Project Name Village Name Sr.No. AWC # Name Of  Anganwadi Workers SC/ST/OBC/SBC/VJNT/Other Date of Birth Date of Appoint-ment Joining Age Age at 65th Year Current Age No. of years of service @ 65 Total Contribution at the time of retirement (provided the minimum voluntary employee contribution is Rs.100 p.m) Year of Retirement Month Educational Qualifition Date of Job training completed Category Priority Category  
Peinth Peinth 1 1 1 Sharipa Chotu Shaikh 2 4/23/1905 7/9/1982 77.2 4/23/1970 101.5 -12.2 -14,652.98 1970 4 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Peinth 2 96 96 Bhagabai Kashinath Pawar 2 3/15/1955 6/1/1983 28.2 3/15/2020 51.6 36.8 44,146.20 2020 3 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Jagmodi 97 97 Bhimabai Gopala Bendkoli 2 6/1/1942 10/1/1986 44.3 6/1/2007 64.4 20.7 24,798.36 2007 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Wadbari 34 34 Sonaki Kashiram Ghegad 2 6/1/1942 10/19/1983 41.4 6/1/2007 64.4 23.6 28,340.04 2007 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Fanaspada 161 161 Jija Kamlakar Khurkute   4/2/1983 2/4/2006 22.8 4/2/2048 23.6 42.2 50,588.91 2048 4 8   - - - -  
Peinth Harangaon 17 17 Suman Deoram Boke 2 6/1/1947 8/8/2002 55.2 6/1/2012 59.4 9.8 11,778.23 2012 6 20   - - - -  
Peinth Kopurli B|| 70 70 Kaushalya Namdeo Karwande 2 6/2/1979 8/6/2003 24.2 6/2/2044 27.4 40.8 48,988.91 2044 6 7   - - - -  
Peinth Kopurli K|| 49 49 Vithabai Vitthal Padavi 2 8/5/1952 7/9/1982 29.9 8/5/2017 54.2 35.1 42,089.53 2017 8 6 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Domkhadak 50 50 Shewanta Kashinath Bhasare 2 5/1/1950 3/23/1983 32.9 5/1/2015 56.5 32.1 38,528.13 2015 5 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Pimpalpada 112 112 Mandabai Vishnu Mahale 2 5/5/1965 9/14/1995 30.4 5/5/2030 41.5 34.6 41,567.15 2030 5 7   - - - -  
Peinth Khokartale 31 31 Kasubai Janardan Aawari 2 6/1/1974 3/11/1997 22.8 6/1/2039 32.4 42.2 50,667.76 2039 6 20 19/1/2001 to 13/2/2001 - - - -  
Peinth Jamale 13 13 Chandrabhaga Murlidhar Jadhav 2 4/28/1905 7/8/1982 77.2 4/28/1970 101.5 -12.2 -14,633.26 1970 4 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Aasarbari 150 150 Bharti Dattu Bhoye   12/2/1968 2/4/2006 37.2 12/2/2033 37.9 27.8 33,389.73 2033 12 10   - - - -  
Peinth Badgi 48 48 Bhagabai Baburao Dambale 2 6/2/1974 10/18/1995 21.4 6/2/2039 32.4 43.6 52,346.61 2039 6 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Wangani 14 14 Tarabai Tulshiram Ghangale 2 5/4/1960 10/1/1986 26.4 5/4/2025 46.5 38.6 46,308.01 2025 5 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Khirkide 136 136 Sangeta Datatry Pawar   6/10/1984 2/4/2006 21.7 6/10/2049 22.4 43.3 52,014.78 2049 6 12   - - - -  
Peinth Aambapur 114 114 Yamuna Keshav Chaudhari 2 2/28/1972 9/14/1995 23.5 2/28/2037 34.7 41.5 49,751.13 2037 2 4   - - - -  
Peinth Tirdhe 129 129 Sunita Manohar Thakare   5/14/1980 2/4/2006 25.7 5/14/2045 26.5 39.3 47,126.08 2045 5 9   - - - -  
Peinth Palshi 30 30 Gangubai Narayan Bhusare 2 7/5/1952 10/24/1986 34.3 7/5/2017 54.3 30.7 36,836.14 2017 7 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Jale 100 100 Mirabai Tulshiram Gadhave 2 6/1/1952 8/1/1991 39.2 6/1/2017 54.4 25.8 31,001.23 2017 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Hatrundhi 160 160 Pushpa Sakharam Jadhav   6/2/1974 2/4/2006 31.7 6/2/2039 32.4 33.3 39,986.86 2039 6 4   - - - -  
Peinth Dhondmal 135 135 Vimal Aambadas Waghere   1/15/1983 2/4/2006 23.1 1/15/2048 23.8 41.9 50,332.65 2048 1 9   - - - -  
Peinth Mendhpada (Extra) 145 145 Chandrakala Hari Bhusare   7/2/1984 2/4/2006 21.6 7/2/2049 22.3 43.4 52,087.06 2049 7 10   - - - -  
Peinth Bhuvan 24 24 Chavali Rama Bhadange 2 6/1/1962 6/3/1993 31.0 6/1/2027 44.4 34.0 40,791.79 2027 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Zari 32 32 Sakubai Yevaji Bhusare 2 7/1/1951 10/24/1986 35.3 7/1/2016 55.3 29.7 35,623.82 2016 7 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Umbarpada Bhu 138 138 Sangita Jayram Potinde   6/2/1987 2/4/2006 18.7 6/2/2052 19.4 46.3 55,589.32 2052 6 4   - - - -  
Peinth Dhanpada 69 69 Kamali Pandurang Lohar 2 6/1/1968 4/1/1994 25.8 6/1/2033 38.4 39.2 47,001.23 2033 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Sadadpada Ka 155 155 Rekh Suresh Bhoye   6/1/1981 2/4/2006 24.7 6/1/2046 25.4 40.3 48,384.39 2046 6 10   - - - -  
Peinth Borpada 108 108 Hirabai Sitaram Manbhav 2 6/15/1958 9/5/1995 37.2 6/15/2023 48.4 27.8 33,330.60 2023 6 6   - - - -  
Peinth Belpada 29 29 Bhimabai Chandra Bhoye 2 6/1/1970 3/22/1994 23.8 6/1/2035 36.4 41.2 49,432.44 2035 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Aandhrute 73 73 Hirabai Sham Gawali 2 6/2/1970 11/1/1993 23.4 6/2/2035 36.4 41.6 49,898.97 2035 6 7 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Bilkas 35 35 Lilabai Ananda Empal 2 6/4/1960 3/22/1994 33.8 6/4/2025 46.4 31.2 37,443.94 2025 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Khamshet 132 132 Manjula Pandu Pandagale   6/1/1978 2/4/2006 27.7 6/1/2043 28.4 37.3 44,783.57 2043 6 1   - - - -  
Peinth Aadgaon 68 68 Mohana Bhudhaji Chaudhari 2 6/1/1962 3/22/1994 31.8 6/1/2027 44.4 33.2 39,832.44 2027 6 6 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Chafyacha Pada 154 154 Lata Mavanji Bhangre   7/14/1984 2/4/2006 21.6 7/14/2049 22.3 43.4 52,126.49 2049 7 6   - - - -  
Peinth Ranvihir 98 98 Hausabai Somnath Gonate 2 6/1/1959 7/9/1982 23.1 6/1/2024 47.4 41.9 50,276.80 2024 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Urmad 60 60 Laxmi Sitaram Gawali 2 6/1/1957 7/25/1996 39.1 6/1/2022 49.4 25.9 31,020.94 2022 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Savarna 76 76 Hausabai Nivruti Raut 2 5/19/1964 3/31/2001 36.9 5/19/2029 42.5 28.1 33,760.99 2029 5 20 19/1/2001 to 15/9/2001 - - - -  
Peinth Rajbari 156 156 Jaywanti Bhagwat Bhawar   9/5/1979 2/4/2006 26.4 9/5/2044 27.2 38.6 46,301.44 2044 9 9   - - - -  
Peinth Kahandol Pada 137 137 Poonm Bhaskar Gawali   11/11/1982 2/4/2006 23.2 11/11/2047 24.0 41.8 50,119.10 2047 11 12   - - - -  
Peinth Kumbhale 27 27 Sakaribai Radho Kodi 2 6/1/1952 12/1/1986 34.5 6/1/2017 54.4 30.5 36,599.59 2017 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Nalshet 22 22 Nirmalabai Vitthal Bhoye 2 6/1/1984 8/2/2003 19.2 6/1/2049 22.4 45.8 54,997.95 2049 6 8   - - - -  
Peinth Kasatvihir 130 130 Kuslya Mohan Waghmare   10/1/1980 2/4/2006 25.3 10/1/2045 26.1 39.7 47,586.04 2045 10 8   - - - -  
Peinth Tondwal 91 91 Sakubai Keshav Mahale 2 6/1/1947 10/16/1992 45.4 6/1/2012 59.4 19.6 23,549.90 2012 6 4 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Khadki 9 9 Hausabai Kalu Jadhav 2 5/2/1905 10/1/1986 81.4 5/2/1970 101.5 -16.4 -19,699.38 1970 5 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Gaydhond (Extra) 140 140 Lata Murlidhar Jadhav   11/3/1981 2/4/2006 24.3 11/3/2046 25.0 40.7 48,893.63 2046 11 7   - - - -  
Peinth Mahalacha Pada (Ex) 102 102 Jaywanti Kisan Bhangare 2 6/1/1950 7/13/1995 45.1 6/1/2015 56.4 19.9 23,862.01 2015 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Ambapani (Extra) 80 80 Sitabai Pandurang Sapate 2 6/1/1955 12/1/1982 27.5 6/1/2020 51.4 37.5 45,000.41 2020 6 4 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Aambe 1 77 77 Laxmibai Pandurang Gawali 2 6/1/1932 10/7/1986 54.3 6/1/1997 74.4 10.7 12,780.29 1997 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Aambe 2 5 5 Tulsa Namdeo Bamhane 2 5/15/1905 11/7/1996 91.5 5/15/1970 101.5 -26.5 -31,779.88 1970 5 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Shivshet 115 115 Anusaya Pandarinath Chaudhari 2 6/2/1976 1/6/1996 19.6 6/2/2041 30.4 45.4 54,485.42 2041 6 7   - - - -  
Peinth Malegaon 1 128 128 Pratibha Raghunath Bhusare   5/23/1987 2/4/2006 18.7 5/23/2052 19.4 46.3 55,556.47 2052 5 10   - - - -  
Peinth Malegaon 2 65 65 Vithabai Laxman Gadhave 2 8/4/1959 10/10/1986 27.2 8/4/2024 47.2 37.8 45,381.52 2024 8 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Kalune 126 126 Sangeta Suresh Gawali   8/10/1980 2/4/2006 25.5 8/10/2045 26.2 39.5 47,415.20 2045 8 12   - - - -  
Peinth Mhasgan 107 107 Hausa Tulshiram Waghere 2 4/4/1971 12/16/1996 25.7 4/4/2036 35.6 39.3 47,158.93 2036 4 7   - - - -  
Peinth Toranmal 79 79 Jijabai Hiraman Gawali 2 5/5/1964 12/17/1996 32.6 5/5/2029 42.5 32.4 38,856.67 2029 5 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Mohdand 46 46 Hira Balu Raut 2 8/10/1970 7/15/1995 24.9 8/10/2035 36.2 40.1 48,085.42 2035 8 8 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Karanjkhed 93 93 Narmada Arjun Chaudhari 2 2/8/1958 7/8/1982 24.4 2/8/2023 48.7 40.6 48,706.37 2023 2 20 1/9/2001 to 15/9/2001 - - - -  
Peinth Pahuchibari 67 67 Yashoda Shiram Gahale 2 11/22/1960 3/22/1994 33.3 11/22/2025 45.9 31.7 38,005.75 2025 11 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Dabhadi 88 88 Tulsa Mahadu Deole 2 6/1/1942 11/11/1982 40.4 6/1/2007 64.4 24.6 29,463.66 2007 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Kapurne 141 141 Geeta Rama Budhar   6/2/1972 2/4/2006 33.7 6/2/2037 34.4 31.3 37,588.50 2037 6 4   - - - -  
Peinth Umberpada Su 85 85 Parvati Namdeo Bhusare 2 6/1/1957 10/1/1986 29.3 6/1/2022 49.4 35.7 42,799.18 2022 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Sadadpada Su 109 109 Chandrabhaga Gopal Duggal 2 7/12/1977 9/13/1996 19.2 7/12/2042 29.3 45.8 54,991.38 2042 7 5   - - - -  
Peinth Kalambari 6 6 Kusum Dattu Bharsat 2 6/5/1960 8/8/1985 25.2 6/5/2025 46.4 39.8 47,789.73 2025 6 20 19/1/2000 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Gandole 21 21 Hirabai Baburao Satpute 2 6/1/1950 7/9/1982 32.1 6/1/2015 56.4 32.9 39,474.33 2015 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Wadpada 144 144 Padma Devidas Gawali   6/2/1972 2/4/2006 33.7 6/2/2037 34.4 31.3 37,588.50 2037 6 3   - - - -  
Peinth Ghubadsaka 159 159 Kusum Bhaskar Dighe   6/2/1985 2/4/2006 20.7 6/2/2050 21.4 44.3 53,187.68 2050 6 4   - - - -  
Peinth Chikhali 158 158 Nita Pandurang Jadhav   6/11/1986 2/4/2006 19.7 6/11/2051 20.4 45.3 54,416.43 2051 6 4   - - - -  
Peinth Bordha 3 3 Jijabai Pundalik Jadhav 2 6/1/1964 10/1/1992 28.3 6/1/2029 42.4 36.7 43,998.36 2029 6 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Aambas 20 20 Mathurabai Manohar Gavali 2 6/5/1961 8/5/2003 42.2 6/5/2026 45.4 22.8 27,400.41 2026 6 20   - - - -  
Peinth Karanjali 12 12 Sonibai Amruta Fasale 2 7/5/1962 3/31/2001 38.7 7/5/2027 44.3 26.3 31,513.76 2027 7 20 1/9/2001 to 15/9/2001 - - - -  
Peinth Umberpada Ka 81 81 Sayja Balu Borse 2 9/17/1939 10/1/1986 47.0 9/17/2004 67.1 18.0 21,555.65 2004 9 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Borwat 116 116 Jaywanti Pundalik Gavli 2 7/11/1976 7/10/1995 19.0 7/11/2041 30.3 46.0 55,204.93 2041 7 6   - - - -  
Peinth Patali 121 121 Kamal Jayram Bhoye   6/9/1983 2/4/2006 22.7 6/9/2048 23.4 42.3 50,812.32 2048 6 9   - - - -  
Peinth Mangone 40 40 Kamalabai Kisan Bhovir 2 6/1/1963 10/1/1986 23.3 6/1/2028 43.4 41.7 50,000.82 2028 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Deogaon 120 120 Jaywanta Aanda Bhoye   3/16/1978 2/4/2006 27.9 3/16/2043 28.6 37.1 44,530.60 2043 3 7   - - - -  
Peinth Enambari 64 64 Paru Pandu Bhoye 2 6/1/1955 7/16/1982 27.1 6/1/2020 51.4 37.9 45,453.80 2020 6 4 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Kumbharbari 110 110 Aambibai Krushna Jadhv 2 6/4/1949 12/14/2000 51.5 6/4/2014 57.4 13.5 16,164.27 2014 6 4   - - - -  
Peinth Gawandhpada 54 54 Yamuna Govind Kadali 2 6/1/1959 7/9/1982 23.1 6/1/2024 47.4 41.9 50,276.80 2024 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Ekdare 61 61 Yashodha Yashwant Gawali 2 6/1/1945 9/20/1983 38.3 6/1/2010 61.4 26.7 32,036.14 2010 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Jambulmal 71 71 Parubai Tukaram Chaudhari 2 8/20/1954 7/9/1982 27.9 8/20/2019 52.2 37.1 44,537.17 2019 8 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Tilbhat 58 58 Chabibai Shankar Bhusare 2 6/1/1959 9/20/1983 24.3 6/1/2024 47.4 40.7 48,837.78 2024 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Savalghat 142 142 Mangal Shankar Jadhav   4/22/1986 2/4/2006 19.8 4/22/2051 20.5 45.2 54,252.16 2051 4 8   - - - -  
Peinth Usthale 43 43 Yamuna Narayan Bhangare 2 6/1/1952 4/6/1986 33.8 6/1/2017 54.4 31.2 37,384.80 2017 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Hanumantpada 153 153 Manjula Suresh Chaudhari   7/1/1972 2/4/2006 33.6 7/1/2037 34.3 31.4 37,683.78 2037 7 2   - - - -  
Peinth Kotambi 45 45 Yamuna Sitaram Gadar 2 6/1/1973 3/24/1994 20.8 6/1/2038 33.4 44.2 53,026.69 2038 6 5 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Nirgude 106 106 Taibai Ramji Gavit 2 12/13/1974 7/28/1995 20.6 12/13/2039 31.9 44.4 53,253.39 2039 12 7   - - - -  
Peinth Gonde 119 119 laxmi Dilip Jadhav   6/2/1980 2/4/2006 25.7 6/2/2045 26.4 39.3 47,188.50 2045 6 9   - - - -  
Peinth Shinde 33 33 Yashodha Jayram Galat 2 6/1/1962 3/22/1994 31.8 6/1/2027 44.4 33.2 39,832.44 2027 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Kohor 16 16 Laxmi Laxman Waghmare 2 6/1/1952 7/9/1982 30.1 6/1/2017 54.4 34.9 41,875.98 2017 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Dolharmal 151 151 Kusum Yashwant Sapate   2/12/1981 2/4/2006 25.0 2/12/2046 25.7 40.0 48,026.28 2046 2 10   - - - -  
Peinth Lingawane 11 11 Sitabai Laxman Mondhe 2 6/2/1975 7/15/1998 23.1 6/2/2040 31.4 41.9 50,260.37 2040 6 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Ghotvihira 90 90 Savitri Pandharinath Jadhav 2 4/1/1964 7/9/1982 18.3 4/1/2029 42.6 46.7 56,075.56 2029 4 7 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Mankapur 7 7 Lalita Chabildas Bhondave 2 6/7/1980 12/12/2000 20.5 6/7/2045 26.4 44.5 53,381.52 2045 6 9 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Shingdari 8 8 Yamunabai Arjun Talware 2 6/1/1944 11/10/1983 39.4 6/1/2009 62.4 25.6 30,669.40 2009 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Aad B|| 86 86 Parvata Laxman Bhusare 2 11/24/1964 6/16/1983 18.6 11/24/2029 41.9 46.4 55,730.60 2029 11 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Aad Kh|| 41 41 Gangubai Devji Bhurkud 2 6/1/1939 7/7/1992 53.1 6/1/2004 67.4 11.9 14,281.72 2004 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Cholmukh 78 78 Parvatabai Chandra Gumbade 2 6/1/1948 7/8/1982 34.1 6/1/2013 58.4 30.9 37,079.26 2013 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Ruipetha 122 122 Geeta Tulshiram Kumbhar   6/1/1977 2/4/2006 28.7 6/1/2042 29.4 36.3 43,584.39 2042 6 7   - - - -  
Peinth Bhaigaon 92 92 Rahibai Arjun Potinde 2 6/1/1941 7/9/1982 41.1 6/1/2006 65.4 23.9 28,675.15 2006 6 4 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Raitale 47 47 Laxmi Hemasi Aawari 2 6/1/1957 7/15/1995 38.1 6/1/2022 49.4 26.9 32,256.26 2022 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Dongarshet (Extra) 52 52 Bhimabai Sakharam Pawar 2 6/1/1956 7/9/1982 26.1 6/1/2021 50.4 38.9 46,675.98 2021 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Nimonipada 53 53 Laxmi Tukaram Chaudhari 2 8/9/1947 7/9/1982 34.9 8/9/2012 59.2 30.1 36,103.49 2012 8 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Satputepada 149 149 Hirabai Sanjay  Gotarne   8/5/1983 2/4/2006 22.5 8/5/2048 23.2 42.5 50,999.59 2048 8 7   - - - -  
Peinth Patalipada 75 75 Gangubai Tulshiram Khaire 2 6/1/1942 7/8/1982 40.1 6/1/2007 64.4 24.9 29,877.62 2007 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Khadki Ku. 94 94 Gangubai Hari Sahare 2 6/1/1957 7/9/1982 25.1 6/1/2022 49.4 39.9 47,875.15 2022 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Garmal 23 23 Latabai Janardan Rehere 2 4/2/1973 7/14/1995 22.3 4/2/2038 33.6 42.7 51,262.42 2038 4 9 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Borichibari 55 55 Seetabai Vansu Warde 2 6/1/1955 12/1/1982 27.5 6/1/2020 51.4 37.5 45,000.41 2020 6 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Hanumantpada 157 157 Yamuna Eknath Bhoye   6/2/1974 2/4/2006 31.7 6/2/2039 32.4 33.3 39,986.86 2039 6 1   - - - -  
Peinth Kalampada 133 133 Usha Pundalik Bhoye   6/2/1986 2/4/2006 19.7 6/2/2051 20.4 45.3 54,386.86 2051 6 8   - - - -  
Peinth Virmal 57 57 Yamuna Amruta Raut 2 6/1/1952 10/10/1986 34.4 6/1/2017 54.4 30.6 36,770.43 2017 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Aamdongra 118 118 Venubai Dattu Waghere 2 3/15/1967 7/19/1999 32.3 3/15/2032 39.6 32.7 39,188.50 2032 3 2   - - - -  
Peinth Shihiripada 143 143 Kantibai Bhagvan Chudhari   6/3/1981 2/4/2006 24.7 6/3/2046 25.4 40.3 48,390.97 2046 6 4   - - - -  
Peinth Bardapada 42 42 Shantabai Jayram Jadhav 2 9/7/1971 2/8/1996 24.4 9/7/2036 35.2 40.6 48,696.51 2036 9 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Fanspada U 103 103 Yamuna Shivaji Kadali 2 6/2/1972 7/10/1995 23.1 6/2/2037 34.4 41.9 50,276.80 2037 6 7   - - - -  
Peinth Jambvihir 87 87 Malati Raghunath Bhoye 2 6/1/1936 7/12/2004 68.1 6/1/2001 70.4 -3.1 -3,735.52 2001 6 12   - - - -  
Peinth Waghyachibari 124 124 Durga Mukund Bhoye   11/12/1985 2/4/2006 20.2 11/12/2050 21.0 44.8 53,723.20 2050 11 9   - - - -  
Peinth Murmuti 59 59 Shantabai Jayram Gumbade 2 6/1/1949 7/9/1982 33.1 6/1/2014 57.4 31.9 38,275.15 2014 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Khambale 19 19 Sitabai Trimbak Nikule 2 6/1/1972 8/2/2003 31.2 6/1/2037 34.4 33.8 40,597.95 2037 6 20   - - - -  
Peinth Kahandolpada 74 74 Gangubai Hiraman Gawali 2 4/11/1962 7/21/1999 37.3 4/11/2027 44.6 27.7 33,268.17 2027 4 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Kaelvihir 105 105 Tulsa Ramesh Wadu 2 6/1/1976 7/28/1995 19.2 6/1/2041 30.4 45.8 55,014.37 2041 6 7   - - - -  
Peinth Lavhali 2 2 Gausiya Aminoddin Shaikh 2 5/25/1978 11/18/1996 18.5 5/25/2043 28.4 46.5 55,816.02 2043 5 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Sadadpada R 10 10 Somi Sitaram Gawali 2 6/12/1952 4/1/1991 38.8 6/12/2017 54.4 26.2 31,438.19 2017 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Nishankhadak 131 131 Malti Pundalik Medhe   6/2/1986 2/4/2006 19.7 6/2/2051 20.4 45.3 54,386.86 2051 6 7   - - - -  
Peinth Tungarpada 139 139 Hausa Sakharam Jadhav   5/1/1973 2/4/2006 32.8 5/1/2038 33.5 32.2 38,682.55 2038 5 3   - - - -  
Peinth Gangodbari 101 101 Laxmibai Ramdas Sapate 2 6/1/1962 7/13/1995 33.1 6/1/2027 44.4 31.9 38,262.01 2027 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Ubhidhond 39 39 Gangubai Laxman Fasale 2 6/1/1947 7/9/1982 35.1 6/1/2012 59.4 29.9 35,876.80 2012 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Gaddune 146 146 Sangita Aambadas Bagul   8/6/1983 2/4/2006 22.5 8/6/2048 23.2 42.5 51,002.87 2048 8 6   - - - -  
Peinth Behedmal 36 36 Yamuna Hiraman Bahgare 2 6/1/1960 10/19/1983 23.4 6/1/2025 46.4 41.6 49,941.68 2025 6 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Dixal 99 99 Radhabai Aamruta Padekar 2 6/2/1964 7/9/1982 18.1 6/2/2029 42.4 46.9 56,279.26 2029 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Pimpalwatti 28 28 Laxmibai Deoram Jadhav 2 6/1/1973 8/6/2003 30.2 6/1/2038 33.4 34.8 41,783.98 2038 6 20   - - - -  
Peinth Chaphyachapada 123 123 Renuka Pundalik Bhoye   1/3/1981 2/4/2006 25.1 1/3/2046 25.8 39.9 47,894.87 2046 1 8   - - - -  
Peinth Mohalipada 63 63 Bhimabai Pandurang Gawali 2 6/1/1957 10/1/1986 29.3 6/1/2022 49.4 35.7 42,799.18 2022 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Savarichapda 152 152 Yamuna Ramdas Bhoye   6/2/1964 2/4/2006 41.7 6/2/2029 42.4 23.3 27,988.50 2029 6 1   - - - -  
Peinth Bhintghar 104 104 Lata Yashwant Satpute 2 10/11/1976 7/10/1995 18.7 10/11/2041 30.1 46.3 55,507.19 2041 10 8   - - - -  
Peinth Baravpada 83 83 Nirmala Mahadu Thakare 2 6/1/1977 7/15/1996 19.1 6/1/2042 29.4 45.9 55,053.80 2042 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Dhabyachapada 134 134 Jana Krushana Chavan   3/13/1982 2/4/2006 23.9 3/13/2047 24.6 41.1 49,320.74 2047 3 9   - - - -  
Peinth Boravanpada 38 38 Hirabai Yashwant Bosare 2 6/1/1956 10/1/1986 30.3 6/1/2021 50.4 34.7 41,600.00 2021 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Pithundari 113 113 Vimal Ramji Gavli 2 6/3/1975 7/10/1995 20.1 6/3/2040 31.4 44.9 53,880.90 2040 6 5   - - - -  
Peinth Domkhadak 89 89 Mufabai Pundalik Gawali 2 8/15/1953 7/9/1982 28.9 8/15/2018 53.2 36.1 43,321.56 2018 8 7 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Hanumannagar 95 95 Sakhubai Zipar Pagi 2 6/1/1951 7/9/1982 31.1 6/1/2016 55.4 33.9 40,676.80 2016 6 4 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Karanjpada 51 51 Laxmi Sitaram Malgave 2 6/1/1949 12/15/1985 36.5 6/1/2014 57.4 28.5 34,151.95 2014 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Nadagdari 148 148 Alka Narendra Pathade   9/15/1981 2/4/2006 24.4 9/15/2046 25.1 40.6 48,732.65 2046 9 4   - - - -  
Peinth Hattipada Shinde 147 147 Manda Manohar Aawtar   8/3/1984 2/4/2006 21.5 8/3/2049 22.2 43.5 52,192.20 2049 8 8   - - - -  
Peinth Bhoyepada 82 82 Godabai Hari Khotre 2 6/1/1941 4/1/1987 45.8 6/1/2006 65.4 19.2 23,001.23 2006 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Ranpada 18 18 Sangita Mohan Nathe 2 6/2/1973 8/5/2003 30.2 6/2/2038 33.4 34.8 41,790.55 2038 6 7   - - - -  
Peinth Tandalachibari 44 44 Radhabai Trimbak Empal 2 6/1/1960 10/1/1986 26.3 6/1/2025 46.4 38.7 46,400.00 2025 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Sulbhanagar 56 56 Parvata Aamruta Jadhav 2 6/2/1953 9/20/1983 30.3 6/2/2018 53.4 34.7 41,639.43 2018 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Mandanpada 125 125 Lata Murlidhar Gavande   7/16/1982 2/4/2006 23.6 7/16/2047 24.3 41.4 49,731.42 2047 7 9   - - - -  
Peinth Aasdanpada 127 127 Bhagirathi Hiraman Shekhare   9/18/1980 2/4/2006 25.4 9/18/2045 26.1 39.6 47,543.33 2045 9 9   - - - -  
Peinth Khironapada 26 26 Sita Kashinath Raut 2 8/20/1970 11/1/1993 23.2 8/20/2035 36.2 41.8 50,158.52 2035 8 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Sambarpada 72 72 Rahibai Pandu Chaudhari 2 6/1/1942 12/2/1982 40.5 6/1/2007 64.4 24.5 29,394.66 2007 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Kengpada 62 62 Sita Shivram Chaudhari 2 8/1/1973 1/1/1994 20.4 8/1/2038 33.3 44.6 53,496.51 2038 8 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Chirepada 37 37 Bhimabai Pandu Bhangare 2 6/1/1952 7/9/1982 30.1 6/1/2017 54.4 34.9 41,875.98 2017 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Bordingpada 84 84 Yashoda Kalu Nimbare 2 6/9/1940 7/9/1982 42.1 6/9/2005 66.4 22.9 27,502.26 2005 6 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Derapada 111 111 Yashoda Tukaram Gavit 2 10/9/1969 7/10/1995 25.7 10/9/2034 37.1 39.2 47,099.79 2034 10 7   - - - -  
Peinth Mohachapada 4 4 Parvati Jayram Gavandhe 2 5/11/1905 12/18/1982 77.6 5/11/1970 101.5 -12.6 -15,126.08 1970 5 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Holmari 66 66 Chandrabhaga Chimana Bendkoli 2 8/22/1961 3/1/1994 32.5 8/22/2026 45.2 32.5 38,971.66 2026 8 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Peinth Hattipada Wangni 117 117 Radhabai Laxman Malgave 2 8/6/1966 1/24/1996 29.5 8/6/2031 40.2 35.5 42,638.19 2031 8 4   - - - -  
Peinth Bharuna 15 15 Rajubai Babanrao Pathade 2 6/1/1960 7/10/1986 26.1 6/1/2025 46.4 38.9 46,672.69 2025 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Peinth Aadgaon Bhu 25 25 Yamuna Vasant Rathad 2 6/1/1971 3/15/1994 22.8 6/1/2036 35.4 42.2 50,657.91 2036 6 4 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Harsul 1 1 1 Tulsa Balu Chaudhari 2 6/1/1979 7/7/2000 21.1 6/1/2044 27.4 43.9 52,681.72 2044 6 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Harsul 2 2 2 Somi Balu Chaudhari 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Waygholpada 3 3 Sitta Gopal Mahale 2   1/6/1987 87.0 12/31/1964 106.8 -22.0 -26,418.07 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Hattipada 4 4 Sakhubai Chiman Bhoye 2   5/13/1997 97.4 12/31/1964 106.8 -32.4 -38,836.96 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Chikhalpada 5 5 Bhagubai Pandit Lahare 2   7/20/1989 89.6 12/31/1964 106.8 -24.6 -29,460.37 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Belpali 6 6 Sitta Tukaram Meghe 2   7/20/1989 89.6 12/31/1964 106.8 -24.6 -29,460.37 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Aadgaon 7 7 Shanta Soma Pakhane 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Dalpatpur 8 8 Gangubai Tukaram Bhoye 2   9/23/1983 83.7 12/31/1964 106.8 -18.7 -22,472.28 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Kacharpada 9 9 Rau Ramdas Sheware 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Gaddune 10 10 Kasu Kalu Jadhav 2   2/18/1984 84.1 12/31/1964 106.8 -19.1 -22,958.52 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Nirgude 11 11 Janabai Deoram Gaikwad 2   1/7/1991 91.0 12/31/1964 106.8 -26.0 -31,221.36 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Kamatpada 12 12 Savitri Hari. Shingade 2   3/25/1985 85.2 12/31/1964 106.8 -20.2 -24,275.98 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Hanumantpada 13 13 Sundarabai Gopal Mahale 2   10/1/1986 86.8 12/31/1964 106.8 -21.7 -26,099.38 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Vahandari 14 14 Reubai Ramdas Borse 2   2/4/1994 94.1 12/31/1964 106.8 -29.1 -34,914.17 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Gavtha 15 15 Aambi Vitthal Lahare 2   7/8/1998 98.5 12/31/1964 106.8 -33.5 -40,220.12 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Ghongadipada 16 16 Laxmi Tulshiram Kharpade 2   3/15/1994 94.2 12/31/1964 106.8 -29.2 -35,042.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Shendepada 17 17 Mathibai Janu Shende 2   3/15/1994 94.2 12/31/1964 106.8 -29.2 -35,042.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Rautmal 18 18 Sundarabai Yadav Mahankal 2   6/24/1989 89.5 12/31/1964 106.8 -24.5 -29,374.95 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Ambeti 19 19 Skhubai Deoram Kuwar 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Amlon 20 20 Maina Mahadu Rabade 2   7/22/1983 83.6 12/31/1964 106.8 -18.6 -22,265.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Khoripada 21 21 Tulsa Tukaram Bhoye 2   11/13/1983 83.9 12/31/1964 106.8 -18.9 -22,639.84 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Chirapali 22 22 Sitta Mahadu Kanoje 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Donawade 23 23 Laxmi Madhukar Bhoye 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Umbardahad 24 24 Parvti Vitthal Kumbhar 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Gavandh  25 25 Gangubai Krushna Sahare 2   7/22/1989 89.6 12/31/1964 106.8 -24.6 -29,466.94 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Barda 26 26 Parvati Ramdas Impal 2   4/29/1989 89.3 12/31/1964 106.8 -24.3 -29,190.97 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Ghanshet 27 27 Kamal Pundalik Valvi 2   5/13/1997 97.4 12/31/1964 106.8 -32.4 -38,836.96 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Jategaon Ku 28 28 Sonibai Janu Bhoye 2   8/16/1994 94.6 12/31/1964 106.8 -29.6 -35,548.25 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Kulwandi 29 29 Ranjana Waman Sahare 2   7/8/1998 98.5 12/31/1964 106.8 -33.5 -40,220.12 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Devichamal 30 30 Godabai Ramchandra Ghatal 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Hompada 31 31 Tulsa Shankar Chavare 2   7/8/1998 98.5 12/31/1964 106.8 -33.5 -40,220.12 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Palshi Bu 32 32 Bhimabai Tukaram Potinde 2   7/8/1998 98.5 12/31/1964 106.8 -33.5 -40,220.12 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Pate 33 33 Kamlibai Vitthal Jadhav 2   11/1/1989 89.8 12/31/1964 106.8 -24.8 -29,802.05 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Sarasre 34 34 Thakubai Pandu Gaikwad 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Shevkhandi 35 35 Anandibai Shankar Bhagre 2   2/4/1994 94.1 12/31/1964 106.8 -29.1 -34,914.17 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Fanaspada 36 36 Thakubai Bhima Chaudhari 2   1/18/1997 97.1 12/31/1964 106.8 -32.0 -38,459.14 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Sapatpali 37 37 Sonibai Deoram Bhoye 2   10/1/1986 86.8 12/31/1964 106.8 -21.7 -26,099.38 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Kadwaipada 38 38 Anusaya Tulshiram Pardhi 2   7/8/1998 98.5 12/31/1964 106.8 -33.5 -40,220.12 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Bhagohol 39 39 Gangubai Ramdas Jadhav 2   8/16/1994 94.6 12/31/1964 106.8 -29.6 -35,548.25 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Bhutmokhada 40 40 Yamuna Hiraman Mahale 2   9/29/1986 86.7 12/31/1964 106.8 -21.7 -26,092.81 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Kalmuste 41 41 Gopi Shivram Mahale 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Kharshet 42 42 Suman Ramdas Gavit 2   7/4/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,206.16 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Murumhatti 43 43 Kashibai Kalu Borse 2   8/20/1998 98.6 12/31/1964 106.8 -33.6 -40,361.40 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Aavalpada 44 44 Savitri Shankar Walkar 2   7/21/1989 89.6 12/31/1964 106.8 -24.6 -29,463.66 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Tungarpada 45 45 Paribai Mahadu Jadhav 2   7/27/1985 85.6 12/31/1964 106.8 -20.6 -24,683.37 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Wadpada 46 46 Tula Govinda Pawar 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Halvihirpada 47 47 Jayshree Madhavrao Gaikwad 2   10/1/2005 105.8 12/31/1964 106.8 -40.8 -48,900.21 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Kas 48 48 Sonibai Ganpat Dhongde 2   8/22/1991 91.6 12/31/1964 106.8 -26.6 -31,967.15 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Savarpada 49 49 Sitta Mavnji Gangode 2   1/16/1987 87.0 12/31/1964 106.8 -22.0 -26,450.92 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Kaulponda 50 50 Venu Kashinath Bhoye 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Berwal 51 51 Anandi Laxman Rauat 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 13/11/2000 to 25/11/2000 - - - -  
Harsul Burudpada 52 52 Janabai Ramdas Darode 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Bafanvihir 53 53 Paru Kisan Bamhane 2   3/15/1994 94.2 12/31/1964 106.8 -29.2 -35,042.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Dhaytipada 54 54 Chapi Kalu Warad 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Chinchohol 55 55 Venu Kashinath Bhoye 2   4/1/1989 89.3 12/31/1964 106.8 -24.2 -29,098.97 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Devdongara 56 56 Mathibai Dhavalu Kongil 2   4/8/1997 97.3 12/31/1964 106.8 -32.3 -38,721.97 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Devdongari 57 57 Sonibai Kalu Pagi 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Goldari 58 58 Yamuna Mahadu Kamdi 2   7/1/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,196.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Hatlondhi 59 59 Shanta Amruta Bhoye 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Khadakohol 60 60 Pawana Laxman Khutade 2   3/1/1984 84.2 12/31/1964 106.8 -19.2 -22,997.95 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Ozarkhed 61 61 Sitta Dattu Dapat 2   4/1/1989 89.3 12/31/1964 106.8 -24.2 -29,098.97 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Chaurapada 62 62 Mina Kalu Roz 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Kadegahan 63 63 Batti Ramu Bhoye 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Umbarpada 64 64 Rau Govinda Bhoye 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Bhugatpada 65 65 Batti Soma Pagi 2   3/15/1994 94.2 12/31/1964 106.8 -29.2 -35,042.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Khadkipada 66 66 Vithabai Tulshiraqm Gavit 2   10/6/1986 86.8 12/31/1964 106.8 -21.8 -26,115.81 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Mulvad 67 67 Dwarka Shivram Gangad 2   3/15/1994 94.2 12/31/1964 106.8 -29.2 -35,042.30 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Sadadpada 68 68 Laxmi Kashinath Gotarne 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Savrichamal 69 69 Somi Sitaram Ghatal 2   3/15/1994 94.2 12/31/1964 106.8 -29.2 -35,042.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Bez 70 70 Shevanta Shivaram Jambar 2   3/15/1994 94.2 12/31/1964 106.8 -29.2 -35,042.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Kathwadpada 71 71 Kusum Hiraman Ghulum 2   3/15/1994 94.2 12/31/1964 106.8 -29.2 -35,042.30 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Chinchwad 72 72 Jaina Kisan Bhoye 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 - - - - -  
Harsul Deola 73 73 Somi Yadav Kaware 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Khayraypali 74 74 Sitta Pandu Chaudhari 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Murambi 75 75 Rekha Sakharam Bhoye 2   8/7/1998 98.6 12/31/1964 106.8 -33.6 -40,318.69 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Behedpada 76 76 Parvati Lahanu Pawar 2   6/15/1991 91.5 12/31/1964 106.8 -26.5 -31,743.74 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Garmal 77 77 Gangubai Ganpat Bhoye 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Sasune 78 78 Rekha Ramesh Chaudhari 2   1/19/1997 97.1 12/31/1964 106.8 -32.1 -38,462.42 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Jategaon Bu 79 79 Sakhubai Nana Bhoye 2   7/7/1983 83.5 12/31/1964 106.8 -18.5 -22,216.02 1964 12 20 19/1/2001 to 3/2/2001 - - - -  
Harsul Harsul 3 80 80 Uma Deoram Bhwar  2 6/4/1981 2/28/2005 23.7 6/4/2046 25.4 41.3 49,514.58 2046 6 7 - - - - -  
Harsul Dalpatpur 2 81 81 Ymuna Jagan Bhoye  2 6/2/1982 2/28/2005 22.7 6/2/2047 24.4 42.3 50,707.19 2047 6 8 - - - - -  
Harsul Kakadvalan 82 82 Sushila Sonu Ghulum  2 6/2/1985 3/1/2005 19.7 6/2/2050 21.4 45.3 54,304.72 2050 6 7 - - - - -  
Harsul Thanapada 1 83 83 Reu Laxman Gavit 2 5/5/1978 3/1/2005 26.8 5/5/2043 28.5 38.2 45,811.91 2043 5 9 - - - - -  
Harsul Thanapada 2 84 84 Puspa Soma Jadhav 2 6/1/1972 3/1/2005 32.7 6/1/2037 34.4 32.3 38,702.26 2037 6 9 - - - - -  
Harsul Hattipada B 85 85 Kamal Mohan Nimbare 2 6/7/1985 3/1/2005 19.7 6/7/2050 21.4 45.3 54,321.15 2050 6 2 - - - - -  
Harsul Devdongara 2 86 86 Ranjana Shantaram Pawar 2 6/26/1977 3/1/2005 27.7 6/26/2042 29.4 37.3 44,783.57 2042 6 7 - - - - -  
Harsul Behedpada Ko 87 87 Suman Mahadev Choudhari 2 6/4/1978 3/1/2005 26.7 6/4/2043 28.4 38.3 45,910.47 2043 6 7 - - - - -  
Harsul Barimal Mu 88 88 Radhi Navsu Mahale 2 6/2/1979 10/1/2005 26.3 6/2/2044 27.4 38.7 46,403.29 2044 6 9 - - - - -  
Harsul Fanspada Kh 89 89 Radha Balu Choudhri 2 6/1/1987 10/1/2005 18.3 6/1/2052 19.4 46.7 56,000.00 2052 6 5 - - - - -  
Harsul Payarpada Nach 90 90 Parvata Namdev Raut 2 1/4/1986 3/1/2005 19.2 1/4/2051 20.8 45.8 55,014.37 2051 1 8 - - - - -  
Harsul Chinchpada 91 91 Anusaya Tulshiram Gavit 2 2/1/1979 10/1/2005 26.7 2/1/2044 27.8 38.3 46,002.46 2044 2 5 - - - - -  
Harsul Kharpadi 92 92 Sula Aanda Tokare 2 5/10/1986 10/1/2005 19.4 5/10/2051 20.5 45.6 54,725.26 2051 5 4 - - - - -  
Harsul Fanaspada Sh 93 93 Pinti Sitaram Bhavar 2 6/2/1981 3/2/2005 23.7 6/2/2046 25.4 41.3 49,501.44 2046 6 1 - - - - -  
Harsul Jategaon Bu 2 94 94 Vimal Madhu Rathad 2 7/15/1984 3/1/2005 20.6 7/15/2049 22.3 44.4 53,246.82 2049 7 5 - - - - -  
Harsul Jambhulpada 95 95 Sangeeta Nivtutti Mahale 2 6/1/1982 10/1/2005 23.3 6/1/2047 24.4 41.7 49,997.54 2047 6 5 - - - - -  
Harsul Hedpada 96 96 Mangala Dilip Bharsat 2 1/6/1980 10/1/2005 25.7 1/6/2045 26.8 39.3 47,119.51 2045 1 9 - - - - -  
Harsul Ghotipada 97 97 Laxmi Trambak Chaudhari 2 4/20/1982 10/1/2005 23.4 4/20/2047 24.5 41.5 49,859.55 2047 4 6 - - - - -  
Harsul Khadadipada 98 98 Jija Pandurang Mahale 2 6/1/1977 10/1/2005 28.3 6/1/2042 29.4 36.7 43,998.36 2042 6 4 - - - - -  
Harsul Nandurkipada 99 99 Nirmala Yashwant Sable 2 2/20/1980 10/1/2005 25.6 2/20/2045 26.7 39.4 47,267.35 2045 2 8 - - - - -  
Harsul Torangan 100 100 Kala Pundlik Padvi 2 6/1/1975 10/1/2005 30.3 6/1/2040 31.4 34.7 41,600.00 2040 6 12 - - - - -  
Harsul Shindpada 101 101 Gauri Gangaram Chaudhari 2 6/2/1976 10/1/2005 29.3 6/2/2041 30.4 35.7 42,802.46 2041 6 2 - - - - -  
Harsul Hanpada 102 102 Narmada Somnath Bhoye 2 5/3/1982 10/1/2005 23.4 5/3/2047 24.5 41.6 49,902.26 2047 5 7 - - - - -  
Harsul Koshimbpada 103 103 Chandrakala Bhagvan Gawli 2 6/1/1984 10/1/2005 21.3 6/1/2049 22.4 43.7 52,399.18 2049 6 10 - - - - -  
Harsul Virachapada 104 104 Hira Dhavalu Dunde 2 5/2/1980 10/1/2005 25.4 5/2/2045 26.5 39.6 47,500.62 2045 5 7 - - - - -  
Harsul Kelbari 105 105 Chhabibai Namdeo Navtre 2 6/2/1971 10/1/2005 34.3 6/2/2036 35.4 30.7 36,803.29 2036 6 2 - - - - -  
Harsul Kharadipada 106 106 Parvata Aamruta Pagi 2 2/19/1982 10/1/2005 23.6 2/19/2047 24.7 41.4 49,662.42 2047 2 12 - - - - -  
Harsul Pangulghar 107 107 Lata Raghunath Raut 2 6/1/1976 10/1/2005 29.3 6/1/2041 30.4 35.7 42,799.18 2041 6 10 - - - - -  
Harsul Karanjpana 2 108 108 Sunanda Ekanath Pakhane 2 2/7/1982 10/1/2005 23.6 2/7/2047 24.7 41.4 49,623.00 2047 2 6 - - - - -  
Harsul Walipada 109 109 Kashi Ramu Raut 2 6/1/1975 10/1/2005 30.3 6/1/2040 31.4 34.7 41,600.00 2040 6 5 - - - - -  
Harsul Kotambi K 110 110 Venu Dhondiram Awtar 2 6/21/1980 10/1/2005 25.3 6/21/2045 26.4 39.7 47,664.89 2045 6 9 - - - - -  
Harsul Wagherpada 111 111 Lxmi Namdeo Wagh 2 6/2/1974 10/1/2005 31.3 6/2/2039 32.4 33.7 40,400.82 2039 6 12 - - - - -  
Harsul Vatakpada 112 112 Yamuna itaram Tumbade 2 6/1/1974 4/1/2005 30.8 6/1/2039 32.4 34.2 40,998.77 2039 6 7 - - - - -  
Harsul Dolohol 113 113 Janabai Devram Bhasare 2 6/1/1978 4/1/2005 26.8 6/1/2043 28.4 38.2 45,798.77 2043 6 6 - - - - -  
Harsul Valan 114 114 Vandana Shivram Chaudhari 2 10/12/1978 4/1/2005 26.5 10/12/2043 28.1 38.5 46,235.73 2043 10 5 - - - - -  
Harsul Boripada 115 115 Kalpana Tulshiram Rautmale 2 7/10/1966 4/1/2005 38.7 7/10/2031 40.3 26.3 31,526.90 2031 7 6 - - - - -  
Harsul Khoripada 116 116 Renuka Madhukar Borse 2 7/2/1974 4/1/2005 30.7 7/2/2039 32.3 34.3 41,100.62 2039 7 7 - - - - -  
Harsul Bhutarshet 117 117 Parvati Mahadu Chaudhari 2 6/1/1968 4/1/2005 36.8 6/1/2033 38.4 28.2 33,800.41 2033 6 7 - - - - -  
Harsul Wajwad 118 118 Mangala Devram Gobale 2 9/4/1986 4/1/2005 18.6 9/4/2051 20.2 46.4 55,710.88 2051 9 7 - - - - -  
Harsul Bondarmal 119 119 Vimal Raghunath Jadhav 2 6/1/1980 4/1/2005 24.8 6/1/2045 26.4 40.2 48,200.41 2045 6 7 - - - - -  
Harsul Jambhulpada 120 120 Padma Hari Bhoye 2 6/2/1971 4/1/2005 33.8 6/2/2036 35.4 31.2 37,404.52 2036 6 7 - - - - -  
Harsul Rayte 121 121 Sangeta Parkash Ghate 2 8/6/1979 4/1/2005 25.7 8/6/2044 27.2 39.3 47,218.07 2044 8 4 - - - - -  
Harsul Dabholi 122 122 Suman Pundalik Pawar 2 6/2/1973 4/1/2005 31.8 6/2/2038 33.4 33.2 39,802.87 2038 6 6 - - - - -  
Harsul Pangarpana 123 123 Punibai Chandar Pawar 2 6/1/1973 4/1/2005 31.8 6/1/2038 33.4 33.2 39,799.59 2038 6 7 - - - - -  
Harsul Kakadpana 124 124 Jaswandi Dhaolu Budhar 2 10/5/1972 4/1/2005 32.5 10/5/2037 34.1 32.5 39,014.37 2037 10 7 - - - - -  
Harsul Dhulghat 125 125 Parvti Mahadu Gaikwad 2 6/9/1968 4/1/2005 36.8 6/9/2033 38.4 28.2 33,826.69 2033 6 7 - - - - -  
Harsul Aalivmal 126 126 Aanusaya Laxman Bhoye 2 6/1/1975 4/1/2005 29.8 6/1/2040 31.4 35.2 42,201.23 2040 6 6 - - - - -  
Harsul Kakaddari 127 127 Bharti Savliram Bhagare 2 6/21/1971 10/1/2005 34.3 6/21/2036 35.4 30.7 36,865.71 2036 6 7 - - - - -  
Harsul Buruj 128 128 Maina Ramji Khirari 2 8/10/1960 10/1/2005 45.1 8/10/2025 46.2 19.9 23,829.16 2025 8 7 - - - - -  
Harsul Kotambi Mu 129 129 Manjula Laxman Ghatal 2 5/16/1978 10/1/2005 27.4 5/16/2043 28.5 37.6 45,144.97 2043 5 6 - - - - -  
Harsul Chikadipada 130 130 Hira Ragho Shende 2 6/1/1973 10/1/2005 32.3 6/1/2038 33.4 32.7 39,198.36 2038 6 7 - - - - -  
Harsul Karvalpada 131 131 Kashi Eknath Chudhari 2 7/11/1978 10/1/2005 27.2 7/11/2043 28.3 37.8 45,328.95 2043 7 7 - - - - -  
Harsul Borp[ada 132 132 Chhaya Tukaram Bhoye 2 1/1/1974 10/1/2005 31.7 1/1/2039 32.8 33.3 39,901.44 2039 1 7 - - - - -  
Harsul Karanjpana 1 133 133 Gangu Sitaram Karpat 2 7/13/1980 10/1/2005 25.2 7/13/2045 26.3 39.8 47,737.17 2045 7 7 - - - - -  
Harsul Hivali 134 134 Bhima Ananda Mahale 2 3/7/1981 10/1/2005 24.6 3/7/2046 25.7 40.4 48,515.81 2046 3 7 - - - - -  
Harsul Savalbari 135 135 Manisha Shyam Bhoye 2 7/2/1983 10/1/2005 22.3 7/2/2048 23.3 42.8 51,301.85 2048 7 7 - - - - -  
Harsul Vanganpada 136 136 Nabhi Balu Randhe 2 6/1/1986 3/1/2005 18.7 6/1/2051 20.4 46.3 55,500.62 2051 6 7 - - - - -  
Harsul Bhasvad 137 137 Navsshi Trambak Mahale 2 6/1/1968 3/1/2005 36.7 6/1/2033 38.4 28.3 33,902.26 2033 6 7 - - - - -  
Harsul Humbyachamal 138 138 Sumitra Bhiva Lokhande 2 6/1/1975 10/1/2005 30.3 6/1/2040 31.4 34.7 41,600.00 2040 6 7 - - - - -  
Harsul Hedpada 139 139 Lata Sakharam Pawar 2 8/17/1979 10/1/2005 26.1 8/17/2044 27.2 38.9 46,652.98 2044 8 7 - - - - -  
Harsul Chamilmal 140 140 Chhabi Kalu Bhoye 2 6/1/1973 10/1/2005 32.3 6/1/2038 33.4 32.7 39,198.36 2038 6 7 - - - - -  
Harsul Kuttarmal 141 141 Meera Suresh Maule 2 3/10/1978 10/1/2005 27.6 3/10/2043 28.6 37.4 44,924.85 2043 3 7 - - - - -  
Bagalan Aliyabad 1 192 Dongari Shankar Gangurede 2 6/1/1966 11/28/1986 20.5 6/1/2031 40.4 44.5 53,407.80 2031 6 1th yes - - Y    
Bagalan Ajande 2 193 Waribai Dinkar Gangurde 2 6/1/1949 1/1/1987 37.6 6/1/2014 57.4 27.4 32,896.92 2014 6   yes - - -    
Bagalan Waghamba  3 194 Dewali Tulshiram Surwanshi 2 6/1/1966 1/5/1987 20.6 6/1/2031 40.4 44.4 53,282.96 2031 6 3 yes - - -    
Bagalan Golwad 4 195 Jija pandit Surwanshi 2 6/1/1966 11/1/1990 24.4 6/1/2031 40.4 40.6 48,696.51 2031 6 9 yes - - -    
Bagalan Jad 5 196 Nilabai Pandit pawar 2 6/1/1968 9/1/1995 27.2 6/1/2033 38.4 37.7 45,299.38 2033 6 8 yes - Y -    
Bagalan Mohalangi 6 197 Sulkan Dattu Pawar 2 6/1/1944 4/24/1987 42.9 6/1/2009 62.4 22.1 26,526.49 2009 6   yes - - -    
Bagalan Hatnur 7 200 Ahilyabai Chaitram Chaudhari 2 7/1/1959 8/8/1989 30.1 7/1/2024 47.3 34.9 41,875.98 2024 7 2 yes - - -    
Bagalan Bordait 8   lilabai Yuwaraj Ahire  2 6/1/1968 9/9/1995 27.3 6/1/2033 38.4 37.7 45,273.10 2033 6 2 yes - - -    
Bagalan Kandyach mala 9   Kesarbai Shiwaji Mahale 2 6/1/1962 9/8/1995 33.3 6/1/2027 44.4 31.7 38,074.74 2027 6 4 yes - - -    
Bagalan Bhimkhet 10   Sunita Motiram Chaure 2 6/1/1964 7/12/1999 35.1 6/1/2029 42.4 29.9 35,866.94 2029 6 9 yes - - -    
Bagalan Babhulna 11   Tarabai Pandit Thakre 2 6/1/1970 9/4/1995 25.3 6/1/2035 36.4 39.7 47,687.89 2035 6 8 yes - - -    
Bagalan Gokulpada 12   Kamal Raghunath Ahire 2 2/12/1963 9/15/1983 20.6 2/12/2028 43.7 44.4 53,292.81 2028 2 7 yes - - -    
Bagalan Dhanale 13   Mira Ramchandra Pawar 2 6/1/1972 3/12/1996 23.8 6/1/2037 34.4 41.2 49,465.30 2037 6 7 yes - - -    
Bagalan Salher 14   Mohana Lukadu Ahire 2 6/1/1984 7/11/2003 19.1 6/1/2049 22.4 45.9 55,070.23 2049 6 7 yes - - -    
Bagalan Manur 15   Bebi Rajaram Bagul 2 6/1/1976 9/1/1995 19.2 6/1/2041 30.4 45.7 54,899.38 2041 6 10 yes - - -    
Bagalan Salwan 16   Kewal Sawaliram Bagul 2 6/7/1965 9/1/1995 30.2 6/7/2030 41.4 34.8 41,718.28 2030 6 2 yes - - -    
Bagalan Mullher 1 17 179 Shantabai Ziman Sonawane 2 6/1/1949 12/19/1986 37.5 6/1/2014 57.4 27.4 32,939.63 2014 6 3 1/1/2001 - Y -    
Bagalan Mullher 2 18 180 Sushila Lalchand Kedare 1 6/6/1963 3/9/1989 25.8 6/6/2028 43.4 39.2 47,093.22 2028 6   1/1/2001 - - -    
Bagalan Mullher 3 19 181 Sushila Dajiba Pimpalse 2 6/27/1969 3/9/1989 19.7 6/27/2034 37.3 45.3 54,360.57 2034 6   1/1/2001 - - -    
Bagalan Antapur 1 20 182 Mira Madhukar Jadhav 3 6/1/1969 6/30/1999 30.1 6/1/2034 37.4 34.9 41,905.54 2034 6 5 1/1/2001 - - -    
Bagalan Antapur 2 21 183 Dewakabai madhukar Jadhav 3 10/5/1943 7/8/1987 43.8 10/5/2008 63.1 21.2 25,494.87 2008 10 5 1/1/2001 - - -    
Bagalan Jamoti 22 184 Bhuku Wasant Mahale 2 6/1/1968 1/1/1987 18.6 6/1/2033 38.4 46.4 55,697.74 2033 6 7 1/1/2001 - - -    
Bagalan Deothandigar 23 185 mangala Nanabhau Shinde 6 2/18/1964 7/23/1998 34.4 2/18/2029 42.7 30.6 36,691.58 2029 2 8 1/1/2001 - - -    
Bagalan Shewari 24 186 Sunita JiBhau Surywanshi 2 6/1/1978 7/12/1999 21.1 6/1/2043 28.4 43.9 52,665.30 2043 6 9 1/1/2001 - - -    
Bagalan Maliwade 25 187 Manjabai Deoba Pawar 2 6/1/1949 10/7/1988 39.4 6/1/2014 57.4 25.6 30,777.82 2014 6   1/1/2001 - Y -    
Bagalan Jaitapuir 26 188 kanubai Kalu Ahire  2 6/1/1973 7/16/1998 25.1 6/1/2038 33.4 39.9 47,852.16 2038 6 1 1/1/2001 - - -    
Bagalan Mungase 27 189 Bambubai Pratap Gangurde  2 6/1/1955 6/5/1983 28.0 6/1/2020 51.4 37.0 44,389.32 2020 6   1/1/2001 - - -    
Bagalan Jakhod 28 190 Mangal Dongar Chaure 2 4/15/1965 2/1/2004 38.8 4/15/2030 41.5 26.2 31,441.48 2030 4 4 1/1/2001 - - -    
Bagalan Jakhod Bhilati 29 191 Mangala Mahadu Kambadi 2 12/9/1972   -72.9 12/9/2037 33.9 137.9 165,529.36 2037 12 7 1/1/2001 - - -    
Bagalan Bhilwad 30 198 Durga Mahesh Shriwastav 3 6/1/1960 11/21/1986 26.5 6/1/2025 46.4 38.5 46,232.44 2025 6 7 1/1/2001 - - -    
Bagalan Tungan Digar 31 199 Sulkan Budha Chaudhari 2 6/2/1949 12/11/1986 37.5 6/2/2014 57.4 27.5 32,969.20 2014 6 4 1/1/2001 - - -    
Bagalan Gawalippada 32   Lata Popat Mali 2 1/1/1978 9/1/1995 17.7 1/1/2043 28.8 47.3 56,801.64 2043 1 3 1/1/2001 - - -    
Bagalan Borahte 33   Shaewanta Popat Suywanshi 2 6/2/1968 9/1/1995 27.2 6/2/2033 38.4 37.8 45,302.67 2033 6 6 1/1/2001 - - -    
Bagalan Dagadpada 34   Shushila Laxman Mahale 2 6/13/1975 9/1/1995 20.2 6/13/2040 31.4 44.8 53,739.63 2040 6 8 1/1/2001 - - -    
Bagalan Wadedigar 35   PuShpa Ramdas Nandan 3 9/5/1978 2/1/2004 25.4 9/5/2043 28.2 39.6 47,510.47 2043 9 11 1/1/2001 - - -    
Bagalan Mungasepada 36   Ranjana Damu Bachav 1 6/1/1961 3/12/1996 34.8 6/1/2026 45.4 30.2 36,264.48 2026 6 6 1/1/2001 - - -    
Bagalan Narkol 37   Shindu Pundalik Sonawane 2 6/1/1979 8/16/1997 18.2 6/1/2044 27.4 46.8 56,151.13 2044 6 9 1/1/2001 - - -    
Bagalan Dangsaundane 1 38 57 Sangita Chimadas Vashnav 5 3/9/1974 3/12/1996 22.0 3/9/2039 32.7 43.0 51,587.68 2039 3 7 No. - - -    
Bagalan Dangsaundane 2 39 58 Shamla Gopal Naik 6 9/10/1955 3/25/1994 38.5 9/10/2020 51.1 26.5 31,756.88 2020 9 10 No. - - -    
Bagalan Bundhate 40 59 Ratna Vijay Bairagi 5 6/5/1958 10/26/1990 32.4 6/5/2023 48.4 32.6 39,129.36 2023 6 4 No. - - -    
Bagalan Wadyachapada 41 60 Ratna Dhawalu Bagul 2   12/16/1986 87.0 12/31/1964 106.8 -22.0 -26,349.08 1964 12 3 No. - - -    
Bagalan Sakode mothe 42 65 Mohana Waman Gangurde 2   6/4/1983 83.4 12/31/1964 106.8 -18.4 -22,107.60 1964 12   No. - - -    
Bagalan Dagadi Sakode 43 66 Bhimabai Mahadu Sonawane 2 8/7/1954 3/1/1983 28.6 8/7/2019 52.2 36.4 43,722.38 2019 8 4 No. - - -    
Bagalan Karanjkhed 44 67 Sunitabai Soma Chaure 2 8/7/1953 7/29/1980 27.0 8/7/2018 53.2 38.0 45,627.93 2018 8   No. - - -    
Bagalan Bhawanager 45 68 Jabana bhudha Gawali 2     0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12   No. - - -    
Bagalan Tatani 46 69 Kamal Bhadan Thakre 2 6/1/1975 7/13/2005 30.1 6/1/2040 31.4 34.9 41,862.83 2040 6 10 No. - - -    
Bagalan KelZer 47 70 Kamlabai Deoman Bhahiram  2 6/2/1952 12/23/1986 34.6 6/2/2017 54.4 30.4 36,530.60 2017 6 2 No. - - -    
Bagalan Wathoda 48 71 Mira Dattaray Thakre 2 6/1/1964 12/16/1986 22.5 6/1/2029 42.4 42.5 50,950.31 2029 6 1 No. - - -    
Bagalan Chapapada 49 72 Asha Dewaji Thakare 2 12/12/1983 6/21/2004 20.5 12/12/2048 22.9 44.5 53,371.66 2048 12 9 No. - - -    
Bagalan Nikwel 50 77 Vithabai Shankar Pawar 1 6/1/1960 8/1/1983 23.2 6/1/2025 46.4 41.8 50,201.23 2025 6 2 No. - - -    
Bagalan Wagripada 51   Sangita Sudhakar Gangurde 2 6/1/1979   -79.4 6/1/2044 27.4 144.4 173,302.67 2044 6 11 No. - - -    
Bagalan Kapaleshawar 52 63 Gangubai Keda Jagtap 2 1/15/1949   -49.0 1/15/2014 57.8 114.0 136,850.92 2014 1   No. - - -    
Bagalan Bhildar 53 64 Shitabai Deoba Bagul 2 7/13/1965 1/6/1986 20.5 7/13/2030 41.3 44.5 53,417.66 2030 7   No. - - -    
Bagalan Morkure 54 75 Manjabai Jeja Thakre 2   5/31/1983 83.4 12/31/1964 106.8 -18.4 -22,094.46 1964 12   No. - - -    
Bagalan Dahindule 55 78 kalubai Mohan Sabale 6   12/5/1986 86.9 12/31/1964 106.8 -21.9 -26,312.94 1964 12   No. - - -    
Bagalan Pathave  56 74 GAngubai Shiwaram Pawar 2 12/25/1948   -49.0 12/25/2013 57.9 114.0 136,781.93 2013 12   No. - - -    
Bagalan Sawarpada 57   Lilita Krishana Gaikwad 6 6/2/1973 8/24/1995 22.2 6/2/2038 33.4 42.8 51,328.13 2038 6 12 No. - - -    
Bagalan Joran 58 80 Suman Kamlakaer Sonawane 3 9/9/1941   -41.7 9/9/2006 65.1 106.7 128,029.57 2006 9 2 No. Y - -    
Bagalan Bhawade 59 76 Rajubai Baburao Ahire 6 6/1/1958 5/31/1983 25.0 6/1/2023 48.4 40.0 48,003.29 2023 6 5 No. - - -    
Bagalan pisore 60           0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12              
Bagalan Kikwari Bh. 61 61 Vandana Sahebrao Bagul 1 6/25/1974 6/18/2004 30.0 6/25/2039 32.4 35.0 42,020.53 2039 6 6 No. - - -    
Bagalan Kikwari kh. 62 62 Yshoda Jibhau Rajbhoj 2 6/1/1958 6/1/1983 25.0 6/1/2023 48.4 40.0 48,000.00 2023 6 2 No. - - -    
Bagalan Talwade 63 73 Mangala Pandharinath Borse 2 6/1/1972 1/1/2002 29.6 6/1/2037 34.4 35.4 42,496.92 2037 6 1 No. - - -    
Bagalan Vinchure 64 79 Kamal Jibhau Gaikawad 6 6/30/1959 6/1/1983 23.9 6/30/2024 47.3 41.1 49,297.74 2024 6 5 No. - - -    
Bagalan Dasana 65 81 Kaushalya Kashiram Ahire 6 12/15/1960 4/25/2001 40.4 12/15/2025 45.9 24.6 29,568.79 2025 12 4 No. - - -    
Bagalan June Nipur 66 1 Anita Hiraman Chauvan 6 2/12/1981 5/30/2005 24.3 2/12/2046 25.7 40.7 48,847.64 2046 2 10 yes - - -    
Bagalan Nave Nirpur 67 2 Sunanda Nandu Surywanshi 6 6/1/1975 7/17/2004 29.1 6/1/2040 31.4 35.9 43,048.87 2040 6 9 yes - - -    
Bagalan Tilwan 68 4 Reshama Anand Borse 2 8/20/1938   -38.6 8/20/2003 68.2 103.6 124,363.04 2003 8 4 yes - - -    
Bagalan Sarwar 69 5 Pushpa Shubhash pawar 2 6/2/1983 2/8/6/05 #VALUE! 6/2/2048 23.4 #VALUE! #VALUE! 2048 6 4 yes - - -    
Bagalan navegaon 70 3 mirabai Kalu Borse 2 6/2/1984 7/21/2004 20.1 6/2/2049 22.4 44.9 53,838.19 2049 6 9 yes - - -    
Bagalan Wadichaulher 71 6         0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12   yes - - -    
Bagalan Kandhane 1 72 7 Bhagabai Bhila Bhadane 1 4/22/1959 2/8/1994 34.8 4/22/2024 47.5 30.2 36,241.48 2024 4 4 yes - - Y    
Bagalan Kandhane 2 73 8 Sushila Gokuldas Bairagi 5 5/15/1950 10/31/1986 36.5 5/15/2015 56.5 28.5 34,243.94 2015 5 4 yes - - -    
Bagalan Chaundhane 1 74 9 Hirabai Ashok More 3 6/1/1971 3/12/1996 24.8 6/1/2036 35.4 40.2 48,266.12 2036 6 9 yes - - -    
Bagalan Chaundhane 2 75 10 Akkbai Popat Shinde 2 12/30/1956 4/30/1991 34.3 12/30/2021 49.8 30.7 36,803.29 2021 12 3 yes - - -    
Bagalan Munjawad 1 76 23 Sumnbai Rajaram pawar 2 6/1/1952 6/16/1983 31.0 6/1/2017 54.4 34.0 40,752.36 2017 6 6 yes - - -    
Bagalan Munjawad 2 77 24 Chindhabai Banshilal Jadhav 3 6/1/1956 12/16/1986 30.5 6/1/2021 50.4 34.5 41,350.31 2021 6 4 yes - - -    
Bagalan Munjawad 3 78 25 Vandana Namdeo Ahire 3 4/15/1974 3/12/1996 21.9 4/15/2039 32.6 43.1 51,709.24 2039 4 9 yes - - -    
Bagalan Khamtane 79 26 Vithbai Chindha Bhalerao 6 6/1/1951 7/15/1984 33.1 6/1/2016 55.4 31.9 38,255.44 2016 6 4 yes - - -    
Bagalan Darhane 80 30 Vimal Tukaram Salunke 2 8/8/1952 7/22/1975 23.0 8/8/2017 54.2 42.0 50,457.49 2017 8 4 yes - - Y    
Bagalan Darhane Pada 81 32 Kalpana Suresh pawar 1 3/1/1968 7/11/2003 35.4 3/1/2033 38.7 29.6 35,567.97 2033 3 10 yes - Y      
Bagalan pimpaldar 82 31 Sushila Namdeo jadhav 2   1/20/1994 94.1 12/31/1964 106.8 -29.1 -34,864.89 1964 12   yes - - -    
Bagalan Thengoda 1 83   Shobha Chandrankant Savale 3 6/1/1954 6/16/1987 33.0 6/1/2019 52.4 32.0 38,350.72 2019 6 7 yes - - -    
Bagalan Thengoda 2 84   Shobha Nathu Bachhav 6 2/15/1965 6/7/1995 30.3 2/15/2030 41.7 34.7 41,632.85 2030 2 10 yes - - -    
Bagalan Watar-1 85 11 Hirubai Bapurao Gangurde 3 5/1/1964 12/30/1991 27.7 5/1/2029 42.5 37.3 44,803.29 2029 5   yes          
Bagalan Watar-2 86 12 kamlabai Dawal Sonvane 2 5/1/1964 10/30/1986 22.5 5/1/2029 42.5 42.5 51,002.87 2029 5   yes          
Bagalan Virgaon-1 87 13 Thagu Hari Bachhav 3 6/1/1958 6/10/1983 25.0 6/1/2023 48.4 40.0 47,970.43 2023 6 4 yes   Y      
Bagalan Virgaon-2 88 14 Lila Shiwaji Deore 6 6/1/1965 10/1/1987 22.3 6/1/2030 41.4 42.7 51,200.00 2030 6 3 yes   Y      
Bagalan Virgaon-3 89 15 Ranjana Bhagwan Sonavane 3 6/1/1973 3/16/1996 22.8 6/1/2038 33.4 42.2 50,651.33 2038 6 12 yes          
Bagalan Dongarej 90 16 Shobha Bhila Khairnar 6 2/13/1972 3/16/1996 24.1 2/13/2037 34.7 40.9 49,097.33 2037 2 8 yes          
Bagalan Kersane 91 17 SangitaNimba Bhamre 6 10/15/1976 6/22/2005 28.7 10/15/2041 30.0 36.3 43,577.82 2041 10 5 No.          
Bagalan Aoundanapada 92 18 Manjabai Punjaram pawar 2 7/1/1956 12/15/1986 30.5 7/1/2021 50.3 34.5 41,452.16 2021 7   yes   Y      
Bagalan Aoudane 93 19 Jijabai Shiwaman Wagh 2 6/1/1956 9/1/1995 39.2 6/1/2021 50.4 25.7 30,899.38 2021 6 2 yes          
Bagalan Tarsalee 94 20 Usha Rajendra Bhamre 6 6/1/1976 6/22/2005 29.1 6/1/2041 30.4 35.9 43,131.01 2041 6 10 No.   Y      
Bagalan Vanoli 95 21 Sonubai Deoman bhamre 6 11/15/1941 6/1/1983 41.5 11/15/2006 65.0 23.5 28,149.49 2006 11 1 yes   Y      
Bagalan Bhandarpada 96 22 Jijabai Dadaji Raundal 6 6/9/1959 12/5/1986 27.5 6/9/2024 47.4 37.5 45,013.55 2024 6 4 yes   Y      
Bagalan Bhakshi 97 27 Ranjana Baburao Raundal 6 6/2/1959 2/1/1989 29.7 6/2/2024 47.4 35.3 42,398.36 2024 6 2 yes     Y    
Bagalan Molane 98 28 Tarabai nagesh Patil 6 6/2/1957 2/1/1989 31.7 6/2/2022 49.4 33.3 39,996.71 2022 6 5 yes          
Bagalan Avhati 99 29 Thagubai Jangli Bhamre 6   6/1/1983 83.4 12/31/1964 106.8 -18.4 -22,097.74 1964 12   yes   Y      
Bagalan Meshi 1 100 111 Kesharbai Nimba Shirsath 6 7/3/1950 11/24/1986 36.4 7/3/2015 56.3 28.6 34,326.08 2015 7 8 yes          
Bagalan Meshi 2 101 112 Bhagabai Pandharinath Shirsath 6 10/4/1946 12/21/1986 40.2 10/4/2011 60.1 24.8 29,742.92 2011 10 3 yes          
Bagalan Babawadi 102 113 Anjana Bhagawan Shirsath 6 6/1/1959 11/24/1986 27.5 6/1/2024 47.4 37.5 45,023.41 2024 6 6 yes          
Bagalan Lohner 1 103 114 Suman Sukhadev Ahire 3 3/1/1955 6/4/1987 32.3 3/1/2020 51.7 32.7 39,290.35 2020 3 1 yes          
Bagalan Lohner 2 104 115 Jaya Hiraman Ahire 1 6/2/1960 9/5/1989 29.3 6/2/2025 46.4 35.7 42,887.89 2025 6 1 yes          
Bagalan Wasol 105 118 Mirabai Bhanudas Chauvan  6 10/15/1969 3/15/2004 34.4 10/15/2034 37.0 30.6 36,701.44 2034 10 12 No.   Y      
Bagalan Wasol pada 106 119 Ranjana Bajirao Bagul  3 1/1/1978 7/16/2003 25.5 1/1/2043 28.8 39.5 47,356.06 2043 1 12 No.          
Bagalan Khalp 107 120 Mina Bhanudas Jadhav 3 6/2/1962 8/3/1988 26.2 6/2/2027 44.4 38.8 46,593.84 2027 6 7 yes          
Bagalan Dongargaon 108 121 Shitabai Tarachand Ahire 5 6/1/1954 12/16/1986 32.5 6/1/2019 52.4 32.5 38,948.67 2019 6 7 yes          
Bagalan Malwadi 109 122 Mira Ramesh Bhadane 3 7/1/1955 6/6/1986 30.9 7/1/2020 51.3 34.1 40,883.78 2020 7 1 yes          
Bagalan fule Malwadi 110 123 Shakuntla Motiram Bachhav  3 6/1/1957 11/6/1986 29.4 6/1/2022 49.4 35.6 42,680.90 2022 6 9 yes   Y      
Bagalan SarSwati wadi 111 124 Lata Hiraman Mendhane 6 6/1/1962 4/24/1989 26.9 6/1/2027 44.4 38.1 45,723.20 2027 6 10 yes   Y      
Bagalan Mahalpatne 1 112 125 Shindhubai Karbhari Khairnar 6 8/1/1950 2/24/1988 37.6 8/1/2015 56.3 27.4 32,919.92 2015 8 2 yes     Y    
Bagalan Mahalpatne 2 113 126 Punjabai LaXaman Khairnar 6 6/1/1955 9/6/1989 34.3 6/1/2020 51.4 30.7 36,882.14 2020 6 4 yes          
Bagalan Nimbola 114 127 Vithbai Yashawant Ahire 3 2/22/1950 8/14/1997 47.5 2/22/2015 56.7 17.5 21,029.98 2015 2 6 yes   Y      
Bagalan Deopur pada 115 128 Rekhabai Deepchand Nikam 6 6/15/1953 1/21/1988 34.6 6/15/2018 53.4 30.4 36,478.03 2018 6 1 yes   Y      
Bagalan Brahmngaon 1 116 129 Mamtabai Mahadu Khare 1 6/5/1942 12/5/1986 44.5 6/5/2007 64.4 20.5 24,597.95 2007 6 7 yes          
Bagalan Brahmngaon 2 117 130 Bharti Bhagawan Bachhav  6 6/1/1975 8/16/2005 30.2 6/1/2040 31.4 34.8 41,751.13 2040 6 8 No.   Y      
Bagalan Brahmngaon 3 118 131 Ratna Ramdas Bachhav 3 6/1/1968 7/30/2001 33.2 6/1/2033 38.4 31.8 38,206.16 2033 6 7 yes   Y      
Bagalan Brahmngaon 4 119 132 Draupadabai Gopinath Naware 2 6/1/1955 7/17/1990 35.1 6/1/2020 51.4 29.9 35,850.51 2020 6 5 yes          
Bagalan Brahmngaon 5 120 133 Ahilyabai Dattatray Surywanshi 3 6/1/1958 10/29/1988 30.4 6/1/2023 48.4 34.6 41,504.72 2023 6 9 yes          
Bagalan Lakhampur 1 121 134 Pramila Dadaji bachhav 6 7/31/1954 12/5/1988 34.3 7/31/2019 52.3 30.7 36,780.29 2019 7 6 yes   Y      
Bagalan Lakhampur 2 122 135 Satyabhama LaXman Kumawat 5 6/1/1950 10/28/1986 36.4 6/1/2015 56.4 28.6 34,309.65 2015 6 1 yes   Y      
Bagalan Dhandripada 123 137 Sharda Trambak Bagul 2 6/1/1949 12/1/1986 37.5 6/1/2014 57.4 27.5 32,998.77 2014 6 3 yes          
Bagalan Arai 1 124 138 Baijabai Pandurang Sonavane 2 6/1/1960 7/30/2001 41.2 6/1/2025 46.4 23.8 28,606.16 2025 6 10 yes     Y    
Bagalan Arai 2 125 139 Shakuntla Madhav Bagul 3 4/15/1946 12/6/1986 40.6 4/15/2011 60.6 24.4 29,227.10 2011 4 4 yes   Y      
Bagalan Juni Shemli  126 140 Mangala Budha sonawane 3 6/2/1962 11/11/1986 24.4 6/2/2027 44.4 40.6 48,666.94 2027 6 5 yes          
Bagalan Navi Shemali 127 141 Shalini Bhalchandra Bhadane 3 9/8/1957 10/1/1995 38.1 9/8/2022 49.1 26.9 32,325.26 2022 9 6 yes          
Bagalan Ajamer Saundane 1 128 142 Sushila Karbhari Kadam 6 7/6/1958 11/30/1986 28.4 7/6/2023 48.3 36.6 43,916.22 2023 7   yes          
Bagalan Ajamer Saundane 2 129 143 Lata Mahadu Giri 5 6/1/1965 1/15/1986 20.6 6/1/2030 41.4 44.4 53,250.10 2030 6 2 yes          
Bagalan Ajamer Saundane 3 130 144 Janabai Motiram Pawar 1 6/1/1951 3/31/1987 35.8 6/1/2016 55.4 29.2 35,006.16 2016 6 4 yes          
Bagalan Surane 131 146 Minaxi Shiwaji Thoke 5 6/2/1963 1/28/1987 23.7 6/2/2028 43.4 41.3 49,613.14 2028 6 3 yes Y   Y    
Bagalan Waigaon 132 147 Sunanda Santosh Khairnar 3 11/1/1974 12/29/1989 15.2 11/1/2039 32.0 49.8 59,807.80 2039 11 3 yes          
Bagalan Chaugaon 1 133 148 Parwata Pundalik Khairnar 3 10/13/1956 11/6/1986 30.1 10/13/2021 50.1 34.9 41,921.97 2021 10   yes   Y      
Bagalan Chaugaon 2 134 149 Banubai Barku Mandawade 6 9/17/1944 11/1/1986 42.1 9/17/2009 62.1 22.9 27,452.98 2009 9   yes   Y      
Bagalan Karhe 135 150 Kamla Waman Solanke 5 12/17/1948 12/16/1986 38.0 12/17/2013 57.9 27.0 32,404.11 2013 12   yes   Y      
Bagalan Malgaon Tilwan 136 151 Dagu Nathu Bastte 2 6/1/1959 1/15/1985 25.6 6/1/2024 47.4 39.4 47,250.92 2024 6 4 yes     Y    
Bagalan Morenager 137 152 Janabai Tulshiram Ahire 3 1/1/1949 11/10/1986 37.9 1/1/2014 57.8 27.1 32,571.66 2014 1 5 yes          
Bagalan Amarawatipada 138 153 Mainabai Gopal More 2 9/7/1947 12/16/1986 39.3 9/7/2012 59.2 25.7 30,873.10 2012 9 7 yes          
Bagalan Deolane 139 145 Shakuntala Ramesh Shelke 2 6/2/1977 6/24/2005 28.1 6/2/2042 29.4 36.9 44,326.90 2042 6   No.   Y      
Bagalan Dhandri  140           0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12              
Bagalan Taharabad 1 141   Vimal Pandurang Sonvane 5 10/7/1963 11/1/1986 23.1 10/7/2028 43.1 41.9 50,319.51 2028 10 10 yes          
Bagalan Taharabad 2 142   Dagubai Nimba Baviskar 3 6/1/1961 9/20/1994 33.3 6/1/2026 45.4 31.7 38,035.32 2026 6 3 yes          
Bagalan Taharabad 3 143   Ushabai Dagadu Gangurde 3 11/1/1954 11/6/1986 32.0 11/1/2019 52.0 33.0 39,582.75 2019 11 4 yes          
Bagalan Taharabad 4 144   Shantabi Baburao Hire 3 6/1/1956 3/24/1983 26.8 6/1/2021 50.4 38.2 45,828.34 2021 6 7 yes          
Bagalan Taharabad 5 145   Mathurabai Nimba Mankar 3 11/17/1952 6/2/1988 35.5 11/17/2017 54.0 29.5 35,351.13 2017 11 3 yes          
Bagalan Pingalwade 1 146   Varsha jagdish Bhamre 6 6/1/1976 6/22/2005 29.1 6/1/2041 30.4 35.9 43,131.01 2041 6 9 No.          
Bagalan Pingalwade 2 147   Manjulabai Motiram Kedare 1 6/1/1951 10/29/1986 35.4 6/1/2016 55.4 29.6 35,508.83 2016 6   yes          
Bagalan Karanjad 1 148   Sangita Shravan Ahire 6 6/1/1969 3/30/1999 29.8 6/1/2034 37.4 35.2 42,207.80 2034 6 4 yes          
Bagalan Karanjad 2 149   Sakhubai Kalu Chavan 6 7/18/1959 1/21/1991 31.5 7/18/2024 47.3 33.5 40,187.27 2024 7 7 yes          
Bagalan Sompur 1 150   Sunanda Shreeram Joshi 6 6/1/1961 4/11/1988 26.9 6/1/2026 45.4 38.1 45,765.91 2026 6 4 yes          
Bagalan Sompur 2 151   Nimbabai Dhanji Mali 2 6/1/1950 11/17/1986 36.5 6/1/2015 56.4 28.5 34,243.94 2015 6   yes          
Bagalan Daswel 152   Yashoda dawal Nikam 6 6/1/1957 8/11/1988 31.2 6/1/2022 49.4 33.8 40,565.09 2022 6 3 yes          
Bagalan Pimpalkothe 1 153   Nirmala Shamrao Bhamre 6 6/1/1971 7/16/1998 27.1 6/1/2036 35.4 37.9 45,453.80 2036 6 5 yes          
Bagalan Pimpalkothe 2 154   Gokulabai Shankar Bhamre 6 3/9/1968 12/5/1986 18.7 3/9/2033 38.7 46.3 55,510.47 2033 3 8 yes          
Bagalan Nitane 1 155   Dagubai Nimba Bhamre 6 6/1/1964 11/26/1986 22.5 6/1/2029 42.4 42.5 51,016.02 2029 6 1 yes          
Bagalan Nitane 2 156   Kamal Wasant Ahire 6 5/11/1951 11/24/1986 35.5 5/11/2016 55.5 29.5 35,354.41 2016 5 6 yes          
Bagalan parner 157   Sarla Govind Deore 6 6/2/1973 8/14/1997 24.2 6/2/2038 33.4 40.8 48,959.34 2038 6 10 yes          
Bagalan Bhuyane 158   Taibai Dharma Bhadane 6 6/1/1948 2/10/1988 39.7 6/1/2013 58.4 25.3 30,367.15 2013 6 2 yes          
Bagalan bhadane 159   Lilabai Zipru sonawane 2 6/1/1975 8/15/1997 22.2 6/1/2040 31.4 42.8 51,354.41 2040 6 7 yes          
Bagalan Tandulwadi 160   Shantabai Shiwaram more 1 6/1/1949 11/21/1986 37.5 6/1/2014 57.4 27.5 33,031.62 2014 6   yes          
Bagalan ladud 161   Bhimabai Gajmal Wagh 6 5/1/1957 2/10/1988 30.8 5/1/2022 49.5 34.2 41,064.48 2022 5 3 yes          
Bagalan Dholbare 162   Yashodha Tukaram Bhamre 6 7/1/1956 10/30/1986 30.3 7/1/2021 50.3 34.7 41,603.29 2021 7 2 yes          
Bagalan Katarwel 163   Latabai Vinaik Bhamre 6 6/1/1965 6/22/2005 40.1 6/1/2030 41.4 24.9 29,930.18 2030 6 9 No.          
Bagalan Nandin 164   Radha Krishna Panpatil 1 6/1/1964 12/5/1986 22.5 6/1/2029 42.4 42.5 50,986.45 2029 6   yes          
Bagalan Daregaon 165   Sunanda Ragho Sonawane 3 6/1/1956 12/8/1986 30.5 6/1/2021 50.4 34.5 41,376.59 2021 6   yes          
Bagalan Brahmanpade  166 32 Shakuntala Uttam Khairnar 3 6/2/1967 10/1/1990 23.3 6/2/2032 39.4 41.7 50,004.11 2032 6 4 yes     Y    
Bagalan Wadiposol 167 33 Sunanda Rambhau Mali 2 6/1/1970 1/15/2004 33.6 6/1/2035 36.4 31.4 37,650.92 2035 6 4 No          
Bagalan Jaikheda 1 168 34 Yamuna Narayan Bagul 5 6/1/1968 11/12/1996 28.4 6/1/2033 38.4 36.6 43,860.37 2033 6 9 yes          
Bagalan Jaikheda 2 169 35 Kalpana nivritti Khairnar 5 5/1/1963 11/12/1996 33.5 5/1/2028 43.5 31.5 37,759.34 2028 5 9 yes          
Bagalan Jaikheda 3 170 36 Mangala Supadu Salvekar 3 8/26/1966 7/20/1991 24.9 8/26/2031 40.2 40.1 48,121.56 2031 8 9 yes          
Bagalan Jaikheda 4 171 37 Mangala Sakharam jagtap 3 1/15/1966 9/20/2003 37.7 1/15/2031 40.8 27.3 32,785.22 2031 1 7 yes     Y    
Bagalan Jaikheda 5 172 37 Radhabai Bhagwan Bagul 3 8/5/1956 9/20/1999 43.1 8/5/2021 50.2 21.9 26,250.51 2021 8 3 yes          
Bagalan Askheda 1 173 38 Chindhabai Daji Kapadnis 6   7/20/2001 101.6 12/31/1964 106.8 -36.6 -43,860.37 1964 12   yes          
Bagalan Askheda 2 174 39 Rajani Shashikant Birari 3 6/1/1962 11/25/1986 24.5 6/1/2027 44.4 40.5 48,617.66 2027 6 10 yes          
Bagalan Askheda 3 175 40 Rajni Sadashiv pawar 3   11/6/1998 98.9 12/31/1964 106.8 -33.8 -40,617.66 1964 12 7 yes   Y.      
Bagalan Mendhipade 176 41 Baija Nanaji Sonawane 1 6/1/1971 12/6/1986 15.5 6/1/2036 35.4 49.5 59,383.98 2036 6 1 yes          
Bagalan Rajpurpande 177 42 Yamuna Ganpat Ahire 6 12/17/1940 3/5/1990 49.2 12/17/2005 65.9 15.8 18,943.74 2005 12   yes          
Bagalan Dyane 1 178 43 Deoka Krishana Pimpalse 2 7/16/1952 8/1/2003 51.0 7/16/2017 54.3 14.0 16,749.08 2017 7   yes          
Bagalan Dyane 2 179 44 Jostna Himmat Kapadanis 6 6/1/1961 6/7/1991 30.0 6/1/2026 45.4 35.0 41,981.11 2026 6 7 yes          
Bagalan Utrane 1 180 45 Dagubai Madhukar Jadhav 3   11/18/1986 86.9 12/31/1964 106.8 -21.9 -26,257.08 1964 12 2 yes          
Bagalan Utrane 2 181 46 Kalpana Deepak Panpatil 1 9/14/1969 6/3/1903 -66.3 9/14/2034 37.1 131.3 157,539.22 2034 9 10            
Bagalan Shripurwade 182 47 Jijabai Shiwaji Ahire 1 6/1/1970 1/21/2004 33.6 6/1/2035 36.4 31.4 37,631.21 2035 6 6            
Bagalan Wadekhurde 183 48 Sarjabai Indrasing Mahale 5 6/1/1948 1/14/2004 55.6 6/1/2013 58.4 9.4 11,255.85 2013 6 1 yes          
Bagalan Timghri 184 49 Shantabai Kalu Pimpalse 2 6/1/1959 6/6/2003 44.0 6/1/2024 47.4 21.0 25,186.04 2024 6   yes          
Bagalan Kotbel 185 50 Nirmala Shiwaji Khairnar 6 6/15/1960   -60.5 6/15/2025 46.4 125.5 150,547.84 2025 6   yes          
Bagalan Akhatwade 186 51 Suman Baburao Khairnar 6     0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12   yes          
Bagalan Anandpur  187 52 Kalpana Ramesh Bhamre 6 6/1/1969 2/24/2004 34.7 6/1/2034 37.4 30.3 36,320.33 2034 6 10 yes          
Bagalan Gorane  188 53 Hillhbai Pandurang Wagh 6 1/8/1948 11/28/1986 38.9 1/8/2013 58.8 26.1 31,336.34 2013 1   yes   Y      
Bagalan Waghale 189 54 Ranjana pundlik Pagare 3 12/29/1959 9/21/1994 34.7 12/29/2024 46.8 30.3 36,326.90 2024 12 8 yes          
Bagalan Bijote 190 55 Shindhubai Zingu Surywanshi  3 6/1/1953 11/27/1986 33.5 6/1/2018 53.4 31.5 37,811.91 2018 6 4 yes          
Bagalan Deopur 191 56 Shobha Ramdas Bhamre 6 7/4/1971 8/29/1995 24.2 7/4/2036 35.3 40.8 49,018.48 2036 7 10 yes          
Bagalan Eaklahara 192   Nirmala Vishwnath Bramhankar 3 6/1/1954 8/29/1995 41.2 6/1/2019 52.4 23.8 28,507.60 2019 6 10 yes          
Bagalan Khamlon  193 82 Kusam Yadav Vispute 3 2/10/1958 7/1/1983 25.4 2/10/2023 48.7 39.6 47,536.76 2023 2 3 yes          
Bagalan Nampur 1 194 83 Kusum Kisan Shinde 3 1/10/1951 11/17/1986 35.9 1/10/2016 55.8 29.1 34,976.59 2016 1 7 yes          
Bagalan Nampur 2 195 84 Malti madhav Agnihotri 6 9/3/1953 11/17/1986 33.2 9/3/2018 53.2 31.8 38,153.59 2018 9 9 yes          
Bagalan Nampur 3 196 85 Kalpana Eaknath Sonawane 3 6/2/1971 3/18/1996 24.8