAWANDE 06/04/1966 01/26/1996   29.6 6/4/2031 40.4 35.4 42,424.64 2031 6       OBC 10   W     13/4/1998  
Devli WAGHOLI 12   PUSHPA GAJANAN TAYADE 12/12/1959 01/26/1996   36.1 12/12/2024 46.9 28.9 34,654.62 2024 12       OBC 10         13/4/1998  
Devli GHODEGAON KO. 13   CHANDAN AMBADAS ZADE 05/09/1974 01/26/1996   21.7 5/9/2039 32.5 43.3 51,939.22 2039 5       OBC 10         25/10/1999  
Devli KOLONA GHO. 14   PRATIMA DNYNESHWAR LANGDE 08/27/1971 01/26/1996   24.4 8/27/2036 35.2 40.6 48,703.08 2036 8       OBC 10         3/10/2002    
Devli BABHUGAON 15   NIRMALA AMBADS RAUT 06/20/1973 01/26/1996   22.6 6/20/2038 33.4 42.4 50,878.03 2038 6       OBC 10         13/4/1998  
Devli KAWITHGAON 16   SANGIA SANTOSH JOGAWE 06/02/1968 01/26/1996   27.6 6/2/2033 38.4 37.3 44,819.71 2033 6       OBC 10         13/4/1998  
Devli HIRAPUR T. 17   SHAKUNTALA BAPURAO KOTNAKE 07/09/1973 01/26/1996   22.5 7/9/2038 33.3 42.5 50,940.45 2038 7       NT 10         15/5/1997  
Devli KAWTHA RAILWAY 18   RATNAMALA DADARAO KHODE 06/27/1965 01/26/1996   30.6 6/27/2030 41.4 34.4 41,301.03 2030 6       SC 9         15/5/1997  
Devli KAWATHA ZO. 19   NIRMALA NAMDEV WADALKAR 04/15/1965 04/02/1997   32.0 4/15/2030 41.6 33.0 39,641.89 2030 4       OBC 10 HANDICAPPED       13/4/1998  
Devli LAXMINARAYANPUR 20   KARUNA HIRALAL RAMTEKE 08/13/1973 01/26/1996   22.5 8/13/2038 33.2 42.5 51,055.44 2038 8       SC 10         3/4/2001    
Devli APTI 21   MINA KUBITE 04/06/1969 01/26/1996   26.8 4/6/2034 37.6 38.2 45,831.62 2034 4       OBC 10         15/5/1997  
Devli SONORA DHOK 22   CHAYA V. DHOK 11/30/1961 01/26/1996   34.2 11/30/2026 44.9 30.8 37,013.55 2026 11       OBC 10   W     13/4/1998  
Devli SHENDRI 23   YAMUNA R. NAGRALE 06/12/1964 01/26/1996   31.6 6/12/2029 42.4 33.4 40,052.57 2029 6       SC 10         25/10/1999  
Devli TALNI BHAGWAT 24   RAJASHREE R. SAVE 12/02/1973 01/26/1996   22.1 12/2/2038 32.9 42.9 51,420.12 2038 12       OBC 7         15/5/1997  
Devli PIPRI KH. 25   SUNANDA B. GAWANDE 10/24/1968 01/26/1996   27.3 10/24/2033 38.0 37.7 45,292.81 2033 10       OBC 10         25/10/1999  
Devli EKAMBA 26   KUSUM S, GAJAM 12/10/1973 01/26/1996   22.1 12/10/2038 32.9 42.9 51,446.41 2038 12       NT 9         25/10/1999  
Devli ENZALA 27   SANGITA V. KAILKAR 06/16/1975 01/26/1996   20.6 6/16/2040 31.4 44.4 53,266.53 2040 6       OBC 9         24/7/1999  
Devli ENZALA 28   SUMAN RUPADE 07/23/1952 01/26/1996   43.5 7/23/2017 54.3 21.5 25,787.27 2017 7       OBC 10         24/7/1999  
Devli LONI 29   SANDHYA KHOBRAGADE 08/28/1968 01/16/1996   27.4 8/28/2033 38.2 37.6 45,138.40 2033 8       SC 10         14/7/1999  
Devli AGARGAON 30   MANGALA S. RAUT 04/26/1970 01/16/1996   25.7 4/26/2035 36.5 39.3 47,129.36 2035 4       OBC 10         13/4/1998  
Devli AKOLI 31   PUSHPA MITHE 11/14/1968 01/16/1996   27.2 11/14/2033 38.0 37.8 45,394.66 2033 11       OBC 10         13/4/1998  
Devli BHIDI 32   ASHA G. WATANKAR 08/30/1962 07/10/1997   34.9 8/30/2027 44.2 30.1 36,165.91 2027 8       OBC 10         13/4/1998  
Devli BHIDI 33   SUNANDA G. DIGHADE 03/03/1963 01/16/1996   32.9 3/3/2028 43.7 32.1 38,554.41 2028 3       SC 10         25/10/1999  
Devli CHONDI 34   PRABHA CHANDRABHANJI SONTAKKE 05/06/1971 01/16/1996   24.7 5/6/2036 35.5 40.3 48,364.68 2036 5       OBC 9         25/10/1999  
Devli TAMBA 35   REKHA B. DARNE 09/06/1960 01/16/1996   35.4 9/6/2025 46.2 29.6 35,567.97 2025 9       OBC 9         13/4/1998  
Devli SAWANGI YENDE 36   SATYABHAMA S. DEVTALE 07/17/1969 01/16/1996   26.5 7/17/2034 37.3 38.5 46,199.59 2034 7       SC 9         25/10/1999  
Devli VIJAYGOPAL 37   TARA S. MEHER 11/02/1952 04/01/1997   44.4 11/2/2017 54.0 20.6 24,706.37 2017 11       OPEN 9         13/4/1998  
Devli VIJAYGOPAL 38   JAYA G. BAGE 11/24/1967 01/16/1996   28.1 11/24/2032 38.9 36.9 44,228.34 2032 11       OBC 9     D   13/4/1998  
Devli HIWARA KA. 39   MADHURI HOTE 07/05/1972 01/16/1996   23.5 7/5/2037 34.3 41.5 49,760.99 2037 7       NT 9         13/4/1998  
Devli KOLHAPUR RAO 40   VANDANA S. BETANKAR 03/03/1974 01/16/1996   21.9 3/3/2039 32.7 43.1 51,751.95 2039 3       SC 9         13/4/1998  
Devli ROHNI 41   MINA A. BUTLE 03/10/1971 01/16/1996   24.9 3/10/2036 35.7 40.1 48,177.41 2036 3       OBC 10         13/4/1998  
Devli HUSNAPUR 42   KANTA G. TELGE 04/27/1956 01/16/1996   39.7 4/27/2021 50.5 25.3 30,334.29 2021 4       SC 9   W     13/4/1998  
Devli WAFGAON 43   NIRMALA J. NARNAVARE 03/18/1955 01/16/1996   40.8 3/18/2020 51.6 24.2 29,003.70 2020 3       OBC 10         13/4/1998  
Devli SHIRPUR 44   MAYA L. KAMBLE 12/11/1961 01/16/1996   34.1 12/11/2026 44.9 30.9 37,082.55 2026 12       SC 10         13/4/1998  
Devli KHARDA 45   MADHURI B. BHISE 07/09/1957 01/16/1996   38.5 7/9/2022 49.3 26.5 31,773.31 2022 7       OBC 10         13/4/1998  
Devli BOPAPUR 46   SHOBHA C. UMRE 05/09/1967 04/01/1997   29.9 5/9/2032 39.5 35.1 42,125.67 2032 5       SC 9         13/4/1998  
Devli FATEPUR 47   JYOTI J. DHANBIJ 05/23/1967 01/16/1996   28.7 5/23/2032 39.4 36.4 43,620.53 2032 5       SC 10         14/7/1999  
Devli PALASGAON 48   LALITA S. MUN 05/04/1968 01/16/1996   27.7 5/4/2033 38.5 37.3 44,757.29 2033 5       SC 10         15/5/1997  
Devli DURGADA 49   UMA V. BHAGAT 09/30/1967 01/16/1996   28.3 9/30/2032 39.1 36.7 44,047.64 2032 9       SC 9         25/10/1999  
Devli MALKAPUR 50   CHANDRAKALA DONGRE 08/01/1957 01/16/1996   38.5 8/1/2022 49.3 26.5 31,848.87 2022 8       SC 10   W     15/5/1997  
Devli YESGAON 51   KUSUM E. NASRE 10/08/1964 01/16/1996   31.3 10/8/2029 42.1 33.7 40,473.10 2029 10       OBC 10         15/5/1997  
Devli SONEGAON A. 52   PUSHPA V. LOKHANDE 12/27/1955 01/16/1996   40.1 12/27/2020 50.9 24.9 29,936.76 2020 12       OPEN 10         13/4/1998  
Devli MURADGAON WE. 53   MUTA V. VAIDYA 04/13/1966 01/16/1996   29.8 4/13/2031 40.6 35.2 42,286.65 2031 4       OBC 10         13/4/1998  
Devli DINGDOH 54   KUNTA M. BURANKAR 02/01/1972 01/16/1996   24.0 2/1/2037 34.8 41.0 49,255.03 2037 2       SC 10         15/5/1997  
Devli ISAPUR 55   SHOBHA SAVARKAR 05/03/1959 01/16/1996   36.7 5/3/2024 47.5 28.3 33,954.83 2024 5       OBC 10         15/5/1997  
Devli NANDORA 56   NANDA P. DESHMUKH 07/09/1952 01/16/1996   43.5 7/9/2017 54.3 21.5 25,774.13 2017 7       OBC 10         15/5/1997  
Devli MURADGAON KHO. 57   USHA G. BHOGE 11/14/1963 01/16/1996   32.2 11/14/2028 43.0 32.8 39,395.48 2028 11       OBC 9         15/7/1997  
Devli NAGZARI 58   RANJAMA TAMBEKAR 11/17/1968 01/16/1996   27.2 11/17/2033 38.0 37.8 45,404.52 2033 11   15   OPEN 10         14/7/1999  
Devli RATNAPUR 59   MADHURI R. WASHIMKAR 07/08/1956 01/16/1996   39.5 7/8/2021 50.3 25.5 30,570.84 2021 7       OBC 10         15/7/1997  
Devli DIGHI BO. 60   MINA NAKHALE 04/15/1966 01/16/1996   29.8 4/15/2031 40.6 35.2 42,293.22 2031 4       OBC 9         15/7/1997  
Devli KAJALSARA 61   SINDHU B. THAKRE 04/20/1958 01/16/1996   37.7 4/20/2023 48.5 27.3 32,709.65 2023 4       OBC 10         15/7/1997  
Devli BABHULGAON KHO. 62   JYOTI R. DESHMUKH 06/25/1962 01/16/1996   33.6 6/25/2027 44.4 31.4 37,726.49 2027 6       OBC 10         15/7/1997  
Devli KOLHAPUR SI. 63   MIRA R. PAWAR 05/15/1970 01/16/1996   25.7 5/15/2035 36.5 39.3 47,191.79 2035 5       OBC 10         13/4/1998  
Devli ANDORI 64   PRATIBHA WAKADE   01/16/1996   96.0 12/31/1964 106.8 -31.0 -37,250.10 1964 12       OBC 10         13/4/1998  
Devli ANDORI 65   SHILA B. GAWANDE   01/16/1996   96.0 12/31/1964 106.8 -31.0 -37,250.10 1964 12       OBC 10         15/5/1997  
Devli AANJI 66   USHA B. GADWAR   01/16/1996   96.0 12/31/1964 106.8 -31.0 -37,250.10 1964 12       OBC 10   W     15/5/1997  
Devli JAMNI 67   SUNITA D. NAIKWADE   01/16/1996   96.0 12/31/1964 106.8 -31.0 -37,250.10 1964 12       OBC 10         13/4/1998  
Devli TALNI KH. 68   LATA VANJARI   01/16/1996   96.0 12/31/1964 106.8 -31.0 -37,250.10 1964 12       SC 10         3/10/2000    
Devli WATKHEDA 69   ARUNA V. BADAWAPE 07/01/1965 01/16/1996   30.5 7/1/2030 41.3 34.5 41,347.02 2030 7       SC 9         15/5/1997  
Devli TAKLI 70   VIJAYA P. WANKHEDE 10/09/1961 01/16/1996   34.3 10/9/2026 45.1 30.7 36,875.56 2026 10       OBC 9         3/4/2001    
Devli BOPAPUR 71   KAMAL P. DABLE 10/02/1970 01/16/1996   25.3 10/2/2035 36.1 39.7 47,651.75 2035 10       SC 10         25/10/1999  
Devli CHIKHLI 72   MADHURI S. CHIKHALKAR 07/22/1974 01/16/1996   21.5 7/22/2039 32.3 43.5 52,215.20 2039 7       OBC 10         25/10/1999  
Devli SONEGAON 73   JYOTI G. KALYANI 10/24/1957 01/16/1996   38.2 10/24/2022 49.0 26.8 32,124.85 2022 10       OPEN 10   W     13/4/1998  
Devli TAKLI CH. 74   GANGA N. BAWANE 01/02/1976 01/16/1996   20.0 1/2/2041 30.8 45.0 53,956.47 2041 1       SC 10         3/4/2001    
Devli ALODI 75   MANDA B, NBAKHALE 10/02/1953 01/16/1996   42.3 10/2/2018 53.1 22.7 27,252.57 2018 10       OBC 9   W     13/4/1998  
Devli BORGAON 76   REKHA H. MANKAR 12/31/1970 01/16/1996   25.0 12/31/2035 35.8 40.0 47,947.43 2035 12       OBC 10         13/4/1998  
Devli SARUL 77   RETNAMALA A. LOTE 03/12/1963 01/16/1996   32.8 3/12/2028 43.6 32.2 38,583.98 2028 3       SC 10         13/4/1998  
Devli CHINCHALA 78   MAMTA D. RAMTEKE 07/14/1968 01/16/1996   27.5 7/14/2033 38.3 37.5 44,990.55 2033 7       SC 10            
Devli ADEGAON 79   VIDYA G. NAKHALE 04/20/1973 01/16/1996   22.7 4/20/2038 33.5 42.3 50,710.47 2038 4       OBC 10         15/5/1997  
Devli KOLONA 80   ANJALI R. BODADE   01/16/1996   96.0 12/31/1964 106.8 -31.0 -37,250.10 1964 12       SC 10         15/5/1997  
Devli GOUL 81   ARCHANA R. JAGTAP 03/04/1970 01/16/1996   25.9 3/4/2035 36.7 39.1 46,955.24 2035 3       OBC 10         15/5/1997  
Devli DAPORI 82   PUSHPA B. KAMNAPURE 02/08/1961 01/16/1996   34.9 2/8/2026 45.7 30.1 36,077.21 2026 2       OBC 9         15/5/1997  
Devli PIMPALGAON LUTE 83   VANMALA E. BHOYAR 02/26/1968 01/16/1996   27.9 2/26/2033 38.7 37.1 44,537.17 2033 2       OBC 10   W     5/5/1998    
Devli AANDODA 84   SHOBHA DONGRE 07/05/1966 01/16/1996   29.5 7/5/2031 40.3 35.5 42,559.34 2031 7       OBC 9         14/7/1999  
Devli GIROLI 85   PRTIBHAS. GAIKWAD 07/09/1971 01/16/1996   24.5 7/9/2036 35.3 40.5 48,574.95 2036 7       OBC 10            
Devli PATHRI 86   PRABHA R. WAKDE 02/05/1970 01/16/1996   25.9 2/5/2035 36.7 39.1 46,866.53 2035 2       OBC 10            
Devli NIMSADA 87   HIRA G. TALVEKAR 08/02/1970 01/16/1996   25.5 8/2/2035 36.3 39.5 47,451.33 2035 8       OBC 10            
Devli TAKLI D. 88   SUMAN SHARAHE 05/30/1964 01/16/1996   31.6 5/30/2029 42.4 33.4 40,042.71 2029 5       OBC 10            
Devli BHOJANKHEDA 89   CHANDA V. KHAWALE 06/25/1973 01/16/1996   22.6 6/25/2038 33.4 42.4 50,927.31 2038 6       OBC 10            
Devli MAMDAPUR 90   CHANDA M. SAVARKAR 09/30/1968 01/16/1996   27.3 9/30/2033 38.1 37.7 45,246.82 2033 9       OBC 9            
Hinganaghat KANGAON 1   SUNANDA DIVAKAR NAKTODE 01/13/1963 09/12/2000   37.7 1/13/2028 43.8 27.3 32,801.64 2028 1       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat CHANKI 2   ARUNA KISHORRAO HATMODE 09/05/1963 09/12/2000   37.0 9/5/2028 43.2 28.0 33,577.00 2028 9       SC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat GADEGAON 3   PUSHPA CHANPATRAO POTHARE 07/01/1971 09/12/2000   29.2 7/1/2036 35.3 35.8 42,960.16 2036 7       SC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat ALAMDOH 4   VAISHALI VASANTRAO SALVE 03/11/1972 09/12/2000   28.5 3/11/2037 34.6 36.5 43,791.38 2037 3       O 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat ROHANKHEDA 5   MANDA KESHAVRAO KOLHE 03/18/1971 09/12/2000   29.5 3/18/2036 35.6 35.5 42,615.20 2036 3       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat ALLIPUR 6   SUNITA UTTAMRAO DHAGE 12/18/1974 04/30/2001   26.4 12/18/2039 31.9 38.6 46,360.57 2039 12       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat PAWANI 7   VANDANA RAMBHAU RAUT 06/10/1966 09/12/2000   34.3 6/10/2031 40.4 30.7 36,888.71 2031 6       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KHANGAON 8   SUNITA SHANKARRAO MOHDURE 05/03/1971 09/12/2000   29.4 5/3/2036 35.5 35.6 42,766.32 2036 5       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat POTI 9   MITA SUBHASHRAO SHIVARKAR 02/01/1973 09/12/2000   27.6 2/1/2038 33.8 37.4 44,865.71 2038 2       NT 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat BHAVYAPUR 10   ALKA KESHAVRAO BHOYAR 07/29/1968 09/12/2000   32.1 7/29/2033 38.3 32.9 39,451.33 2033 7       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SIRASGAON 11   KALPANA SHAMRAO GIRI 06/30/1963 09/15/2000   37.2 6/30/2028 43.3 27.8 33,347.02 2028 6       NT 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat MANSAWALI 12   MIRA RAMRAO GABHOLE 06/05/1961 09/12/2000   39.3 6/5/2026 45.4 25.7 30,873.10 2026 6       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat NIDHA 13   USH BHASKARRAO BIDWAIK 04/16/1957 09/12/2000   43.4 4/16/2022 49.5 21.6 25,908.83 2022 4       OBC B.A.         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KANCHANGAON 14   LATA ASHOKRAO GOTE 02/07/1972 09/12/2000   28.6 2/7/2037 34.7 36.4 43,686.24 2037 2       SC 11         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat AJANGAON 15   VANITA PRAKASHRAO DHANVIJ 07/01/1970 09/12/2000   30.2 7/1/2035 36.3 34.8 41,757.70 2035 7       SC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SONEGAON (DHA.) 16   SITA SUKHDEVRAO BOBHATE 09/19/1957 09/12/2000   43.0 9/19/2022 49.1 22.0 26,421.36 2022 9       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KOSURLA (BA.) 17   LALITA MANIKRAO SHIVANKAR 09/08/1975 09/12/2000   25.0 9/8/2040 31.2 40.0 47,986.86 2040 9       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KOSURLA (MO.) 18   MALU NAMDEVRAO BARAHATE 04/05/1958 07/12/2001   43.3 4/5/2023 48.6 21.7 26,076.39 2023 4       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KANHOLI 19   LILABAI ITTHAL DHOBLE 06/10/1962 10/22/2001   39.4 6/10/2027 44.4 25.6 30,758.11 2027 6       OBC 11         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DELPUR 20   CHANDA DNYANESHWARRAO HATE 06/28/1954 09/30/2002   48.3 6/28/2019 52.4 16.7 20,090.35 2019 6       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat WANI 21   JYOTSNA VILASRAO PUSDEKAR 07/05/1974 09/12/2000   26.2 7/5/2039 32.3 38.8 46,570.84 2039 7       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat YERANWADI 22   LALITA VINODRAO PATIL 04/24/1973 09/12/2000   27.4 4/24/2038 33.5 37.6 45,135.11 2038 4       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat ALLIPUR 23   SUBHADRA ARUNRAO SONKUSARE 05/06/1968 09/12/2000   32.4 5/6/2033 38.5 32.6 39,175.36 2033 5       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat NANDGAON (KA.) 24   TARA VASANTRAO THAKARE 04/20/1946 09/12/2000   54.4 4/20/2011 60.5 10.6 12,721.15 2011 4       OPEN 8         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SASTI 25   ALKA WAMANRAO PARDHI 10/30/1962 09/12/2000   37.9 10/30/2027 44.0 27.1 32,555.24 2027 10       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat ARVI (CHOTI) 26   BEBI ASHOKARO WAGHMARE 06/15/1973 05/15/2001   27.9 6/15/2038 33.4 37.1 44,501.03 2038 6       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat TAKLI 27   SUNITA GOVINDRAO BHAGAT 06/26/1973 09/12/2000   27.2 6/26/2038 33.4 37.8 45,342.09 2038 6       SC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat MOZRI 28   SUNANDA VITTHALRAO CHANDORE 03/12/1953 09/12/2000   47.5 3/12/2018 53.6 17.5 20,993.84 2018 3       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SIRUD 29   SHOBHA VITTHALRAO BAIRAGADE 09/15/1960 09/12/2000   40.0 9/15/2025 46.1 25.0 30,009.03 2025 9       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KATRI 30   SUSHILA BABARAO BHAGAT 04/05/1957 09/06/2000   43.4 4/5/2022 49.6 21.6 25,892.40 2022 4       SC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat INZOLA 31   CHANDA KAVADUJI GULGHAVANE 05/04/1974 09/12/2000   26.4 5/4/2039 32.5 38.6 46,367.15 2039 5       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat ALLIPUR 32   IRUNBI USMAN KHAN PATHAN 04/25/1974 11/01/2002   28.5 4/25/2039 32.5 36.5 43,774.95 2039 4       OTHER 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat ALLIPUR 33   USHA WAMANRAO SHIKHARE 07/03/1972 11/01/2002   30.3 7/3/2037 34.3 34.7 41,603.29 2037 7       SC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat VARUD 34   VANDANA BHAGWANJI ZADE 06/04/1974 11/01/2002   28.4 6/4/2039 32.4 36.6 43,906.37 2039 6       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SONEGAON (KHU.) 35   DNYANESHWARI RAMBHAUJI UMBHARE 05/09/1983 11/01/2002   19.5 5/9/2048 23.5 45.5 54,623.41 2048 5       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SHEKAPUR 36   SARIKA KHUSHALRAO WARGHANE 07/12/1979 11/01/2002   23.3 7/12/2044 27.3 41.7 50,033.68 2044 7       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat WADNER-1 37   SUNITA SHRAVANJI  BHAGAT 01/18/1971 09/12/2000   29.7 1/18/2036 35.8 35.3 42,418.07 2036 1       SC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat WADNER-2 38   MANGALA MAHADEVRAO ADVULE 06/02/1972 07/31/2001   29.2 6/2/2037 34.4 35.8 43,006.16 2037 6       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DARODA 39   SUNITA NARAYAN BHAGDE 05/15/1967 09/12/2000   33.3 5/15/2032 39.5 31.7 38,005.75 2032 5       OBC 11         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KOLHI KHEKDI 40   SANGITA DILIPRAO DHOBLE 11/18/1972 09/12/2000   27.8 11/18/2037 34.0 37.2 44,619.30 2037 11       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat AJANSARA 41   PRAMILA HIRAMANJI RAVATKAR 04/30/1977 09/12/2000   23.4 4/30/2042 29.5 41.6 49,954.83 2042 4       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat HIWARA 42   MIRA SHANKARRAO SAPTE 03/31/1976 09/12/2000   24.5 3/31/2041 30.6 40.5 48,657.08 2041 3       NT 11         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KUTKI 43   PUSHPA DNYANESHWAR SAHARE 01/11/1976 09/12/2000   24.7 1/11/2041 30.8 40.3 48,397.54 2041 1       ST 11         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat FUKTA 44   NIRMALA VOTHOBAJI JAYAPURKAR 03/03/1961 09/12/2000   39.5 3/3/2026 45.7 25.5 30,564.27 2026 3       OBC 1012         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SONEGAON RA. 45   CHITR AJABRAO RAUT 11/17/1967 09/12/2000   32.8 11/17/2032 39.0 32.2 38,616.84 2032 11       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DHIVARI PIMPRI 46   ANITA SUDHAKAR JAVADE 11/10/1975 09/12/2000   24.8 11/10/2040 31.0 40.2 48,193.84 2040 11       SC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DHANORA 47   VISHAKHA RAMKRISHNA THUL 04/25/1976 02/01/1999   22.8 4/25/2041 30.5 42.2 50,674.33 2041 4       SC 11         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat BHIVAPUR 48   SUNANDA HOMRAJJI TAWARE 11/07/1966 09/19/2000   33.9 11/7/2031 40.0 31.1 37,358.52 2031 11       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat TEMBHA 49   VNITA PALASRAM MUN 09/04/1971 09/12/2000   29.0 9/4/2036 35.2 36.0 43,173.72 2036 9       SC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat POHNA 50   REKHA DATTATRAYA RATNAPARKHI 11/06/1967 09/12/2000   32.9 11/6/2032 39.0 32.2 38,580.70 2032 11       OTHER 112         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat YERLA 51   MAYA VITHOBAJI SONTAKKE 11/02/1967 09/12/2000   32.9 11/2/2032 39.0 32.1 38,567.56 2032 11       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat CHOCHI 52   NANA MAROTRAO BAWANE 07/07/1969 09/12/2000   31.2 7/7/2034 37.3 33.8 40,578.23 2034 7       NT 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DODUDA 53   KANTA KESHAVRAO NARAD 12/08/1960 04/30/2001   40.4 12/8/2025 45.9 24.6 29,529.36 2025 12       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SASTI 54   PANCHFULA DAMODAR NETE 07/10/1967 09/12/2000   33.2 7/10/2032 39.3 31.8 38,189.73 2032 7       NT 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SHEKAPUR (SELU) 55   KAMAL BHARAT SONARKHAN 03/05/1966 09/12/2000   34.5 3/5/2031 40.7 30.5 36,570.02 2031 3       SC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat GANGAPUR 56   ASHA AMBADAB HATE 06/19/1958 09/12/2000   42.2 6/19/2023 48.4 22.8 27,318.28 2023 6       OBC 7         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat BOPAPUR 57   PRAMILA SUDHAKAR KSHIRSAGAR 04/01/1949 09/12/2000   51.4 4/1/2014 57.6 13.5 16,259.55 2014 4       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SHEKAPUR (B.) 58   KANTA PANDUARNG TADAS 08/25/1954 09/12/2000   46.1 8/25/2019 52.2 18.9 22,738.40 2019 8       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KHAPRI 59   VANDA KAWADUJI PUSNAKE 05/05/1959 09/12/2000   41.4 5/5/2024 47.5 23.6 28,372.90 2024 5       NT 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat JANGONA 60   LATA MAHADEV GAVANDE 05/25/1964 09/12/2000   36.3 5/25/2029 42.4 28.7 34,437.78 2029 5       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat VENI 61   VAIJAYANTA MORESHWAR KUMBHARE 02/16/1970 09/12/2000   30.6 2/16/2035 36.7 34.4 41,314.17 2035 2       SC 7         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat PIMPRI 62   SUMAN LAXMAN KHELPADE 03/12/1953 09/12/2000   47.5 3/12/2018 53.6 17.5 20,993.84 2018 3       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat BAMBARDA 63   KAMAL GANPAT KALE 05/11/1946 09/12/2000   54.3 5/11/2011 60.5 10.7 12,790.14 2011 5       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat HADASTI 64   SUNITA CHANDUJI BORKAR 07/03/1972 09/12/2000   28.2 7/3/2037 34.3 36.8 44,165.91 2037 7       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DARODA 65   REKHA SUDAMJI SAVARKAR 01/13/1973 11/01/2002   29.8 1/13/2038 33.8 35.2 42,240.66 2038 1       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat YERANGAON 66   JANABAI SHANKAR MAHAJAN 05/01/1970 11/01/2002   32.5 5/1/2035 36.5 32.5 38,994.66 2035 5       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat BURKON 67   BEBINANDA MANIKRAO CHAFALE 07/01/1969 09/12/2000   31.2 7/1/2034 37.3 33.8 40,558.52 2034 7       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat LADKI 68   KANHOPATRA DAULATRAO DAF 02/22/1974 04/30/2001   27.2 2/22/2039 32.7 37.8 45,378.23 2039 2       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SAWANGI HETI 69   SHOBHA ARUNRAO SJYANKAR 04/06/1960 09/12/2000   40.4 4/6/2025 46.6 24.6 29,476.80 2025 4       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat CHINCHOLI 70   KAMAL MAHADEV GAIKWAD 04/20/1969 09/12/2000   31.4 4/20/2034 37.5 33.6 40,321.97 2034 4       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat YENORA 71   USHA DIVAKAR PHULZELE 05/01/1969 09/12/2000   31.4 5/1/2034 37.5 33.6 40,358.11 2034 5       SC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat PARDI 72   CHANDA RAMAJI DHABARDE 06/05/1970 09/12/2000   30.3 6/5/2035 36.4 34.7 41,672.28 2035 6       SC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat NANDGAON 73   KUNTA KAILAS Dawage 06/18/1969 09/12/2000   31.2 6/18/2034 37.4 33.8 40,515.81 2034 6       NT 11         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DABHA 74   sindhu vishwanath madavi 07/01/1971 09/12/2000   29.2 7/1/2036 35.3 35.8 42,960.16 2036 7       NT 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KANNAD GHAT 75   shila ruishiji ranteke 12/23/1967 09/12/2000   32.7 12/23/2032 38.9 32.3 38,735.11 2032 12       SC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SHEGAON 76   REKHA GOKULDAS PATIL 05/17/1965 09/12/2000   35.3 5/17/2030 41.5 29.7 35,610.68 2030 5       SC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat WAGHOLI-1 77   SHOBHA SHANKARRAO BAKANE 01/03/1958 09/12/2000   42.7 1/3/2023 48.8 22.3 26,769.61 2023 1       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat WAGHOLI-2 78   SANGIT BADGUJI DARUNGWAR 04/13/1973 04/30/2001   28.0 4/13/2038 33.6 37.0 44,343.33 2038 4       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat WELA 79   VASUNDHARA LAXMANRAO KAMDI 02/21/1972 04/30/2001   29.2 2/21/2037 34.7 35.8 42,976.59 2037 2       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DAYGAVHAN 80   KUNDA JANBAJI POHANE 07/20/1971 09/12/2000   29.1 7/20/2036 35.3 35.9 43,022.59 2036 7       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat PIMPALGAON 81   USHA ASHOKRAO BANSOD 09/02/1965 04/30/2001   35.7 9/2/2030 41.2 29.3 35,209.86 2030 9       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat ANJATI 82   GITA GAJANAN KAMBLE 08/08/1970 09/12/2002   32.1 8/8/2035 36.2 32.9 39,484.19 2035 8       SC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SALEFAL 83   VARSHA NARAYANRAO AGADE 08/15/1979 04/30/2001   21.7 8/15/2044 27.2 43.3 51,952.36 2044 8       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KUBHI 84   REKHA PANJABRAO DHOTE 04/03/1964 09/12/2000   36.4 4/3/2029 42.6 28.6 34,266.94 2029 4       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat MANORA 85   SUREKHA GULABRAO RAGHATATE 04/08/1969 09/12/2000   31.4 4/8/2034 37.6 33.6 40,282.55 2034 4       OBC 12         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KAJALSARA 86   PUSHPA DASHRTH VANJARI 01/10/1969 01/25/1999   30.0 1/10/2034 37.8 35.0 41,951.54 2034 1       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SAWALI WAGH 87   SUSHILA NATHUKAR VESURWAR 08/06/1968 04/30/2001   32.7 8/6/2033 38.2 32.3 38,721.97 2033 8       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat CHIKMOH 88   LILA VITTHALRAO ROGHE 12/25/1957 09/19/2000   42.7 12/25/2022 48.9 22.3 26,717.04 2022 12       OBC 7         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SAWALI WAGH 89   KALPANA DADAJI THAVAS 09/18/1976 06/30/2001   24.8 9/18/2041 30.1 40.2 48,262.83 2041 9       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat NURAPUR 90   PARMILA PRKASH BHOYAR 07/01/1958 09/12/2000   42.2 7/1/2023 48.3 22.8 27,357.70 2023 7       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KAHAJANA 91   SINDHU KAMLAKAR PUSDEKAR 08/31/1961 09/12/2000   39.0 8/31/2026 45.2 26.0 31,158.93 2026 8       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KINGAON 92   KUSUM DIGAMBAR RAUT 01/01/1959 09/15/2002   43.7 1/1/2024 47.8 21.3 25,554.00 2024 1       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat NARSALA 93   PARVATA KESHAVRAO VAIDYA 03/02/1965 09/01/2000   35.5 3/2/2030 41.7 29.5 35,397.13 2030 3       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat BALDUR 94   CHANDA NARAYAN GEDEKAR 05/15/1971 09/01/2000   29.3 5/15/2036 35.5 35.7 42,841.89 2036 5       OBC 9         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat UMRI 95   RAJANI RAGHUNATH YEDE 09/10/1972 09/01/2000   28.0 9/10/2037 34.1 37.0 44,428.75 2037 9       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat GOVINDPUR 96   LAXMI GANGARAM GOULKAR 07/01/1970 09/01/2000   30.2 7/1/2035 36.3 34.8 41,793.84 2035 7       SC 7         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat BORKHEDI 97   YAMUNA MADAN MALME 06/20/1962 04/30/2001   38.9 6/20/2027 44.4 26.1 31,365.91 2027 6       OBC 8         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat MURPAD 98   KALPANA SHANKAR BHAGAT 10/20/1966 09/12/2000   33.9 10/20/2031 40.0 31.1 37,322.38 2031 10       SC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SASTABAD 99   MANDA DHANRAJ CHOUDHARI 04/06/1952 09/12/2000   48.4 4/6/2017 54.6 16.6 19,876.80 2017 4       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat SELU MURPAD 100   CHAYA BHAURAO CHOUDHARI  07/01/1972 04/30/2001   28.8 7/1/2037 34.3 36.2 43,403.70 2037 7       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat KOLHI GAVHA 101   JYOTI JAYANTRAO HIRANGE 08/07/1962 11/01/2002   40.2 8/7/2027 44.2 24.8 29,716.63 2027 8       OBC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat DHAMANGAON 102   VANMALA BABANRAO KUMRE 02/12/1976 11/01/2002   26.7 2/12/2041 30.7 38.3 45,940.04 2041 2       SC 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat RIMDOH 103   KALPANA NIRMALRAO WEIKE 03/04/1970 05/24/2004   34.2 3/4/2035 36.7 30.8 36,931.42 2035 3       NT 10         20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat   104   VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                   20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat   105   VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                   20/12/2003 to 1/1/2004  
Hinganaghat   106   VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                   20/12/2003 to 1/1/2004  
Samudrapur Samudrapur 1 1 SUNANDA MAHADEV AKHADE 01/02/1960 09/05/2000   40.7 1/2/2025 46.8 24.3 29,190.97 2025 1       NT 10         8/9/2001 to 2/8/2001  
Samudrapur Samudrapur 2 3 SANGITA LAXMAN KALE 03/02/1975 04/19/2005   30.1 3/2/2040 31.7 34.9 41,843.12 2040 3       OBC 10   W        
Samudrapur Samudrapur 3 2 MEDHA SUDHAKAR MUN 05/10/1979 12/06/2002   23.6 5/10/2044 27.5 41.4 49,711.70 2044 5       SC 10         2/4/2003 to 12/6/2003  
Samudrapur Samudrapur 4 4 ANUSAYA MAROTRAO SUKALKAR 07/04/1952 09/05/2000   48.2 7/4/2017 54.3 16.8 20,192.20 2017 7       OBC 10         2/4/2002 to 31/5/2002  
Samudrapur Wagheda 5 5 MINA IMAJI DURG 08/04/1970 01/11/2002   31.4 8/4/2035 36.2 33.6 40,272.69 2035 8       OBC 11 HANDICAPPED       3/6/2002 to 27/7/2002  
Samudrapur Ralegaon 6 6 MANDA PUNDLIK UMREDKAR 08/05/1964 12/14/2002   38.4 8/5/2029 42.2 26.6 31,970.43 2029 8       OBC 10         11/10/2002 to 2/12/2002  
Samudrapur Dhumankheda 7 7 RAKHA BHAKTRAJ MURAR 06/05/1966 09/04/2000   34.3 6/5/2031 40.4 30.7 36,898.56 2031 6       SC 9         25/8/2003 to 15/10/2003  
Samudrapur Waigaon Gound 8 8 INDIRA MAROTRAO PATIL 08/16/1969 09/05/2002   33.1 8/16/2034 37.2 31.9 38,334.29 2034 8       OBC 9         1/10/2002 to 2/12/2002  
Samudrapur Kurla 9 9 TARA MAROTRAO DEHARE 12/10/1972 09/05/2002   29.7 12/10/2037 33.9 35.3 42,316.22 2037 12       OBC B.A.         3/6/2002 to 27/6/2002  
Samudrapur Dhamangaon 10 10 VATSALA GULAB SHENDE 04/06/1970 09/05/2000   30.4 4/6/2035 36.6 34.6 41,498.15 2035 4       OBC 9         26/6/2003 to 16/8/2003  
Samudrapur Waygaon 11 11 MALA ASHOKRAO PATIL 06/15/1966 12/14/2000   34.5 6/15/2031 40.4 30.5 36,599.59 2031 6       SC 9         31/7/2002 to 28/9/2002  
Samudrapur WaigaonH. 12 12 INDU TULSIRAM GUJARKAR 03/06/1969 12/06/2002   33.8 3/6/2034 37.7 31.2 37,496.51 2034 3       SC 11         21/4/2003 to 12/6/2003  
Samudrapur Bodkha  13 13 KIRAM BALKRISHNA THETE 04/14/1968 02/05/2000   31.8 4/14/2033 38.6 33.2 39,825.87 2033 4       OBC 9         31/6/2002 to 27/6/2002  
Samudrapur Barphi 14 14 SANGITA VITTHALRAO GONDGHATE 04/26/1973 09/05/2000   27.4 4/26/2038 33.5 37.6 45,164.68 2038 4       SC 9         3/6/2002 to 27/7/2002  
Samudrapur Lahori 15 15 SINDHU SADASHIVRAO BOBDE 03/30/1965 12/09/2002   37.7 3/30/2030 41.6 27.3 32,765.50 2030 3       OBC 10         31/6/2002 to 28/9/2002  
Samudrapur Renkapur 16 16 VARSHA SURYABHAN PISE 07/05/1978 03/22/2001   22.7 7/5/2043 28.3 42.3 50,743.33 2043 7       OBC 9   W     26/6/2003 to 16/8/2003  
Samudrapur Khandala 17 17 BEBI MAHADEVRAO HINGE 02/05/1956 09/05/2000   44.6 2/5/2021 50.7 20.4 24,502.67 2021 2       OBC 8         3/4/2001 to 6/6/2001  
Samudrapur Ajda 18 18 MINA PRABHAKAR NATE 11/28/1966 09/05/2000   33.8 11/28/2031 39.9 31.2 37,473.51 2031 11       OBC 9         31/7/2002 to 28/9/2002  
Samudrapur Shedgaon 19 19 VANDANA BHAURO SAPUTE 07/24/1972 09/05/2000   28.1 7/24/2037 34.3 36.9 44,257.91 2037 7       OBC 9         3/6/2002 to 27/7/2002  
Samudrapur Jam 20 20 USHA RAMCHANDRA DABALE 11/11/1948 12/06/2002   54.1 11/11/2013 58.0 10.9 13,118.69 2013 11         9 HANDICAPPED       31/7/2002 to 28/9/2002  
Samudrapur Jam 21 21 SINDHU SAKHARAM NARNAVARE 12/11/1968 09/05/2000   31.7 12/11/2033 37.9 33.3 39,917.86 2033 12       OBC 11         21/4/2003 to 12/6/2003  
Samudrapur Kinhala 22 22 SHALU DAULATRAO GOHADE 06/11/1965 09/05/2000   35.2 6/11/2030 41.4 29.8 35,715.81 2030 6       OBC 9         31/7/2002 to 28/9/2002  
Samudrapur Ubda 23 23 SUMAN RAMRAO SELKAR 03/23/1955 09/05/2000   45.5 3/23/2020 51.6 19.5 23,454.62 2020 3       OBC 7         1/10/2002 to 2/12/2002  
Samudrapur Parda 24 24 RENU CHATRAPAL GAIKWAD 06/30/1965 09/19/2000   35.2 6/30/2030 41.3 29.8 35,732.24 2030 6       SC 8         8/6/2003 to 2/8/2001  
Samudrapur Belghat 25 25 RATNAMALA MANIRAM METE 04/15/1974 09/05/2000   26.4 4/15/2039 32.6 38.6 46,327.72 2039 4       OBC 11         26/6/2003 to 16/8/2003  
Samudrapur Taas 26 26 PUSHPA PREMDAS KITE 05/10/1972 11/01/2000   28.5 5/10/2037 34.5 36.5 43,824.23 2037 5       SC 9         3/6/2002 to 27/7/2002  
Samudrapur Nibha 27 27 CHANDRKALA DAMAJI BHAGAT 09/10/1967 09/05/2000   33.0 9/10/2032 39.1 32.0 38,416.43 2032 9       SC 9         3/6/2002 to 27/7/2002  
Samudrapur Arambha 28 28 CHANDRAKALA RAMESH HARDE 07/04/1958 09/05/2002   44.2 7/4/2023 48.3 20.8 24,992.20 2023 7       OBC 9         3/6/2002 to 27/7/2002  
Samudrapur Lonar 29 29 CHAYA GOPINATH KOLHE 06/19/1975 12/10/2002   27.5 6/19/2040 31.4 37.5 45,029.98 2040 6       OBC 11         3/6/2002 to 27/7/2002  
Samudrapur NANDORI 30 30 MANDA MAROTRAO RAOHANKAR 07/01/1963 12/10/2002   39.4 7/1/2028 43.3 25.6 30,669.40 2028 7       OBC 9   W     25/8/2002 to 15/10/2002  
Samudrapur NANDORI 31 32 MANGALA BHAURAO GHOYE 04/29/1960 02/10/2002   41.8 4/29/2025 46.5 23.2 27,857.08 2025 4       OBC 10         25/8/2002 to 15/10/2002  
Samudrapur BARBADI 32   SITA SHESHRAO NIMSADE 07/01/1960 09/05/2000   40.2 7/1/2025 46.3 24.8 29,782.34 2025 7       OBC 10         31/7/2002 to 28/9/2002  
Samudrapur VIKHANI 33   VARSHA ABHIMANJI WASE 07/01/1960 09/05/2000   40.2 7/1/2025 46.3 24.8 29,782.34 2025 7       SC 9         25/8/2003 to 15/10/2003  
Samudrapur NIRGUDI 34   VANDANA MAHADEV MOHITKAR 08/10/1970 09/05/2002   32.1 8/10/2035 36.2 32.9 39,513.76 2035 8       OBC 9         2/4/2002 to 31/5/2002  
Samudrapur RAMNAGAR 35   BEBI KHUSHAL DHOMRE 08/25/1963 09/05/2002