INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE

Women And Child Development Department, Government Of Maharashtra..

Circular Details
Sr.No. Circular Description Publish Date PDF
IDSr.noCircular DescriptionPublish DateDownload
90 1 पुर्व शालेय संच किट निविदा(Tender)_12.01.2021 12/01/2021
89 2 अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना जानेवारी 2020 ते जुलै 2020 प्रोत्साहन भत्ताची रक्कम 07/01/2021
88 3 ILA Module 18,19,20,21 चे DRG,BRG व बीट स्तर तरतूद 05/01/2021
86 4 मोबाईल डाटा रिचार्ज आदेश माहे डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 14/10/2020
87 5 अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रोत्साहन भत्ता अनुदान मंजुरीचे आदेश माहे जानेवारी 2020 14/10/2020
85 6 पोषण अभियानांतर्गत प्राप्त कंत्राटी तांत्रिक मनुष्यबळ हजर करुन घेणेबाबत 14/08/2020
83 7 ILA Module 14, 15, 16, 17 budget Order No.2422 dated 14.08.2020 14/08/2020
84 8 MPR for the month of June 2020 under Umbrella ICDS Scheme 31/07/2020
77 9 महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरावरील सर्व कार्यालयांसाठी महिला व बाल विकास भवन स्थापन करण्याबाबत. 24/07/2020
73 10 पोषण अभियानाअंतर्गत मोबाईल फोन दुरुस्तीबाबत. 21/07/2020
123456789

Website Content Managed by INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE