INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE

Women And Child Development Department, Government Of Maharashtra..

Circular Details
Sr.No. Circular Description Publish Date PDF
IDSr.noCircular DescriptionPublish DateDownload
86 1 मोबाईल डाटा रिचार्ज आदेश माहे डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 14/10/2020
87 2 अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रोत्साहन भत्ता अनुदान मंजुरीचे आदेश माहे जानेवारी 2020 14/10/2020
85 3 पोषण अभियानांतर्गत प्राप्त कंत्राटी तांत्रिक मनुष्यबळ हजर करुन घेणेबाबत 14/08/2020
83 4 ILA Module 14, 15, 16, 17 budget Order No.2422 dated 14.08.2020 14/08/2020
84 5 MPR for the month of June 2020 under Umbrella ICDS Scheme 31/07/2020
77 6 महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरावरील सर्व कार्यालयांसाठी महिला व बाल विकास भवन स्थापन करण्याबाबत. 24/07/2020
73 7 पोषण अभियानाअंतर्गत मोबाईल फोन दुरुस्तीबाबत. 21/07/2020
78 8 अंगणवाडी सेविकांच्या कोव्हिड-19 च्या सर्व्हेक्षणाच्या कामकाजाबाबत 19/07/2020
76 9 पोषण अभियाना अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळास हजर करणेबाबत तसेच मार्गदर्शक सूचना 13/07/2020
74 10 कोरोना विषाणू (Covid 19) संसर्गाच्या कालावधीत एकात्मिकबाल विकास सेवायोजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्र कार्यान्वित करणेबाबत 01/07/2020
123456789

Website Content Managed by INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE