INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE

Women And Child Development Department, Government Of Maharashtra..

...


Hon'ble Minister
Women & Child Development Dept,
Govt. of Maharashtra

...


Hon'ble Minister of State
Women and Child Development Dept,
Govt. of Maharashtra

...

Shri. Anup Kr. Yadav
I.A.S.
Secretary
Women and Child Development Dept,
Govt. of Maharashtra

...

Shri Kailas Pagare
I.A.S.
Commissioner
ICDS,
Govt. of Maharashtra

   News & bulletin

EOI Proposal For Mobile phone sim card services
District wise SAM for the month of Oct-23
Man Power Tender 2023-24
PSE Kits tender 2023-24
Ankur Application (अंकुर," सुजाण पालकत्व "- जाणते पालक घरोघरी)
Baby Care Kit Tender Form
लेक लाडकी योजना प्रस्ताव
Mobile Tender 2023
THR TENDER 2023
PSE KITs ONLINE PRE BID MEETING 13-3-23 LINK
TENDER FOR PSE KITs 2022-23
corrigendum Tender
Pre Bid Minutes
Request for Proposal Manpower Tender
MIS Software Quatation
अंगणवाडी केंद्र व मिनी अं. केंद्र निश्चितीचे अंतीम आदेश
Information of SAM Children as per CAS for the month of Jan 2020 to July 2020
कोरोना विषाणू (Covid 19) संसर्गाच्या कालावधीत एकात्मिकबाल विकास सेवायोजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्र कार्यान्वित करणेबाबत
HOMEBASED VCDC STATUS AS ON NOVEMBER 2020
SUW AND MUW STATUS AS PER MPR DEC.2020
Total number of Beneficiaries Enrolled for Supplementary Nutrition Program
Information of SAM Children as per CAS for the month of Jan 2020 to March 2020
Information of SAM Children as per CAS for the month of Nov. 2019
Grievance Redressal संदर्भात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना
Grievance Redressal अधिकारी नियुक्ती पत्र
Aakar ECE Calendar
Information of RUTF/EDNF...4
Information of RUTF/EDNF...3
Information of RUTF/EDNF...2
Information of RUTF/EDNF...1
Read More..
MPR MAY 2024 09/07/2024
MPR APRIL 2024 29/06/2024
MPR MARCH 2024 24/04/2024
MPR FEBRUARY 2024 10/04/2024
MPR JANUARY 2024 08/04/2024
सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात अंगणवाडी केंद्राना स्मार्ट अंगणवाडी किट उपलब्ध करुन देणेसाठी पुरवठा आदेश 16/02/2024
सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात अंगणवाडी केंद्राना पुर्व शालेय शिक्षण किट (PSE KITs) उपलब्ध करुन देणेसाठी पुरवठा आदेश 15/02/2024
Mobile Phone Supply order 2023-24 25/01/2024
MPR OCTOBER 2023 08/12/2023
पोषण अभियानांतर्गत ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पांना CBE व मोबाईल रिचार्ज साठी वितरीत अनुदानाचे आदेश 07/12/2023
पोषण अभियानांतर्गत नागरी प्रकल्पांना CBE व मोबाईल रिचार्ज साठी वितरीत अनुदानाचे आदेश 07/12/2023
सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात अंगणवाडी केंद्राना बेबी केअर किट उपलब्ध करुन देणेसाठी पुरवठा आदेश 30/11/2023
MPR SEPTEMBER 2023 21/11/2023
MPR AUGUST 2023 16/10/2023
ग्रामीण व नागरी प्रकल्पांना पोषण माह सप्टेंबर 2023 तरतुद वितरण आदेश 04/09/2023
MPR JULY 2023 04/09/2023
पुर्व शालेय शिक्षण संच पुरवठा आदेशाचे शुध्दीपत्रक 16/05/2023
MPR MARCH 2023 04/05/2023
MPR FEBRUARY 2023 13/04/2023
पोषण अभियानांतर्गत वित्तीय मर्यादा निश्चिती आदेश- ग्रामीण 20/03/2023
पोषण अभियानांतर्गत वित्तीय मर्यादा निश्चिती आदेश- नागरी 20/03/2023
MPR January 2023 14/03/2023
MPR DECEMBER 2022 13/02/2023
MPR NOVEMBER 2022 29/12/2022
MPR OCTOBER 2022 23/11/2022
MPR SEPTEMBER 2022 27/10/2022
MPR AUGUST 2022 07/10/2022
MPR JULY 2022 24/08/2022
MPR June 2022 03/08/2022
MPR MAY 2022 12/07/2022
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात बेबी केअर किट पुरवठा आदेश 24/06/2022
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात स्मार्ट अंगणवाडी किट पुरवठा आदेश 24/06/2022
MPR APRIL 2022 06/06/2022
2021-22 PSE Kits supply District Letter 14/03/2022
नादुरुस्त GMD दुरुस्त करणेसाठी तरतुद वितरण आदेश 28/02/2022
पोषण अभियानांतर्गत तांत्रिक कंत्राटी मनुष्यबळास फेब्रुवारी व मार्च 2022 या महिन्यासाठी मोबाईल डाटा रिजार्चसाठी अनुदान वितरण आदेश 23/02/2022
2 हातमाग साडी खरेदीसाठी अनुदान आदेश 10/01/2022
IEC Budget Order शुध्दीपत्रक 07/01/2022
IEC Budget Order 2021-22 27/12/2021
मोबाईल डाटा रिचार्ज नोव्हे 21 ते मार्च 22 22/11/2021
CBE कार्यक्रमासाठी माहे नोव्हेंबर 2021 ते जानेवारी 2022 या कालावधीसाठी तरतुद वितरीत करणेबाबत 01/11/2021
अंगणवाडी केंद्र व मिनी अं. केंद्र निश्चितीचे अंतीम आदेश 21/09/2021
Supply of Baby Care Kit 2021-22 17/05/2021
supply of Smart Aanganwadi Kit 2021-22 17/05/2021
CBE Order Oct-20 to March-21 19/03/2021
Technical Manpower TA DA Budget order 19/03/2021
Mobile Recharge Budget order March 21 to may 2021 18/03/2021
“आधार नोंदणी संच” चा पुरवठा आदेश 18/03/2021
सन 2020-2021 “स्मार्ट अंगणवाडी किट” चा पुरवठा 15/03/2021
19-20 या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देयकांची तरतुद वितरीत 03/03/2021
PSE Kit Supply Year 2020-21 15/02/2021
Baby Care Kit Supply Order 1-2-2021 01/02/2021
प्रकल्पस्तरावरुन मासिक प्रगती अहवाल (MPR) वेळेवर व अचूक भरणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना 29/01/2021
Information, Education & Communication (IEC) and Advocacy तरतुद 29/01/2021
पुर्व शालेय संच किट निविदा(Tender)_12.01.2021 12/01/2021
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना जानेवारी 2020 ते जुलै 2020 प्रोत्साहन भत्ताची रक्कम 07/01/2021
ILA Module 18,19,20,21 चे DRG,BRG व बीट स्तर तरतूद 05/01/2021
मोबाईल डाटा रिचार्ज आदेश माहे डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 14/10/2020
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रोत्साहन भत्ता अनुदान मंजुरीचे आदेश माहे जानेवारी 2020 14/10/2020
पोषण अभियानांतर्गत प्राप्त कंत्राटी तांत्रिक मनुष्यबळ हजर करुन घेणेबाबत 14/08/2020
ILA Module 14, 15, 16, 17 budget Order No.2422 dated 14.08.2020 14/08/2020
MPR for the month of June 2020 under Umbrella ICDS Scheme 31/07/2020
महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरावरील सर्व कार्यालयांसाठी महिला व बाल विकास भवन स्थापन करण्याबाबत. 24/07/2020
पोषण अभियानाअंतर्गत मोबाईल फोन दुरुस्तीबाबत. 21/07/2020
अंगणवाडी सेविकांच्या कोव्हिड-19 च्या सर्व्हेक्षणाच्या कामकाजाबाबत 19/07/2020
पोषण अभियाना अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळास हजर करणेबाबत तसेच मार्गदर्शक सूचना 13/07/2020
कोरोना विषाणू (Covid 19) संसर्गाच्या कालावधीत एकात्मिकबाल विकास सेवायोजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्र कार्यान्वित करणेबाबत 01/07/2020
ZP Salary Order No.1818 dt 16.06.2020 16/06/2020
अंगणवाडी सेविका/ मदतनीस यांच्या उन्हाळी सुट्टी बाबत 09/05/2020
होमबेस ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) सुरु करणेबाबत 08/05/2020
राज्यातील कोरोना विषाणूची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी ग्रामीण/नागरी व आदिवासी क्षेत्रातील प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 21/04/2020
पोषण अभियानांतर्गत CAS मध्ये कामकाज करणेसाठी मार्गदर्शक सूचना 16/04/2020
स्थलांतरीत लाभार्थ्यांना THR चा लाभ देणेबाबत 15/04/2020
कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी WhatsApp ग्रुप द्वारे पालकांना करावयाच्या मार्गदर्शनाबाबत 09/04/2020
अमृत आहार योजनेंत महिला लाभार्थी व बालकांना घरपोच आहार उपलब्ध करुन देणेबाबत 31/03/2020
पोषण आहार पुरवठा सुरळीतपणे ठेवणेबाबत. 30/03/2020
अंगणवाडी केंद्रांचे आदर्श अंगणवाडीत रुपांतर करणेसाठी स्मार्ट अंगणवाडी किटचा पुरवठा आदेश 27/03/2020
कोरोना व्हायरसची साथ आटोक्यात आणणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना 21/03/2020
कोरोना व्हायरसची साथ आटोक्यात आणणेसाठी ग्रामीण/आदिवासी/नागरी भागातील अंगणवाडया संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत. 20/03/2020
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रोत्साहन भत्ता देणेसाठी वितरीत तरतुद आदेश क्र. 1094 दि :- 13/3/2020 13/03/2020
CBE Programm Fund Allocation Order October 2019 to Sept 2020 09/03/2020
Drinking Water Circular 05/03/2020
AWC Sanction & Recruitment (AWW, AWH Mini AWW) 05/03/2020
मोबाईल फोन सिमकार्ड डाटा रिचार्ज करणेसाठी वितरीत अनुदानाचे आदेश 11/02/2020
बेबी केअर किट पुरवठयाचे दुसऱ्या टप्प्यातील पुरवठा आदेश 03/02/2020
Dist Coordinator TA 12/12/2019
पोषण अभियानांतर्गत आयोजित E-ILA प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेबाबत 06/12/2019
मोबाईल इंटरनेट रिचार्ज साठी वितरीत तरतुद आदेश क्र. 4905 दि :- 18/9/2019 18/09/2019
CBE April 19 to Sept 19 13/09/2019
अंगणवाडयांना बेबी केअर किटचा पुरवठा करणेबाबतचे आदेश 13/09/2019
ILA Budget order 11/09/2019
अंगणवाडयांना पुर्व शालेय शिक्षण संचाचा (PSE Kits) (खेळणी साहित्य) पुरवठा करणेबाबतचे आदेश 09/09/2019
LS Application Trg 31/08/2019
AWW CAS Pustrika Printing 31/08/2019
IEC Budget 31/08/2019
Master Trainers & CAS Trg 1790 dt 25/4/2019 25/04/2019
जिल्हास्तरावर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण व अंगणवाडी सेविकांचे CAS प्रशिक्षणासाठी वितरीत अनुदानाचे आदेश 25/04/2019
CBE order 4 diatrict order no 958 dt.02/03/2019 02/03/2019
SIM Card Recharge order 947 dated 1/3/2019 01/03/2019
राज्यात 6 जिल्हयांमध्ये पोषण अभियान सुरु करणेचा शासन निर्णय‍ 22-2-2019 22/02/2019
ILA Module 4,5,6,7,8 Printing Budget order 14/02/2019
IEC Janandolan order 618 dt.11/2/2019 11/02/2019
Training for DRG BRG & Sector level budget order no 313 dt-23-1-2019 23/01/2019
CBE Programme May-18 to Dec-18 19/01/2019
ILA Modules 1 2 3 Printing Fund allocation 21/12/2018
CBE Programme Jan-19 to March-19 20/12/2018
पोषण माह राबविण्यासाठी सप्टेंबर 2018 वितरण आदेश Rural 10/09/2018
पोषण माह राबविण्यासाठी सप्टेंबर 2018 वितरण आदेश Urban 10/09/2018
पोषण अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करणेबाबतचा शासन निर्णय 11-7-2018 11/07/2018
IEC जन आंदोलन मार्गदर्शिका 02/07/2018
CBE Guideline 01/06/2018
ILA Guidelines 01/06/2018
CBE Guidelines marathi 01/06/2018
पोषण अभियान केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना 26-2-2018 26/02/2018
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन जुन्या पद्धतीने आहरीत करून अदा करण्याबाबत 26/02/2018
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा परिषद, पालघरच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्याबाबत 20/12/2017
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन जुन्या पद्धतीने आहरीत करून अदा करण्याबाबत 17/11/2017
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आलेल्या कामात बदल करणेबाबत 16/10/2017
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये बदल करून सुधारित नवीन योजना लागू करण्याबाबत 01/08/2017
Admin Administrative Approval Addendum 27.4.2017 27/04/2017
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे कामकाज आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांच्याकडे सोपविण्याबाबत 07/03/2017
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यासाठी अनुसरायच्या पद्धती 07/03/2017
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्याबाबत 22/02/2017
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत 14/02/2017
ISSNIP-World Bank राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी निधी वितरित करण्याबाबत 08/02/2017
अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी अंगणवाडी अंतर्गत असलेल्या आहार समितीच्या बँक खात्यामध्ये निधीचे थेट वितरण करण्यासाठी संगणीकृत "अमृत प्रणाली" ची अंमलबजावणी करण्याबाबत 11/01/2017
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यानं स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडर करिता निधी उपलब्ध करून देणेबाबत 10/11/2016
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणाऱ्या ५ % पेसा अबंध निधीमधून " भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाडीमध्ये आहार तयार करण्यासाठी एक महिला स्वयंपाकीचे मानधन अदा करणे " हि सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत. 14/10/2016
अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटाच्या सर्व बालकांना अंडी/ केळी/ऋतुमानानुसार फळे इत्यादींचा अतिरिक्त आहार पुरविण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा २ राबविण्याबाबत 05/08/2016
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्याचा कालावधी वाढविण्याबाबत 02/08/2016
"बेटी बचाओ - बेटी पढाओ" हा केंद्र शासन पुरस्कृत कार्यक्रम अतिरिक्त ६ जिल्ह्यात राबविण्याबाबत 15/06/2016
Administrative Approvals 18/03/2016
भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाड्याना भांडी खरेदी करणे व स्वयंपाकासाठी गॅस शेगडी उपलब्ध करून देण्याबाबत 18/03/2016
माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविण्याबाबत 26/02/2016
अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याबाबत 30/11/2015
अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेस मान्यता देणे व अंमलबजावणी व सनियंत्रणाची मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्याबाबत 18/11/2015
Beti Bachao Beti Padhao 02/11/2015
"बेटी बचाओ - बेटी पढाओ" हा केंद्र शासन पुरस्कृत कार्यक्रम राबविण्याबाबत 02/11/2015
केंद्र शासनाने मंजूर केलेली जागतिक बँक सहायित एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प या योजनेसाठी निधी वितरणास मान्यता देणेबाबत 28/08/2014
3. Guidelines for organizing Community Based Events 01/07/2014
केंद्र शासनाने जागतिक बँकेच्या साहाय्याने मंजूर केलेली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करणेबाबत 30/04/2014
GOI WCD GR No.2-92012-WBP dated 10.1.2013 10/01/2013
सबला " राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण" योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत 30/04/2011
किशोरी शक्ती योजना ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत 14/09/2006
Read More..

   Media Gallery

Photo
Video
Read More..

  Events

Read More..

Previous
Website Content Managed by INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE