INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE

Women And Child Development Department, Government Of Maharashtra..

Circular Details
Sr.No. Circular Description Publish Date PDF
IDSr.noCircular DescriptionPublish DateDownload
5 1 अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन जुन्या पद्धतीने आहरीत करून अदा करण्याबाबत 26/02/2018
22 2 भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा परिषद, पालघरच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्याबाबत 20/12/2017
4 3 अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन जुन्या पद्धतीने आहरीत करून अदा करण्याबाबत 17/11/2017
19 4 भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आलेल्या कामात बदल करणेबाबत 16/10/2017
6 5 माझी कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये बदल करून सुधारित नवीन योजना लागू करण्याबाबत 01/08/2017
25 6 Admin Administrative Approval Addendum 27.4.2017 27/04/2017
7 7 माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे कामकाज आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांच्याकडे सोपविण्याबाबत 07/03/2017
2 8 अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यासाठी अनुसरायच्या पद्धती 07/03/2017
8 9 माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्याबाबत 22/02/2017
3 10 अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका , मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीद्वारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत 14/02/2017
123

Website Content Managed by INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE
Designed & Developed by CDAT, Pune (www.c-dat.org)
Last Updated : 14th Feb,2018