INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE

Women And Child Development Department, Government Of Maharashtra..

Circular Details
Sr.No. Circular Description Publish Date PDF
IDSr.noCircular DescriptionPublish DateDownload
77 1 महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरावरील सर्व कार्यालयांसाठी महिला व बाल विकास भवन स्थापन करण्याबाबत. 24/07/2020
73 2 पोषण अभियानाअंतर्गत मोबाईल फोन दुरुस्तीबाबत. 21/07/2020
78 3 अंगणवाडी सेविकांच्या कोव्हिड-19 च्या सर्व्हेक्षणाच्या कामकाजाबाबत 19/07/2020
76 4 पोषण अभियाना अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळास हजर करणेबाबत तसेच मार्गदर्शक सूचना 13/07/2020
74 5 कोरोना विषाणू (Covid 19) संसर्गाच्या कालावधीत एकात्मिकबाल विकास सेवायोजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्र कार्यान्वित करणेबाबत 01/07/2020
72 6 ZP Salary Order No.1818 dt 16.06.2020 16/06/2020
79 7 अंगणवाडी सेविका/ मदतनीस यांच्या उन्हाळी सुट्टी बाबत 09/05/2020
80 8 होमबेस ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) सुरु करणेबाबत 08/05/2020
69 9 राज्यातील कोरोना विषाणूची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी ग्रामीण/नागरी व आदिवासी क्षेत्रातील प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 21/04/2020
65 10 पोषण अभियानांतर्गत CAS मध्ये कामकाज करणेसाठी मार्गदर्शक सूचना 16/04/2020
12345678

Website Content Managed by INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE